simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܥܬܝܕܝܢ ܠܡܣܓܪ . . ܓܠܝܐ ܗܝ ܣܓܝ ܕܡܢ ܚܣܡܐ ܪܕܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗ . ܟܠ ܠܐ ܝܕܥ ܘܡܬܬܪܝܡ ܘܡܫܬܥܠܐ ܘܐܡ̇ܪ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܥܠ
IšoMerv:ComOT ܕܠܐ ܢܩܝܡ ܥܠ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܘܕܫܪܟܐ . ܗ̇ܝ ܗܝ ܕܫܠܝܚܐ ܇ ܟܠ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܨܚܚܐ ܕܫܡܪܝܐ̈ ܟܬܝܒ ܗܟܢ . 26]ܗ̇ܝ ܕܠܝܛ ܗܘ
GanBus ܚܪܝܢ . ³ܫܘܠܡܐ ܫܦܝܪܐ . ⁴ܡܛܠ ܗܢܐX . ܕܫܘܘܕܝܗ . ܘܚܒܫܗ ܟܠ ܡܣܟܝܢܢ . [6 , 16--17]ܒܢܝܢܫܐ̈ ܓܝܪ ¹ܒܕܪܒ . ²ܘܥܠ
IsaacNin:memColl ܐܡܬܝ ܪܢܨ̇ܠܐ ܇ ܪܒܘ̈ ܣܘܟܠܝܢ̈ ܢܒܥܝܢ ܒܪܥܝܢܢ ܇ ܕܟܕ ܡܢ ܟܠ ܚ̇ܝܐ ܠܐ ܡܫܬܪܝܢܐ̈ ܘܕܪܘܚ ܇ ܡܢ ܡܪܢ ܐܬܛ̇ܟܣܘ . ܕܡܫܗ̇
Eph:memHom ܚܘܫܒܝܢ̈ ܐܦܠܐ ܒܬܪܬܝܢ̈ ܐܘܪܚܬܐ̈ XXX ܨܝܕ ܗܘ ܝ̇ܕܥ ܟܠ ܡܢ ܚܐܦܐ ܕܣܘܪܚܢܝܟ̈ ܠܐ ܬܩܪܘܒ ܒܬܪܝܢ̈ ܠܒܝܢ̈ ܨܝܕ ܒ̇ܨܐ
BarEbr:Ethic ܢܒܝܐ ܨܥܝܪ ܒܡܕܝܢܬܗ . ܢܬܒܩܐ ܕܡ ܬܗܘܐ ܠܗ ⁴³ܐܟܣܢܝܘܬܐ . ܟܠ ܘܐܒܪܟ ܡܒܪܟܢܝܟ̈ ܘܡܠܝܛܢ̇ܝܟ ⁴¹ܐܠܘܛ . ܘܗܘ ⁴²ܬܘܒ . ܐܢ
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ ܘܗܘܝܗ ³ܕ ܠܛܒܬܐ̈ . ܘܠܝܬ ܒܗܘܢ ܣܡܐ ܕܐܒܕܢܐ . ܘܐܦ ܠܐ ܟܠ . ܘܐܦ ܠܐ ܚܕܐ ܒܐܒܕܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕ ܒܪܐ ܓܝܪ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ
Shub:BookGifts ܚܘܢܝܢܝ . ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܢ ܟܠ ܕܒܪܝܬ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . III ܪܫܐ ܟܠ ܨܝܕ ܗܘ̇ ܢܘܗܪܐ ܆ ܐܘ ܩܪܝܐ̈ ܘܓܒܝܐ̈ ܕܒܝܬ ܡܪܢ . ܚܐܢ
SermHolyWeek ܕܒܠܒܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ 161ܘܒܪܢܫܐ ܠܐ ܡܛܥܐ ܒܝX ܐܝܬ ܗܘ ܕܚܐܫ ܟܠ ܢܡܠܠ ܗܢܘ ܨܒܝܢܝ ܨܝܕ ܐܢܫܐ ܕܐܝܟ ܢܝܢܘܝܐ̈ ܢܕܥܘܢܢܝ
HistChurchEast ܦܚܝܢ̈ . ܘܚ-ܛܘ ܘܘܘ ܬܚܘܬܘܗܝ ²ܟܠ ܚܠܠܝܢ̈ . ܘܚܦܪܘ ܠܗ ܟܠ ܟܠ ܠܪܫ ܢܨܝܚܐ̈ ܀ ܩܪܒܘ ܗܘܘ ܠܗ ܟܠ ܦܘܪܣܝܢ̈ . ܘܛܡܪܘ ܗܘܘ ܠܗ
PhiloxMab:ComProJohn ܐܠܗܐ ܆ ܐܢ ܕܝܢ ܘܥܣܝܩ ܣܘܥܪܢܐ ܆ ܙܠ ܒܬܪ ܟܬܒܐ̣ ܘܗܝܡܢܝܗܝ ܟܠ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܣܘܥܪܢܐ ܐܦ ܥܡ ܒܣܪܐ : ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ¹⁵ܡܫܟܚ
SevAnt:CathHom Xܢ ܓܝܪ ܕܡܬܩܫܛܐ ܠܘܬܗ ܬܪܥܝܬܐ ܗ̇ܝ Xܝܡ̇ܬ̈ ܐܢܫܐ ܆ ܟܠ ܢܒܝܐ ܣ̇ܒܪ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܩ̣ܘܪܒܐ .
