simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܥܠ ܟܠ ܥܬܝܕܝܢ ܠܡܣܓܪ .
IšoMerv:ComOT 26]ܗ̇ܝ ܕܠܝܛ ܗܘ ܟܠ ܕܠܐ ܢܩܝܡ ܥܠ
GanBus ¹ܒܕܪܒ . ²ܘܥܠ ܟܠ ܚܪܝܢ . ³ܫܘܠܡܐ
IsaacNin:memColl ܐܬܛ̇ܟܣܘ . ܕܡܫܗ̇ ܟܠ ܐܡܬܝ ܪܢܨ̇ܠܐ ܇
Eph:memHom ܠܒܝܢ̈ ܨܝܕ ܒ̇ܨܐ ܟܠ ܚܘܫܒܝܢ̈ ܐܦܠܐ ܒܬܪܬܝܢ̈
BarEbr:Ethic ⁴²ܬܘܒ . ܐܢ ܟܠ ܢܒܝܐ ܨܥܝܪ ܒܡܕܝܢܬܗ
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܡܕܡ ܘܗܘܝܗ ³ܕ
Shub:BookGifts ܡܪܢ . ܚܐܢ ܟܠ ܚܘܢܝܢܝ . ܫܘܒܚܐ
SermHolyWeek ܕܐܝܟ ܢܝܢܘܝܐ̈ ܢܕܥܘܢܢܝ ܟܠ ܕܒܠܒܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ
HistChurchEast ܘܛܡܪܘ ܗܘܘ ܠܗ ܟܠ ܦܚܝܢ̈ . ܘܚ-ܛܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ¹⁵ܡܫܟܚ ܟܠ ܐܠܗܐ ܆ ܐܢ
SevAnt:CathHom ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܩ̣ܘܪܒܐ . ܟܠ Xܢ ܓܝܪ ܕܡܬܩܫܛܐ
SevAnt:madHym ܬܘܣܦܬܐ ܘܒܘܨܪܐ ܀ ܟܠ ܕܝܢ ܕܩ̇ܪܐ ܒܟܬܒܐ
AbbaIs:Ascet ܒܫܡܝܐ̣ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܪܫܢܘܬܐ̈ ܘܫܘܠܛܢܐ̈ .
P:1Chr [AB] ܙܟܪܝܐ ܪܒܝܥܝܐ . ܟܠ ܒܢܝܐ̈ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܕܚܣܐ
Nars:memCreat ܐܠܦ ܕܗ̣ܘ ܬܩܢ ܟܠ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ
Tim1:Epist ܃ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܙܘܥܝܢ̈ ܘܙܒܢܝܢ̈ ܂
BarṢal:ComGosp X ܕܒܫܪܪܐ ܂ ܟܠ ܙܟܘܬܐ ܓܝܪ ܕܠܘ
JnDalya:Epist ܠܟܠܢܫ ܒܪܚܝ̣ܩܘܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܒܪܢܫ . ܟܠ
Shub:BookGifts ܐܦ ܫܦܠܘܬܗ ܕܡܢ ܟܠ ܆ ܗܝܕܝܢ ܡܢ