simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:ComGen&Exd ܦܢܝܢ̈ ܚܝܘܬܐ̈ ܘܦܪܚܬܐ ܕܒܟܠ ܦܢܝܬܐ̈ ܒܕܝܪܝܢ ܀ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܟܠ ܠܡܫܬܘܙܒܘ ܥܡܝ ܒܟܘܝܠܐ . ܘܐܗܠܘ ܕܐܝܟܢ ܠܡ ܐܬܝܢ ܡ̣ܢ
SevAnt:CathHom ܐܕܫܐ ܘܙܢܐ ܕܡܘܠܕܐX² ܟܕ ܒܪܐ Xܝܢ ܗܟܝܠ ܫXܒX ܐܢܪ ܆ ܡܢ ܟܠ ܢܝ̣ܦܩ ܆ ¹ܐܠܐ ܕܐܦ ܒܠܚܘܕܝܘܬ ܙܢܐ ܆ ܘܡܫܚܠܦܐܝܬ ܠܒܪ ܡܢ
Eph:madCarNis ܐܢܫ ²0 ܛܠܡܘܗ̇ ܠܛܝܒܘܬܐ ܦܪܥܘܗ̇ ܚܠܦ ܟܠ ܐܢܫ [49] ܟܠ ܒܪܘܓܙܐ ܙܩܝܦܝܢ ܐܢܘܢ ܒܫܝܢܐ ܫܚܝܩܝܢ ܐܢܘܢ ܕܡܐ ܕܐܬܢܦܫ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܟܠܗ̇ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܐ . X5ܒܪܐ ܥܡ ܐܒܘܗܝ ܟܣܝܐ ܒܟܣܝܐ ܘܓ̇ܠܐ ܟܠ ܒܢܦܫܐ ܟܣܝܐ X⁴ܘܓܠܝܐ ܒܝܕ ܣܘܥܪܢܐ̈ : ܒܢܦܫܐ ܟܠܗ̇ ܘܨܝܕ
SynOr ܒܝܫܢ̈ ܆ ܘܠܡܩܡ ܒܗܝܟܠܐ ܡܫܝܚܝܐ ܐܝܟ ܕܒܫܡܝܐ . ܘܢܩܒܝܙ ܟܠ . ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܦܩܕܐ ܠܡܕܟܝܘ ܘܠܡܡܪܩ 174 ܟܠ ܠܒܝܢ̈ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܘܟ ܆ ܡܛܠ ܫܡܥܝ̣ܐ ܕܚܘܒܗ̣ ܠܘܬܘ ܪܘ̇ܛܝܢ ܘܘܘ . ܥܕܡܐ ܟܠ ܕܡܟܝܠ ܣܘܓܐܘܘܢX ܕܡܣܟܝܢܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܘܐܟܣܢܝܐ̈ ܕܡܝܢ
Sahd:BookPerf ܇ ܘܠܐ ܩ̣ܢܘ ܬܪܬܝܢ̈ ܟܘܬܝܢܝܢ̈ ܇ ܐܦ ܠܐ ܟܝܣܐ ܘܬܪܡܠܐ . ܟܠ ܒ̇ܥܐ . ܘܦܚܡܐ ܡ̇ܝܬܐ ܥܠ ܢܦܫܗ ܆ ܕܡܣܪܩܐ̈ ܕܐܪܚܩ̣ܘ ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܡ̇ܢ ܕܨܒ̇ܐ ܠܡܬܒܣܡܘ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܕܥܬܝ̇ܕܢ̈ ܂ ܟܠ ܆ ܡܥܩ̇ܝܢ ܗܘ̣ܘ ܕܝܢ ܦܘܪܥܢܐ ܕܡܝܬܪܬܐ̈ ܂ 1ܕܫܘܠܛܢܐ ܓܝܪ
SermHolyWeek ܕܒܠܒܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ 161ܘܒܪܢܫܐ ܠܐ ܡܛܥܐ ܒܝX ܐܝܬ ܗܘ ܕܚܐܫ ܟܠ ܢܡܠܠ ܗܢܘ ܨܒܝܢܝ ܨܝܕ ܐܢܫܐ ܕܐܝܟ ܢܝܢܘܝܐ̈ ܢܕܥܘܢܢܝ
DionAr:MystWritings ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܬܬܐܡܪ X5ܦXܩܙ . ܢܐ : X1ܦXܩXܢܐ̈ ⁸ ܟܠ ܢ̇Xܚ ܘܢܣܕܘܩ ܒܗ̇ ܪܫܝܥܐܝܬ : ܐܝܬܘܬܐ ܕܡܚ̇ܝܕܐ ܠܥܠ ܡܢ
IsaacNin:memColl ܀ 3ܬܘܒ ܟܝܢܐܝܬ ܇ ܪܪܓܐ ܕܪܒ ܡܢ ܗܢܐ ܕܢܣܒܬ ܒܪܝܬܐ ܇ ܡܦܝܣܐ ܟܠ ܫܡܝܐ ܇ ܘܐܘܬܒܗ̇ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܇ ܘܥܒܕܗ̇ ܐܠܗܐ ܥܠ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܒܣܪ ܂ ܗ̇ܢܘ ܂ ܐܫ̣ܬܘܕܝ ܐܠܗܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܝܕ ܝܘ̣ܐܝܠ ܟܠ ܠܐܦܝ̈ ܙܒܢܐ̈ ܐܚܪܝܐ̈ ܕܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܂ X ܐܫ̇ܘܕ ܪܘܚܝ ܥܠ
P:Rev [AB] ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܩܝܡܐ . ܘܐܝܬ ܠܗ̇ ܡܢ ܛܦܪܝܗ̇̈ ܘܠܥܠ ܆ ܫܬܐ ܟܠ ܕܐܪܒܥ ܕܡܘܬܐ ܕܢܫܪܐ ܕܦܪܚ . ܐܪܒܥܬܝܗܝܢ̈ ܚܝܘܬܐ̈
JnDalya:Epist ܕܒܬܘܘܢܐ̈ ܒܚܫܘܟܐ ܝܝ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܆ ¹⁹ܡ̣ܢܘ ܕܠ̣ܥܙ ³ܝ ܠܫܢ ܟܠ ¹⁹ ¹⁸ܡ̇ܢܗܪ ⁰ܝ ܒܒܬܐ̈ ܕܥܝܢܝ̈ X⁰ܒܚܙܬ ܗ : X¹ ܠܡܚܙܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܝܟܐ ܕܬܠ̣ܐ ܗܘܐ ܂ ܂ ܘܟܕ ܣܪܝ ܘܠܝܬ · ܗܘܐ ܐܢܫ ܕܙܒܢ ܗܘܐ ܃ ܟܠ ܗܘܘ ܥܦܪܐ ܘܩܛܡܐ ܘܟܠܫܐ ܘܒܕ[ܪܝܢ ܗܘܘ3] ܥܠ ܒܣܪܐ
IšoMerv:ComOT ܕܒܚܝܢ̈ ܕܚܝܘܬܐ̈ . ܦ̣ܪܫ ܕܝܢ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܆ ܠܘ ܕܐܝܬ ܟܠ . ܕܒܚܪܬܐ ܐܬܕܒܚ ܚܠܦ ܦܘܪܩܢܐ ܕܟܠ ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܩܢܘܡܗ ܒܛܠ
P:1Chr [AB] ܡܐ ܕܒܠܒܟ : ܙܠ ܘܥܒܕ . ܘܗܘܐ ܒܠܠܝܐ ܗܘ : ܘܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܗܘܬ ܟܠ ܕܡܪܝܐ ܫܪܝܐ ܒܓܘ ܡܫܟܢܐ ܕܣܥܪܐ . ܘܐܡܪ ܢܬܢ ܠܕܘܝܕ .
PhiloxMab:ComProJohn ܡܕܡ : ܥܡ ܗܕܐ ܕܐܬ̇ܚܕܬ 1 ¹⁰ܒܗ ܟܠܡܕܡ ܆ ܡܫܬܟܚ ܕܡܥܠܝ ܕܠܐ ܟܠ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ : ܗ̇ܝ ܕܐܬܥܒܕ ܒܐܝܕܗ ܕܡܠܬܐ
BarBahl:SyrLex ܐܝܠܢܐ̈ ܝܒܫ . ܕܬܠܬ ܕܥܡ ܦܪܥܗ ܦܐܪܗ ܡܒܥ ܀ ܫܪܕܘܕܐ ܫܠܕܐ ܟܠ . ܚܕܐ ܕܠܟܠ ܐܝܠܢܐ ܩ̇ܕܡ ܒܦܪܥܗ . ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܢ ܕܡܢ ܩܕܡ
BarKoni:Schol ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܗܢܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܐܪܛܚܫܫܬ 2ܗ̇ܘ ܟܠ ܢܥܬܪ ܥܘܬܪܐ ܪܒܐ ܃ ܘܡܐ ܕܥܫܢ ܒܐܬܪܗ · Xܝ ·ܝ·Xܝ ܢܥܝܪ