simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܐܝܬܘܗܝ ܠܢ ܡXܠܠ ܚܕܝܘܬܗ ܡܪܡܪܡܬܐ ܕܥܡ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܃ ܕܐ ܂ ܟܠ ܓܝܪ ܦܓܪܢܐ ܚܢܢ ܐܝܬܝܢ ܐܚܘܗܝ̈ ܂ ܡܪܐ ܕ ܢ ܘܣܓܝܕ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܓܕܫ ܂ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܐܫܬܠܚ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܠܡܠܟܐ ܕܡܘܕܥܢ ܗܠܝܢ ܟܠ ܣܓܕܘ ܠܗܘܢ ܥܠ ܝܝ ܐܪܥܐ ܂ ܘܐܝܠܦܘ ܬܘܒ ܡܢ ܡܠܬܗܘܢ ܚܝܬܐ ܥܠ
SevAnt:LuqGramm ܡܚܫܒܬܐ ܂ ܦܓܪܢܝܬܐ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܆ ܟܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܟܠ ܂ ܟܕ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܪܐ ܆ ܘܠܗܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܐܝܢܐ ܕܠܗ̇ܘ ܡܐ ܕܟ̣̇ܠܐ̇ ܐ̇ܟܠ ܆ ܡܬܛܡܐܐ . ܘܡܣ̇ܬܝܒ ܟܠ ܐܚܝܕܢ̈ ܗܘܝ ܆ ܘܕܟܬܝܒܬܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܐܝܬXܗܝ ܗܘܐ ܕܘܒܪܐ .
SevAnt:LuqGramm ܚܕܐ ܡܢ ܕܡܘܬܐ̈ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܚܒܪܬܗ̇ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܀ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܆ ܗܝܕܝܢ ܚ̣ܪܙ ܇ XXܢ ܇ Xܝ ܕܡܥܒܕܐ ܓܝܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܓܒܝܢ ܃ ܕܢܬܘܒ̈ ܘܢܬܦܢܐ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܒܚܕ ܡܢ ܦܘܪܣܝܢ̈ ܠܐ ܟܠ ܝX ܘܒܡܣܘܪܝܐ ܕܚܕܕ̈ ܐ̣ ܂ ܘܫܪ̈ ܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܟܪܟܢ̈ ܠܢ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܐ ܕܩܢܐ ܂ ܘܐܠܨ ܐܦ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܘܐܟܣܢܝܐ̈ ܃ ܘܐܦ ܠܥܒܪܝ̈ ܟܠ ܂ ܘܦܣܩ ܘܫܕܘ ܥܠ ܟܠܢܫ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܛܝܗܝ ܂ ܘܟܕ ܟܠܚܕ ܙܒ̣̇ܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܡXܝܢܬܐ̇ ܝXܝܡܠX ܡܢܗ̇ ܘܒܗ̇ ܂ ܗ̣ܘ Xܝܢ ܟX ܦܘܩXܢܐ ܗܢܐ ܟܠ ܂ ܘܐܦ ܦܩXܗ ܘX ܕܢܥܒX ܝܥܡܠܐ̈ ܡܢܗܘܢ ܘܒܗܘܢ ܕܡXܝܢܬܐ̈ ܃
