simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memElishCapSam ܕܩܢܐ ܕܠܥܒܪܝܐ̈ ܢܛܝܪ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܢܒܝܐ ܩܨ ܗܘܐ ܕܐܝܟܢ ܟܠ ܗܘܐ ܒܓܘ ܡܫܪܝܬܐ 320 ܘܠܐ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܕܢܣܒ ܡܕܡ ܐܕܘܡܝܐ ܡܢ
JacSer:memZacchTaxColl ܙܕܩܬܐ̈ ܒܥܘܡܪܟ ܥܘܠܐ ܘܒܓܘ ܒܝܬܟ ܒܪ ܐܠܗܐ 285 ܘܡܛܠܗܢܐ ܟܠ ܚܛܘܦܝܐ ܘܒܙܬܐ ܡܠܝܐ ܐܝܕܟ ܒܓܒܐ ܐܚܪܢܐ ܕܪܝܐ ܠܟܠܢܫ
P:Heb&CathEpist [AB] ܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܝܬ ܠܗ ܗܕܐ ܣܗܕܘܬܐ ܒܢܦܫܗ . ܟܠ ܟܠ ܕܪܒܐ ܗܝ . ܘܗܕܐ ܗܝ ܣܗܕܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܁ ܕܐܣܗܕ ܥܠ ܒܪܗ .
P:Isa [AB] ܐܦܝܢ̈ . ܘܚܣܕܐ ܕܥܡܗ ܢܥܒܪ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ : ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܟܠ ܠܙܟܘ ܠܥܠܡܝܢ . ܘܢܥܒܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ ܕܡܥܬܐ ܡܢ
P:Jer [AB] ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܠ ܒܣܪܐ̈ : ܫܢܘܗܝ̈ ܕܝܠܗ ܢܩܗܝܢ̈ . ܗܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܟܠ : ܘܫܢܐ̈ ܕܒܢܝܐ̈ ܩܗܝܢ̈ . ܐܠܐ ܐܢܫ ܒܚܛܗܘܗܝ̈ ܢܡܘܬ :
P:Jer [AB] ܩܝܢܝܐ̈ ܡܢ ܓܠܝܦܐ̈ ܕܥܒܕܘ : ܡܛܠ ܕܕܓܠܘܬܐ ܢܣܟܘ ܘܠܝܬ ܟܠ ܡܦܩ ܪܘܚܐ̈ ܡܢ ܐܘܨܪܘܗܝ̈ . ܫܛܐ ܟܠ ܒܪܢܫ ܡܢ ܝܕܥܬܐ : ܒܗܬܘ
P:Lev [AB] ܕܢܩܪܘܒ ܠܒܣܪܗ ܢܬܩܕܫ . ܘܕܢܪܘܣ ܡܢ ܕܡܗ ܥܠ ܡܐܢܐ : ܡܐܢܐ ܟܠ : ܢܐܟܠܝܘܗܝ . ܒܐܬܪܐ ܩܕܝܫܐ ܢܬܐܟܠ ܒܕܪܬܐ ܕܡܫܟܢܙܒܢܐ .
P:Lev [AB] ܕܩܪܒ ܠܗܘܢ ܟܕ ܡܝܬܝܢ : ܢܗܘܐ ܛܡܐ ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ . ܘܟܠ ܕܢܦܠ ܟܠ : ܘܚܘܠܡܛܐ : ܘܝܕܝܕܐ . ܗܠܝܢ ܛܡܐܝܢ ܒܟܠܗ ܪܚܫܐ̈ .
