simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܗܘܢܐ ܡܕܝܢ ܝܦܝܛܐ ܠܝܕܥܬܐ ܗ̣ܝ ܗܝ ܫܘܡܠܝܗ ܙ ܪ̣ܩ ܠܗ ܟܠ ܗ̣ܝ ܠܝܬܗ̇ . ܠܨ ܐ ܕܫܘܡܠܝܐ ܡܬܒ̇ : ܥܝܢܐ ܢܗܐ ܠܝ̇ܬܗ .
Eph:ComGen&Exd ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ ܀ X X2]ܐܬܒܝܢ ܕܝܢ ܫܡܘܥܐ . ܕܐܦܢ ܝܘܡܝ̈ ܟܠ . ܘܐܕܡ ܠܝܬ ܠܡܦܠܚ ܒܐܪܥܐ . ܘܡܒܘܥܐ ܣ̇ܠܩ ܗ̣ܘܐ ܘܡܫܩܐ
SevAnt:LuqJul . ܟܕ ¹⁰ܥܒܕ ¹¹ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܒܫܘܪܝܐ . ܕܟܕ ܘܢܩܒܐ ܥܒ̣ܕ Xܢܘܢ ܟܠ ܡܩܕܡܐ ܗܘܐ ܪܡܝܐ ܡܢ ܗ̇ܘ ܐܠܗܐ ܕܡܩܕܡ XXXXX X ܪܥ
IšoMerv:ComOT ܓܒܝܢ̈ ܐܫܬܘܝ ܠܣܬܪܐ ܐܠܗܝܐ . Xܢ ܗܢܘ . ܐ̇ܬܐ ܐܢܬ ܡܢ ܬܝܡܢ ܟܠ . ܘܩܕܝܫܐ ܡܢ ܛܘܪܐ ܕܡܛܠ . ܗܢܘ . ܨܗܝܘܢ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ
P:ProvQohSong [AB] ܥܒܕܐ ܕܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܬܡܨܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܝܬ ܥܒܕܐ ܕܥܒܝܕ ܟܠ ܕܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ ܫܢܬܐ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܚܙܐ . ܘܚܙܝܬ ܐܢܐ
P:2Chr [AB] ܝܘܡܬܐ̈ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܕܝܘܝܕܥ ܟܗܢܐ . ܘܢܣܒ ܠܗ ܝܘܝܕܥ ܢܫܐ̈ ܟܠ ܨܘܒܐ : ܡܢ ܒܪܫܒܥ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܥܒܕ ܝܘܐܫ ܕܫܦܝܪ ܩܕܡ ܡܪܝܐ :
SevAnt:CathHom : ܚܝܠܐ ܒܝ̣ܫܐ ܘܗܘܠܐ ܣ̇ܪ̣ܪ ܣܩܘܒܠܐܝܬ : ܘܡ̣ܩܪܒܢܐ ܟܠ : ܠܘܩܒܠ ܥ̣ܠܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ : ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܘܢܐ ܘܚܘܫܒܐ XX 1X1ܐܢܫܝܐ̈ ܇ ܢܐܡܪ ܕܒܝܕܥܬܐ ܡܫܟܚܐ ܟܠ ܡܢ ܡܠܬܐ ܐܢܘܢ ܇ ³⁰ܘܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܕܡܟܣܝܢ ܐܦ ܡܢ
