simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madVirg ܚܟܡܢ̈ ܘܡܢ ܙܝܬܐ ܓܙܐ ܕܪܐܙܐ̈ ܢܬܬܓܪ ܠܫܢܝ ܥܘܬܪܘܗܝ̈ ܟܠ ܡܪܝ ܐܝܟ ܬܓܪܐ ܡܠܘܐܐ ܢܗܘܐ ܝܘܠܦܢܟ ܕܒܗ ܗܘ ܬܠܝܢ̈
Nars:SancChurch ܫܪܒܬܗܘܢ̈ ܕܥܡܡܐ̈ ܕܦܪܩܬ ܀ 95 ܪ ܓܠܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܒܟ ܗ݇ܘ ܟܠ ܩܕܡܝܟ ܗ݇ܝ ܚܕܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܥܕܬܐ ܪܒܬܐ : ܘܒܗ̇ ܢܣܓܕܢ̈ ܠܟ
JnDalya:Epist ܘܥܠܝܢ ܪܚ̣ܡܝܟ̈ ܐܡܝܢ ܠܛ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥ̈ . 1 . ܐܝܠܝܢ ܟܠ ܘܢܘܗܪܐ ܕܡܛܠ ܪܒܘܬ ܕܢ̣ܚܗ ܥܡܛܢܐ ܡܬܡܿܬܠ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܡܢ
P:Acts [AB] ܡܐ ܕܐܝܕܟ ܘܨܒܝܢܟ ܩܕܡ ܪܫܡ ܕܢܗܘܐ . ܘܐܦ ܗܫܐ ܡܪܝܐ ܆ ܚܘܪ ܂ ܟܠ ܆ ܗܪܘܕܣ ܘܦܝܠܛܘܣ ܥܡ ܥܡܡܐ̈ ܁ ܘܟܢܫܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܠܡܥܒܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܢ ܕܐܝܬ ܥܠܘܗܝ ܫܡܐ ܗܢܐ . ܟܠܝܢܝ ܗܟܝܠ ܡܢ ܕܡܟ ܕܐܦ ܡܢ ܕܡܐ ܟܠ ܕܠܟ ‏‎‎‏ ܕܪܚܡܝ ܐܝܬܝܟ ܐܩܛܘܠ ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܚܘܣ ܥܠ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܕܥ̇ܒܪܝܢ ܗܘܘ ܬܡܝܢ ܝܗ̇ܒܝܝܢ ܗܘܘ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܐܠܗܐ ܟܕ ܟܠ ܘܩܢܐ ܒܗ̇ ܐܚܘܬܐ ܆ ܐܝܟ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܓܒܪܝܢ̈ . ܘܡܟܝܠ
IsaacAnt:memHom ܐܢܫ : ܘܒܫܪܪܐ ܒܣܐ ܟܠ ܐܢܫ . ‏ ‏ܩܘܫܬܐ ܒܓܢܝܐ ܡܬܡܠܠ : ܟܠ ܡܡܪܚ ܕܢܟܘܢ : ܣܢܝܬܐ̈ ܒܝܢܬ ܥܛܠܐ̈ ܀ ܒܐܣܟܡܐ ܗܘ ܢܨܚ
IšoMerv:ComOT ܚܘܣܪܢ ܕܣ̇ܐܡ ܐܢܬ ܥܠܝ ܫܠܝܛ ܇ ܥܕܡܐ ܕܠܐ ܦ̇ܐܫ ܡܣܐܢܐ ܟܠ . ܟܠ ܚܘܣܪܢ ܕܗ̇ܘܐ ܠܟ ܡܛܠܬܝ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܢ ܣܘܥܪܢܐ ܇ ܐܘ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܝܘܡܝ̈ ܚܝܘܘܝ̈ ܇ ܘܠܡ̇ܬܗܓܝܘ ܒܢܡܘܣܗ ܕܡܪܝܐ ܐܝܡܡܐ ܟܠ ܠܐ ܠܐܝ̈ ܘܠܐ ܢܫܝ̈ ܘܠܐ ܚܒܝ̈ ܇ ܡܢ ܕܠ ܡܩܪܐ ܘܠܡܟܬܒX