P:Lev [AB] ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܡܬܐܟܠܐ : ܕܢܦܠܝܢ ܥܠܝܗ̇ ܡܝܐ̈ : ܬܬܛܡܐ . ܘܟܠ ܟܠ ܕܢܦܠ ܡܢܗܘܢ ܒܓܘܗ : ܟܠ ܕܒܓܘܗ ܢܗܘܐ ܛܡܐ : ܘܠܗ ܬܒܪܘ . ܘܡܢ
P:Lev [AB] ܩܪܝܒ ܒܣܪܗ : ܠܐ ܬܬܩܪܒܘܢ ܠܡܓܠܝܘ ܦܘܪܣܝܐ : ܐܢܐ ܐܢܐ ܟܠ ܕܥܒܕ ܠܗܘܢ ܚܝܐ ܒܗܘܢ : ܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ . ܓܒܪ ܓܒܪ ܥܠ
P:Luke [AB] ܕܚܙܘ ܘܫܡܥܘ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܀ ܘܟܕ ܡܠܘ ܬܡܢܝܐ ܟܠ ܘܗܦܟܘ ܪܥܘܬܐ̈ ܗܢܘܢ ܆ ܟܕ ܡܫܒܚܝܢ ܂ ܘܡܗܠܠܝܢ ܠܐܠܗܐ ܇ ܥܠ
P:Luke [AB] ܡܕܡ ܕܡܛܝܗܝ ܂ ܘܐܙܠ ܠܐܬܪܐ ܪܚܝܩܐ . ܘܬܡܢ ܒܕܪ ܩܢܝܢܗ ܂ ܟܕ ܟܠ ܠܗܘܢ ܩܢܝܢܗ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܩܠܝܠ ܆ ܟܢܫ ܗܘ ܒܪܗ ܙܥܘܪܐ
SynOr ܡ̇ܢ ܕܒܥܕܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܢ ܩܫܝܫܐ̈ ܘܠܐ ܡܢ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܟܠ ܠܓܡܪ ܒܚܫܡܝܬܐ̈ ܆ ܠܐ ܒܝܬ ܒܟܐ̈ ܘܠܐ ܒܚܢܘܬܐ̈ :
SynOr ܬܫܡܫܬܐ ܕܟܗܢܘܬܗ . ܥܕܡܐ ܕܐܬ̇ܐ ܘܠܦܘܬ ܙܕܩܐ ܕܣܟܠܘܬܗ ܟܠ ܆ ܐܬܚܙܝܬ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ : ܕܡܬܚܡܐ ܢܗܘܐ ܡܢ
SynOr ܟܗܢܐ ܐܝܢܐ ܕܒܡܣܒܐ ܕܫܘܚܕܐ ܡܬܬܨܝܕ ܕܢ̇ܦܠ ܘܡܬܚܝܒ ܆ ܟܠ ܀ ܘܒܕܓܘܢ ܙܕܩܬ ܣܘܢܗܕܘܣ : ܕܡܟــܝــܠ ܘܠــܗܠ 124
SynOr ܩܕܡ ܕܢܒܪܐ ܟܠ ܆ ܕܐܡܪ : ܕܗܢܘ̇ ܫܘܡܠܝܐ ܕܢܡܘܣܐ ܘܓܡܘܪܐ ܟܠ 210 ܕܚܝܐ̈ ܘܕܢܘܗܪܐ . ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܡܪܢܝܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܝܕܥ̇
P:Num [AB] ܕܢܦܩ ܒܚܝܠܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܢܝܢܗܘܢ ܕܫܒܛܐ ܕܐܦܪܝܡ : ܟܠ : ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗܐ̈ : ܡܢ ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܠܥܠ :
P:Num [AB] ܡܐܢ ܕܠܐ ܒܢܟܠܐ . ܐܘ ܒܟܠ ܟܐܦ ܕܩܛܠܐ : ܟܕ ܠܐ ܚܙܐ : ܫܕܐ ܟܠ ܒܗ . ܘܐܢ ܡܢ ܫܠܝܐ ܕܠܐ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܡܚܝܗܝ : ܐܘ ܫܕܐ ܒܗ
P:Phil-Phlm [AB] ܙܢܝܘܬܐ . ܘܢܗܘܐ ܝܕܥ ܐܢܫ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܠܡܩܢܐ ܡܐܢܗ ܟܠ ܓܝܪ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܩܕܝܫܘܬܟܘܢ . ܘܕܬܗܘܘܢ ܦܪܝܩܝܢ ܡܢ
P:ProvQohSong [AB] ܥܒܕܐ ܕܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܬܡܨܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܝܬ ܥܒܕܐ ܕܥܒܝܕ ܟܠ ܕܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ ܫܢܬܐ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܚܙܐ . ܘܚܙܝܬ ܐܢܐ