Ps-Dion:ChronZuq ܡܕܡ ܕܦ̇ܫ ܠܗܘܢ ܀ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܗܝܐ ܨܢܝܥ ܠܒܝܫܬܐ̣̈ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܟܠ ܡܢܗ ܠܡܠܐ ܗ̇ܘ ܂ ܬܘܒ ܦ̣ܩܕ ܠܡܥܕܠܢܐ̈ ܕܢܐܬܘܢ ܢܟܬܒܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܟ̇ܦܪ ܒܡܫܝܚܐ ܆ ܘܦܐܫ ܡܢ ܒܬܪܟ ܆ ܟܦܝܪ ܒܗ ܂ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܟܠ ܘܐܡ̣ܪܘ ܂ ܗܐ· ܐܒܪܗܡ ܪܝܫ ܐܒܗܬܐ̈ ܚܐܪ ܠܟ̣ ܘܠܢ ܥܡܟ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܪܕܘܦܝܐ ܘܟܠ ܐܘܠܨܢܝܢ̣̈ ܘܟܠ ܫܢܕܝܢ̈ ܡܣ̇ܝܒܪܝܢ ܗܘܘ ܟܠ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܕܐܦܝܪܘܣ̣ ܘܕܐܦܪܝܡ ܂ ܟܕ ܝX ܒܐܡܝܢܘܬܐ
JnEph:EccHist ܐܢܫ ܃ ܥܠ ܗܝ̇ ܕܟܕ ܚ̣ܝ ܬܐܕܘܪܐ ܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܦܛܪܐ ܗ̣ܘ ܘܗ̇ܘ ܟܠ ܂ ܐ̣ܝܟܢܐ ܕܟܕ ܐܬ̇ܚܫܒ ܗ̣ܘ ܕܡ̣ܝܢܐ ܕܢܚ̇ܦܐ ܚ̣ܣܕܗ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܦܪܘX ܘ̇ܠܘܬ ܢܩܫܗ ܐ̇̇ܪ Xܘ - Xܪܝܪܬܐ ܗܝ ܐܪܐ ܗܕܐ ܟܝܬ ܇ ܟܠ ܗܘܐ ܘܡܬܪ̣ܡܪ ܗXܐ . ܘܬ̇ܡܗ ܒܬܪܥܝܬܗ ܆ ܡܬܚ̇ܫܒ ܗܘܐ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܗܘܢܐ ܡܕܝܢ ܝܦܝܛܐ ܠܝܕܥܬܐ ܗ̣ܝ ܗܝ ܫܘܡܠܝܗ ܙ ܪ̣ܩ ܠܗ ܟܠ ܗ̣ܝ ܠܝܬܗ̇ . ܠܨ ܐ ܕܫܘܡܠܝܐ ܡܬܒ̇ : ܥܝܢܐ ܢܗܐ ܠܝ̇ܬܗ .
BarEbr:CandSanc . ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܕܡܪܟܒܐ̈ ܡܢ ܦܫܝܛܐ̈ ܡܩ̣̇ܝܡܢ . ܘܠܝܬ ܕ ܟܠ ܠܦܝܠܠܘܣܘܦܝܐX ¹ܫܡܗ . ܠܡܢܝܢܐ̈ ܪܝܫܐ̈ ܕܗܢܐ
JacSer:Epist ܠܐ ܡܬܠ̣ܒܫ ܂ ܘܡ̇ܢ ܕܠܒ̇ܫX ܟܘܠܝ ܂ ܂ ܙ X ܦܘܪܣܝܐ ܗܘ ܠܒܘܫܗ ܟܠ 3ܕܠܐ ܫܠܚ ܠܟܠ̣ ܂ ܕܢܠ̣ܒܫ ܠܚܕ ܠܐ ܡܫܟܢܢ ܂ XX ܂ ܙ ܚܕ ܓܝܪ ܥܡ
JacSer:Epist ܒܝ̣ܫܢ̈ ܂ ܝX ܘܗܠܝܢ 5ܡܪܝ ܠܘ ܐ ܟ ܡܠܦܢܐ ܠܬܠܡܝܕܐ ܟܬܒܬ̣ ܂ ܟܠ ܥ ܠܗ̇ ܕܠܐ ܬܫܬܪܓܠ ܘܬܚܘܬ ܨܝܕ ܪܓܝܓܬ̈ ܐ 11ܕܥܠܡܐ ܕܡ̣ܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܦܪܘܣ ܘܕܠܐ ܚܪܝܢܐ ܇ ܒܡܢ̇ܬܐ ܡܫܬܒܚܢܝܬܐ ܢܩ̇ܦ ܐܢܬ ܠܗ ܂ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܫܪܬܚܐ ܨܝܕ ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܗܘܐ ܠܩܘܒܠܗ ܂ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܐ ܝXܢXܝܢ ܫܘܘXܥܐ ܝXܫXܠܝX ܕܝܠX ܝXܩܝ̣Xܐ ܝXܢܠ ܝXܘ ܟܠ ܇ ܘܝXܝ ܕܢܕ ܟܝܢܐ XܠXX ܝXܠܬX ܕܝXܒܣܪ ܐܝXܪܝܘܝXܝ ܃
SevAnt:LuqGramm ܚܕ ܨܝܕ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܠܐ ܡܬܪܢܝܢܐܝܬ·ܡܬ̇ܟܢܫ ܐܝܟ ܟܠ ܂ ܂ ܒܪܡ ܂ ܡܦܪܫܐܝܬ ܒܕܝܠܝܬܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܘܦܪܨܘܦܐ̈ ܇