SevAnt:madHym ܕܝܢ ܕܩ̇ܪܐ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ ܘ̇ܨܒܐ ܕܢܡ̇ܠܐ ܠܡܠܬܐ ܟܬܒܝܬܐ ܟܠ ܒܡܥܢܝܬܐ̈ ܇ ܕܠܐ̣ ܫ̣ܘܚܠܦܐ ܘܕܠܐ ܬܘܣܦܬܐ ܘܒܘܨܪܐ ܀
AbbaIs:Ascet ܪܫܢܘܬܐ̈ ܘܫܘܠܛܢܐ̈ . ܘܬܘܒ : ܕܩܡܬܘܢ ܥܡܗ Xܢ ܒܫܘܒܚܗ . ܟܠ ܠܢ ܥܡ ¹0ܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ̣ ܘܐܘܬܒܢ ¹¹ܥܡܗ ܒܫܡܝܐ̣ ܠܥܠ ܡܢ
P:1Chr [AB] ܒܢܝܐ̈ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܕܚܣܐ ܬܠܬܥܣܪ . ܠܗܠܝܢ ܐܬܦܠܓܘ ܬܪܥܐ̈ : ܟܠ . ܚܠܩܝܐ ܬܢܝܢܐ : ܛܒܠܝܐ ܬܠܝܬܝܐ : ܙܟܪܝܐ ܪܒܝܥܝܐ .
Nars:memCreat ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܘܕܝܠܗ ܐܢܘܢ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܟܠܡܐ ܕܒܗܘܢ . ܟܠ ܗܟܢܐ ܗ̣ܝ ܥܠܬܐ ܟܣܝܐ ܒܩܠܗ ܕܩܠܐ . ܒܩܠܐ ܐܠܦ ܕܗ̣ܘ ܬܩܢ
Tim1:Epist ܙܘܥܝܢ̈ ܘܙܒܢܝܢ̈ ܂ ܢܦܘܩܐܝܬ ܕܝܢ ܃ ܚܕ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܟܠ ܬܘܗܝ ܃ ܠܘ ܝܠܝܕܐܝܬ ܡ̇ܢ ܃ ܝX ܚܕ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܝܠܝܕܐ ܃ ܠܥܠ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComGosp ܙܟܘܬܐ ܓܝܪ ܕܠܘ ܒܝܕܥܬܐ ܗܘ̇ܝܐ ܂ ܕܫܓܡܐ ܗܝ ܘܠܘ ܕܫܪܪܐ ܂ ܟܠ ܂ ܘܒܗܝܢ̈ ܢܚܝܒܝܘܗܝ ܂ ܙܟܘܬܐ ܗܝ ܂ XX ܂ X ܕܒܫܪܪܐ ܂
JnDalya:Epist ܒܪܢܫ . ܟܠ ܣܢܝܬܐ̈ ܒܢܦܫܟ ܗ̣ܘܝܬ ܣ̇ܢܐ ܠܗܝܢ . ܘܠܐ ܟܠ ܡܪܘܕܐ̈ ܀ 11ܪܚ̇ܡܐ ܗ̣ܘܝ ܠܟܠܢܫ ܒܪܚܝ̣ܩܘܬܐ ܕܡܢ
Shub:BookGifts ܆ ܗܝܕܝܢ ܡܢ ܒܗܬܬܗ ܘܡܢ ܕܚܠܬܗ ܆ ܡܫܬܬܩ ܡܢ ܕܠܡܒܐܫܘ . ܟܠ ܒܝ̣ܫܘܬܗ ܘܚܪܡܢܘܬܗX ³ܕܠܘܬ ܟܠ : ܐܦ ܫܦܠܘܬܗ ܕܡܢ