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܚܢܢ ܓܙܝܪܝܢ . ܢܬܠ ܠܟܘܢ ܒܢܬܢ̈ : ܟܠ ܒܪܡ ܒܗܕܐ ܢܬܛܦܝܣ ܠܟܘܢ ܐܢ ܗܘ ܕܬܗܘܘܢ ܐܟܘܬܢ : ܘܬܓܙܪܘܢ
P:Rev [AB] ܛܡܐ ܆ ܘܕܥܒܕ ܡܣܝܒܘܬܐ ܂ ܘܕܓܠܘܬܐ . ܐܠܐ ܐܢ ܐܝܠܝܢ ܟܠ . ܘܢܝܬܘܢ ܠܗ̇ ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܕܥܡܡܐ̈ . ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܬܡܢ
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܆ ܘܬܣܬܝܒܪ ܒܡܫܘܚܬܐ ܆ ܕܬܨܛܠܠ . ܘܬܐܟܘܠ ܘܬܫܬܐ ܟܠ ܗܢܐ ܠܐ ܐܬܥܠܝܬ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܡܬܒܥܝܐ ܠܟ ܕܬܗܘܐ ܢܙܝܪ ܡܢ
P:Rev [AB] ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܩܝܡܐ . ܘܐܝܬ ܠܗ̇ ܡܢ ܛܦܪܝܗ̇̈ ܘܠܥܠ ܆ ܫܬܐ ܟܠ ܕܐܪܒܥ ܕܡܘܬܐ ܕܢܫܪܐ ܕܦܪܚ . ܐܪܒܥܬܝܗܝܢ̈ ܚܝܘܬܐ̈
SergStyl:epLuqJew ܕܥܒ̣ܕ ܛܒ ܫܦܝܪ ܇ ܕܪܐ̈ ¹ܘܒܬܪ ¹ܣܓܝܐܐ̈ XXXX·XXX ܦܩ̣ܕ ܟܠ ܥܒܪܝܐ ܕܡܫܬܒܗܪ ܒܢܡܘܣܐ ܐ̇ܡܪ ܠܝ ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܚ̣ܙܐ ܐܠܗܐ
SevAnt:CathHom ܪܓܬܐ ܨܡ̣ܢܢ : ܘܐܡܝܬܢܢ ܠܗܕܡܐ̈ ܝ ܝ-XXXXXX ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܟܠ ܓܝܪ ܟܕ ܡܢܗܘܢ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܩܕܝܫܐܐܬܪܕܝܢܢ̈ : ܘܡܢ
Ps-JacSer:SyrSongAlex ܟܣܝXܢ̈ ܘܥXܝܕXܐ̈ ܆ XX 8ܐܩ ܚܘܝ ܠܗ ܘܒܛܠ ܒܝܫXܢܐ ܟܠ ܒܟܠܗܘ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܘܣܥܘܪܘXܢܗ̈ . X X4ܒܪܝXܝ ܕܓܠ̣X ܠܗ
SevAnt:CathHom ܡܕܡ ܠܐ̈ ܝܘܣܬܢܐܝܬ ܐܝܬ ܠܟ : ܟܕ ܠܘܬ ܕܐ ܒܠܚܘܕ ܝܨܝܦ ܐܢܬ : ܟܠ ܬܪܥܝܬܐ ܡܐܠܠܘܢ ܡܬܬ . ܢܝܐ ܐܘ ܫܘܢܐ : ܒܗ̇ܝ ܕܚ̇ܙܐ ܠܟ ܕܥܠ
JacSer:Epist ܒܪܘܟ ܕܒܫܡܝܐ ·ܝXܬܝXܢܠ̇ X ܫܠܐܝܬ X X ܘܒܐܣ̣ܝܝܝXܐ X ܟܠ ܟܕ ܐܬ̣ܐ ܠܕܝܠܗ ܂ ܘܟܬܝܒ ܕܒܫܡܗ ܕ ܫܘܥ̣ ܂ ܬܟܘܦ ܘܬܣܓܘܕ
Eph:madCarNis ܐܢܫ [72] ¹8ܕܒܟܠ ܢܘܣܝܢ̈ ܐܣܬܓܕܬ ܗܘܝܬ ¹ܨܥܪܢ ܣ̇ܓܐ ² ܟܠ ܫ̇ܪܝ ܡܬܩܢ ܫܪܐ ܠܗ ܫܪܒܢ ܠܐ ܢܬܦܠܓ ܒܢ ¹ܗ̣ܘ ܡܟܝܠ ܓ̇ܥܪ
IšoAdiab:Epist ܡܕܡ ܕܥܒܕܝܬܘܢ ܂ ܘܡܪܢ ܢܚܝܠܟܘܢ ܘܢܚܦܛܟܘܢ ܠܡܥܒܕ ܂ ܂ ܝ ܟܠ ܕܠܘܬ ܓܘܐ ܕܟܠܟܘܢ ܂ · ܘܟܬܘܒܘ ܘܐܘܕܥܘܢܢܝ ܚܦܝܛܐܝܬ