simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFast ܐܢܫ ܐܦ ܩܠܝܕܗ ܐܝܟ ܓܙܒܪܐ ܡܢܘ ܕܠܐ ܢܥܬܪ ܒܪܝܟ ܗܘ ܕܫܪܐ ܟܠ ܒܦܘܪܫܢܐ ܕܒܝܬ ܓܙܐ ܗܢܐ ܕܓܘܐ ܗܘ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ²⁰ܗܐ ܐܚܝܕ
JnEph:EccHist ܐܢܫ ܃ ܥܠ ܗܝ̇ ܕܟܕ ܚ̣ܝ ܬܐܕܘܪܐ ܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܦܛܪܐ ܗ̣ܘ ܘܗ̇ܘ ܟܠ ܂ ܐ̣ܝܟܢܐ ܕܟܕ ܐܬ̇ܚܫܒ ܗ̣ܘ ܕܡ̣ܝܢܐ ܕܢܚ̇ܦܐ ܚ̣ܣܕܗ ܕܡܢ
SevAnt:madHym ܐܝܬܝܟ ܒ̇ܪܘܝܐ ܘܡܝܪܐ . . ܘܐܘܡܝܐ ܡ̇ܚܕܬܢܐ . ܒܟܠܝܠܐX ܟܠ ܡܟܐ̈ : ܐܝܠܝܢ ܕܨܒܝܢܐܝܬX ܣܒ̣Xܬ ܚܝXܝܢ ܚܘ̣ܝܬ ܆ ܕܕܗܢܐ
Eph:ComGen&Exd ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ ܀ X X2]ܐܬܒܝܢ ܕܝܢ ܫܡܘܥܐ . ܕܐܦܢ ܝܘܡܝ̈ ܟܠ . ܘܐܕܡ ܠܝܬ ܠܡܦܠܚ ܒܐܪܥܐ . ܘܡܒܘܥܐ ܣ̇ܠܩ ܗ̣ܘܐ ܘܡܫܩܐ
JulRom ܕܩܢܝܢ ܗܘܘ ܒܐܓܘܢܐ ܬܡܝܗܐ ܘܒܣܗܕܘܬܐ ܛܒܬܐ ܕܡܛܠ ܟܠ ܕܐܢܫܐ̈ ܐܝܕܝܥܐ̈ ܕܐܟܘܬܗܘܿܢܿ ܕܒܕܡܘܬܗܘܢ ܫܒܩܘ
DidascApost ܕܫ̇ܡܥ ܩܠܐ ¹⁵⁴ܕܩܪܢܐ . ܘܐܢ ܠܐ ܢܙܕܗܪ ܘܬܐܬܐ ܚܪܒܐ ܟܠ ܕܐܬܝܐ 5ܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܢܩܪܐ ܒܩܪܢܐ ܘܢܙܗܪ ܠܥܡܐ ܆ ܘܢܫܡܥ
BarKoni:Schol ܝ-· ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈ ܠܡ X ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܕܡ ܕܢܩܪܒ ܂ ܡܢܐ ܟܠ ܒܝܬ ܐܠܗܐ ܠܐܢܫܘܬܐܝ ܂ ܘܕܠܐ ܡܠܘܐܐ̣ ܠܐ ܡܫܬܡܠܐ ܂
SevAnt:LuqJul ܚܕ ܡܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܒܚܝܠܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܐܪܬܕܘܟܣܝܐ . ¹0ܕܐܝܟ ܟܠ ⁹ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܫܠܚܗ ܠܚܒܠܐ ܘܥܡܗ ܠܟܠܗܝܢ ܕܡܢܗ . ܢܬܒܩܐ
IsaacNin:DiscColl ܫܥ ܠܚܝܠ ܐܝܬܘܬܟ : ܘܐܝܟ ܕܒܫܡܝܐ ܥܠ ܗܕܡܝܢ̈ ܟܣܝܐ̈ ܢܛܥܢ ܟܠ ܬܩܘܫ ܢܦܫܢ ܐܪܙܢܐܝܬ . ܘܒܗܘܠܠܐ̈ ܕܥܝܪܝ ܪܘܡܐ ܢܗܠܠ
Eph:madVirg ܥܘܕܪܢ ²⁰ ¹¹ 11ܡܠܘܐܐ ܗܘ ܡܫܚܐ ܕܐܬܬܓܪܘ ܒܗ̣ ܚܛܝܐ̈ ܟܠ ܡ̇ܪܘܚ ܐܝܟ ܟܐܢܐ ܕܐܝܟX ܡܪܗ ܦܬܚ ¹⁰ܒܝܬ ܓܙܗ ܠܡܛܥܢ ܡܢܗ
P:2Chr [AB] ܝܘܡܬܐ̈ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܕܝܘܝܕܥ ܟܗܢܐ . ܘܢܣܒ ܠܗ ܝܘܝܕܥ ܢܫܐ̈ ܟܠ ܨܘܒܐ : ܡܢ ܒܪܫܒܥ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܥܒܕ ܝܘܐܫ ܕܫܦܝܪ ܩܕܡ ܡܪܝܐ :
