simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ XX ⁸ܐܝܬܘܗܝ XX ⁷ܐܝܬܘܗܝ XX ⁸ܕܩܢܝܢ X X ⁵ܝ̇ ⁴ X ܟܠ ܇ ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܕܐܝܬܝܗܘܢX ܗܘܘ ܕܩܢܝܢ ܩܘܪܝܐ̈ ܐܘ ܒܬܐ̈ ¹0
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ ܕܡܬܬܩܢ ܘܡܬܥܒܕ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܕܢܐ ܗ̣ܘ ܕܥܒܘܕܗ . ܟܠ ܒܝܕܥܬܐ ܆ ܡܥܗܕܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܚܝܐ̈ X⁸ 6ܘܥܡ ܗܕܐ ܬܘܒ ܐܦ
SynOr ܕܝܢܐ ܕܩܕܡܘܗܝ ܠܐ ܡܫܬܪܐ ܆ ܢܬܢܛܪ ܠܩܕܡ ܒܝܡ ܕܡܫܝܚܐ . ܟܠ ܒܢܝ̈ ܡܕܢܚܐ ܠܡܒܓܢܘ ܥܠ ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܕܝܠܗܘܢ . ܐܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܦܪܘܣ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܡܕܡ ܘܐܢܫܝܬܐ̈ . ܩܕܝܡܐ ܝܕܝܥܐ ܕܟܠܗܝܢ ܟܠ . ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܠܥܠ ܡܢ ܒܪܢܫܐ . ܡܢ