simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ProvQohSong [AB] ܕܐܬܐ : ܗܒܠܐ . ܒܝܘܡܝ̈ ܥܠܝܡܘܬܟ ܚܕܝ ܥܠܝܡܐ : ܘܢܛܐܒ ܠܟ . ܟܠ ܢܚܕܐ . ܘܢܬܕܟܪ ܝܘܡܝ̈ ܚܫܘܟܐ . ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܝܢ ܢܗܘܘܢ .
P:Ps [AB] ܕܡܒܐܫ ܒܥܠܕܒܒܐ ܠܩܘܕܫܟ . ܐܫܬܒܗܪܘ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܒܓܘ ܟܠ ܕܫܪܝܬ ܒܗ . ܐܪܝܡ ܥܒܕܝܟ̈ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܩܠܝܢ ܒܥܘܫܢܐ :
P:Ps [AB] ܫܒܚܝ ܐܘܪܫܠܡ ܠܡܪܝܐ : ܫܒܚܝ ܠܐܠܗܟܝ ܨܗܝܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܥܫܢ ܟܠ ܠܘܬ ܥܡܐ ܕܦܢܘ ܡܢ ܒܒܠ ܡܘܕܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܗܘܢ ܠܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܒܕܠܩܘܒܠܗ ܡܬܐܣܐ . ܕܣܩܘܒܠܝܘܬܗ ܟܠ ܠܗ ܣܡܐ ܥܠ ܓܢܒܗ ܆ ܘܡܢ ܩܘܪܒܐ ܢܩܪܒ ܥܘܕܪܢܐ ܠܩܢܘܡܗ .
PhiloxMab:Disc ܐܢܫ ܬܬܒܙܚ . ܡܢܘ ܠܡ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܡܫܪܐ ܕܢܒܢܐ ܡܓܕܠܐ ܆ ܘܠܐ ܟܠ ܕܥܠܡܐ ܆ ܘܦܩܚܐ ܠܟ . ܕܠܐ ܡܐ ܕܫܪܝܬ ܕܬܒܢܐ ܘܠܐ ܡܫܠܡܬ ܇ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܣܩܘܒܠܐ ܗܘ ܕܚܒܪܗ ܒܬܫܡܫܬܗ ܆ ܐܝܟܢ ܠܐ ܢܗܘܘܢ ܟܠ ܆ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܟܚܕܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܢܘܢ ܕܟܐܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܆
PhiloxMab:Disc ܟܠܗ ܛܥܗ̇ ܠܗܕܐ ܣܝܒܪܬܐ ܡܬܚܒܠܢܝܬܐ ܆ ܡܛܠ ܕܒܗܝ ܕܪܘܚܐ ܟܠ ܗܘܐ ܡܢ ܥܘܗܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܕܢܬܦܢܐ ܥܠ ܣܝܒܪܬܐ ܕܟܝܢܐ . ܐܠܐ
P:Tob [AB] ܡܐ ܕܝܢ ܕܢܐܬܪ ܠܟ : ܥܒܕ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܘܠܐ ܬܓܥܨ ܥܝܢܟ ܡܐ ܟܠ ܀ ܡܢ ܠܚܡܐ ܕܝܠܟ ܗܒ ܠܟܦܢܐ̈ : ܘܡܢ ܢܚܬܝܟ̈ ܠܥܪܛܠܝܐ̈̈ ܀
P:TweProph [AB] ܒܣܪ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܕܡܬܬܥܝܪ ܡܢ ܡܪܘܡܐ ܕܩܘܕܫܗ .   ܨܚ ܟ ܟܠ ܡܢܬܗ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܩܘܕܫܗ : ܘܢܨܛܒܐ ܬܘܒ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܘܢܕܚܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܡܪܬܝ : ܒܠܒܐ ܛܒܐ ܐܡܪܬܝ . ܘܠܝܬ ܕܢܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܡܠܟܟܝ . ܟܠ ܡܚܐ ܠܢ ܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܕܩܪܝܒܝܢ ܚܢܢ ܠܗ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܥܘܙܝܐ .