simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCarNis ܬܩܢܬ ܕܬܛܪ ܒܗ̇ ܟܠ ܫܪܟܢܝܢ̈ XX ܕܠܐ
Chron1234 ܘܟܕ ܐܬܢܓܕ ܐܘܕܝ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܂
Babai:BookUnion ܝ ܕܡܠܐ ܡܢܗ ܟܠ ܕܬܚܝܬ ܫܡܝܐ ܂
CaveTreas ܕܒܗܘ̇ܢ ܡܫܬܥܒܕ ⁸ܠܗ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ
Eph:memHom ܕܗ̇ܘ ܝܕܘܥܐ ܝ̇ܕܥ ܟܠ ܒܐܣܟܝܡ ܐܚܪܝܢ ܡ̇ܥܠ
IsaacAnt:memHom ܒܝܕ ܫܘܘܕܝܐ ܀ ܟܠ ܕܒܫܘܘܕܝܐ ܢܦܠ :
JacSer:memElishAppSaints ܪܘܚܢܝܐ̈ ܥܕܡܐ ܕܚܙܝܐ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ ܕܠܐ
JnEph:EccHist ܟܕ ܪܟܝ̣ܒ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܕܠ ܡܩܪܐ ܘܠܡܟܬܒX ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܘܘܝ̈ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܆ ܕܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܟܠ ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ ܕܫܡܝܢܐ̈
ActsGregPirang . . . ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܣܓܝܐܐ¹⁷ ܗܘܬ
Eph:madLuqHeres ܕܢܬܟܣܣܘܢ ܗܘܘ ܒܗ ܟܠ ܚܝܠܝܢ̈ ܕܐܝܢܐ ܚܝܠܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܠܗܝܐ ܕܟܣܐ ܡܢ ܟܠ ܒܝܕ ܐܪܙܐ̈ ܕܠܗܘܢ
P:Kings [AB] ܘܐܙܠܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܟܠ ܐܢܫ ܠܩܪܝܬܗ .
Tim1:Epist ⁶ܠܚܡܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܢܨܝܚܝܢ ܆ ܘܠܐ
JacSer:mem6DaysDay2 ܥܘܒܗ̇ ܘܡܠܝܗܝ ܡܪܗ̇ ܟܠ ܛܒܬܐ̈ ܟܠ ܣܝܡܬܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܡܥܠܝܬܐ ܘܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܇ ܘܕܥܡܝܩܐܝܬ ܢܬܬܥܝܩܘܢ
P:Luke [AB] ܢܬܝܕܥ . ܟܠ ܓܝܪ ܕܒܚܫܘܟܐ ܐܡܪܬܘܢ
Basil:SyrHex ܬܩܢܐܝܬ ܐܠܗܐ ܠܥܠܡܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܒܥܐ ܠܗ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܒܐܢܛܝܟ ܂ ܫܕܪ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܟܣܦܐ