simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ProvQohSong [AB] ܕܣܓܝܐܝܢ ܢܗܘܘܢ . ܟܠ ܕܐܬܐ : ܗܒܠܐ
P:Ps [AB] ܕܡܫܬܩܠܝܢ ܒܥܘܫܢܐ : ܟܠ ܕܡܒܐܫ ܒܥܠܕܒܒܐ ܠܩܘܕܫܟ
P:Ps [AB] ܦܪܨܘܦܗܘܢ ܠܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܫܒܚܝ ܐܘܪܫܠܡ
PhiloxMab:Disc ܥܘܕܪܢܐ ܠܩܢܘܡܗ . ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܐܝܟ
PhiloxMab:Disc ܡܫܠܡܬ ܇ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܬܬܒܙܚ .
PhiloxMab:Disc ܕܟܐܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܣܩܘܒܠܐ
PhiloxMab:Disc ܕܟܝܢܐ . ܐܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܛܥܗ̇ ܠܗܕܐ
P:Tob [AB] ܢܚܬܝܟ̈ ܠܥܪܛܠܝܐ̈̈ ܀ ܟܠ ܡܐ ܕܝܢ ܕܢܐܬܪ
P:TweProph [AB] . ܘܢܕܚܠ ܟܠ ܒܣܪ ܡܢ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܗ̇ ܥܘܙܝܐ . ܟܠ ܕܐܡܪܬܝ : ܒܠܒܐ