Babai:BookUnion ܕܥܡ̇ܪ ܘܡܚܝܕ ܡܬܐܡܪܐ ܠܗ ܝ · ܢܩܝܦܘܬ ܐ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܕܡܩܦ ܟܠ ܐܡܗܝܐ ܡܚܝܕܐܝܬ ܥܡܪ ܒܗ̇ ܐ ܟ ܢܦܫܐ ܒܦܓܪܐ ܂ ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ
SevAnt:LuqJul ܕܘܟ ܚܦܝܛܐܝܬ ܡܬܒܩܝܐ . ܘܡܬܦܪܣܐ ܕܬܫܟܚ ¹²ܠܟܠܗ ܓܘܫܡܐ ܟܠ ܕܠܚܡܢ̈ ܠܫܠܡܘܬܐ XXX X ܕܗܕܡܐ̈ . ܗ̇ܝ ܕܐܣܟܡܐ ܫܦܝܪܐ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢܗ̣ܘܢ ܡܬܝܕܥ ܂ ܗܟܢܐ ܘܒܬܠܬ ܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܚܕ ܐܠܗܐ ܂ ܘܚܕ ܟܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܠܐ ܡܢܝܢܐ ܆ ܘܚܕ ܗܘ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܂ ܘܚܕ ܒܪܢܫܐ
Eph:madFaith ܡ 12ܡܢܗܘܢ ܕܫܡܗܐ̈ ܬܘܒ ܕܢܚ ܘܢܦ̣ܩ ܠܢ ܚܝܠܗ ܕܦܘܫܩܐ ܟܠ ܘܢܦܠܘ ܒܥܘܡܩܐ ܕܥܘܩܒܐ ܕܡܪܢ ܢܕܠܐ ܐܢܘܢ ܬܫܒܚܢ̈ ܠܡܫܟܚ
JacSer:Epist ܒܝ̣ܫܢ̈ ܂ ܝX ܘܗܠܝܢ 5ܡܪܝ ܠܘ ܐ ܟ ܡܠܦܢܐ ܠܬܠܡܝܕܐ ܟܬܒܬ̣ ܂ ܟܠ ܥ ܠܗ̇ ܕܠܐ ܬܫܬܪܓܠ ܘܬܚܘܬ ܨܝܕ ܪܓܝܓܬ̈ ܐ 11ܕܥܠܡܐ ܕܡ̣ܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܚܕ ܨܝܕ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܠܐ ܡܬܪܢܝܢܐܝܬ·ܡܬ̇ܟܢܫ ܐܝܟ ܟܠ ܂ ܂ ܒܪܡ ܂ ܡܦܪܫܐܝܬ ܒܕܝܠܝܬܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܘܦܪܨܘܦܐ̈ ܇
Basil:SyrDeSpirSanc . X7 ܘܠܐ ܐܒܐ ܗ̇ܘ ܕܒܟܘܠ ܘܒܟܠ ܐܢܫ ܡܥܒܕ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܟܠ . ܕܒܝܕ ܒܪܐ ܬ̇ܩܢ ܐܒܐ ܟܠ . ܘܒܝܕ ܪܘܚܐ |ܐܫܬܡܠܝ
ComGenExod ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ . ܐܡ̇ܕ̇ ܕܫܠܡܘ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܟܠܗ ܚܝܠܗܘܢ . ܟܠ , 1] 5ܘܒܬܪ ܕܐܡ̣ܕ̇ ܕܒ̇ܪܟ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ . ܘܐܫܠܛܐܢܘܢ ܥܠ
P:2Chr [AB] ܡܕܡ ܕܝܗܒܬ ܒܐܝܕܐ ܕܥܒܕܝܟ̈ : ܗܢܘܢ ܥܒܕܝܢ . ܘܡܦܩܝܢ ܟܠ : ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܡܪ ܠܗ ܚܠܩܝܐ . ܘܐܬܝܒܗ ܦܬܓܡܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ :