simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܗܕܐ ܬܘܒ ܐܦ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܬܩܢ ܘܡܬܥܒܕ
SynOr ܕܝܠܗܘܢ . ܐܠܐ ܟܠ ܕܝܢܐ ܕܩܕܡܘܗܝ ܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܪܢܫܐ . ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܡܕܡ