simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܟܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܟܢܐ
Ath:Treatises ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܠܘܬ ܟܠ ܪܓܐ . ܠܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܆ ¹⁵ܡܥܩܒܐ ܥܠ ܟܠ ܨܒܘ ܆ ܘܒܨܝܐ
DionAr:MystWritings ܘܒܐܝ̣ܕܗ ܘܒܗ ܘܥܠܘܗܝ̣ ܟܠ ܡܫ . ܡ
Eph:madFaith ܠܗܢܐ ܚܪܝܢܐ ܕܠܚ ܟܠ ܚܙܩܝܐܝܠ ܩܕܡ ܨܪܗ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܓܒܪܝܢ̈ . ܘܡܟܝܠ ܟܠ ܕܥ̇ܒܪܝܢ ܗܘܘ ܬܡܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܘܥܠ ܟ̇ܘܒܫܗ ܘܥܠ ܟܠ ܕ ܐܫ̇ܬܢܕܘܢ ܒܗ̣
ThdrMops:ComGospJohn ܆ ܗܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܡܥܠܝ ܗܘ̣ ܟܝܢܗ
SermHolyWeek ܕܐܝܟ ܢܝܢܘܝܐ̈ ܢܕܥܘܢܢܝ ܟܠ ܕܒܠܒܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ
P:Jer [AB] ܡܛܠ ܕܡܢ ܕܒܪܐ ܟܠ . ܗܘܝܘ ܡܢܬܗܘܢ
SevAnt:LuqGramm ܐܡ̇ܪ ܕܐܝܬܗܘܝ ܩܕX ܟܠ ܀ · ܝ
Shub:BookGifts ܆ ܘܚܪܒܐ ܡܓܪܣܬ ܟܠ ܒܝܫܢ̈ . ܢܘܪܐ
P:Rev [AB] ܐܪܒܥܬܝܗܝܢ̈ ܚܝܘܬܐ̈ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܩܝܡܐ
P:Cor [AB] ܗܘ . ܟܠ ܓܒܪܐ ܕܡܨܠܐ ܐܘ
Tim1:Epist ܗ̇ܝ ܕܫܒܝܚܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܘܡܝܬܪܐ ܟܝܬ ܡܠܬܐ
JnDalya:Epist ܘܛܘܒܬܢ ܒܟܠ ܕܒ̣ܪܐ ܟܠ . ܘܒܗ ܥܿܡܪ
P:1Chr [AB] ܢܬܢ ܠܕܘܝܕ . ܟܠ ܡܐ ܕܒܠܒܟ :
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܡܚܙܐ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܫܪܝܢ ܗܘܘ
P:Jer [AB] ܐܢܐ ܒܝܫܬܐ ܥܠ ܟܠ ܒܣܪ ܐܡܪ ܡܪܝܐ
BarKoni:ScholUrm ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܝܕܥ ܟܠ ܟܣܐ ܡܕܡ ܚܣ