Eph:madFaith ܡ 12ܡܢܗܘܢ ܕܫܡܗܐ̈ ܬܘܒ ܕܢܚ ܘܢܦ̣ܩ ܠܢ ܚܝܠܗ ܕܦܘܫܩܐ ܟܠ ܘܢܦܠܘ ܒܥܘܡܩܐ ܕܥܘܩܒܐ ܕܡܪܢ ܢܕܠܐ ܐܢܘܢ ܬܫܒܚܢ̈ ܠܡܫܟܚ
JacSer:memElishCapSam ܕܩܢܐ ܕܠܥܒܪܝܐ̈ ܢܛܝܪ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܢܒܝܐ ܩܨ ܗܘܐ ܕܐܝܟܢ ܟܠ ܗܘܐ ܒܓܘ ܡܫܪܝܬܐ 320 ܘܠܐ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܕܢܣܒ ܡܕܡ ܐܕܘܡܝܐ ܡܢ
JacSer:memZacchTaxColl ܙܕܩܬܐ̈ ܒܥܘܡܪܟ ܥܘܠܐ ܘܒܓܘ ܒܝܬܟ ܒܪ ܐܠܗܐ 285 ܘܡܛܠܗܢܐ ܟܠ ܚܛܘܦܝܐ ܘܒܙܬܐ ܡܠܝܐ ܐܝܕܟ ܒܓܒܐ ܐܚܪܢܐ ܕܪܝܐ ܠܟܠܢܫ
IsaacAnt:memHom ܐܢܫ : ܕܠܐ ܢܕܝܩ ܢܟܠܐ ܡܢܗ ܀ ܐܝܬ ܕܡܚܐ ܘܡܩܪܒ ܡܛܠ : ܕܠܐ ܟܠ ܘܒܪܬܝܬܐ : ܕܠܐ ܢܬܬܪܥܘܢ ܣܕܪܝܗܘܢ̈ . ܘܡܢ ܓܒܗ ܢܛܪ
Chrys:ComJohn1 ܗܘ ܡܫܠܛ . ܕܟܠ ܡܫܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܘܒܪܝܬܐ̈ ܘܥܠܒܐ̈ . 10ܒܥ̇ܐ ܟܠ ܘܐܢ ܒܪܘܝܐ ܗܘ ܡܢ ܩXܡ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܐܢ ܡܪܐ ܗܘ ܘܐܠܗܐ ܆ ܥܠ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises - . ܘܠܒܫܘ ܙܝܢܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ· ܘܣܡܘ ܣܢܘܪܬܐ ܕܬܘܟܠܢܐ . ܟܠ ܝܢܢ ܡܝܩܝ̇ܢܢ ܠܗܘܢ ܠܝܣܗܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܗܢ̇ܘܢ ܕܒܣܪܘ ܥܠ
IsaacAnt:memHom ܕܐܝܬ . ܚܢܢ ܥܠ ܙܒܠܐ ܡܫܟܢܢܗ̇ : ܘܒܠܐ ܡܕܡ ܚܠܦܢܗ̇ ܀ ܗܐ ܟܠ ܕܚܣܝܪ ܢܦܫܐ ܀ ܘܟܕ ܗܟܢ ܥܠܝ ܡܪܗ̇ : ܛܝܡܝܗ̇̈ ܕܢܦܫܐ ܡܢ
LiberGrad ܒܛܒܬܐ̈ . ܘܟܕ ܥܢܕ ܗܘܐ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܬܘ ܒܥܝܢ ܡܢܗ : ܟܠ ܘܠܐ ܐܒܐܫ ܠܗܘܢ : ܐܠܐ ܐܛܐܒ ܠܗܘܢ ܘܐܬܢܨܚ ܘܙܟܗ ܠܒܝܫܬܐ
DidascApost ܒܝܫܬܐ̈ ܘܛܠܘܡܝܐ ܘܥ̇ܘ̣ܠܐ . ܡܛܠ ܕܐܡ̣ܪ ⁶⁰ܬܘܒ ܆ ܟܠ ܫܠܡܐ ܕܒܢܘܗܝ̈ X⁹ܕܐܠܗܐ ܢܬܩܪܘܢ . ܘܢܗܘܐ ܕܟܐ ܡܢ
GanBus ܡ̇ܠܟܐ ܗܘ ܥܠܡܝܢܝܐ ܆ ²⁰ ܥܠ ܒܝܬܗ ܕܝܥܩܘܒ ܠܚܘܕ ܐܡܝܪܐ ܟܠ ܡܠܬܐ ܕܐܬܚܝܕ ܠܗ ܠܒܣܪܐ . ܠܡܒܥܐ ܡܕܝܢ ܕܠܡܢܐ ܘܕܟܕ ܥܠ
PhiloxMab:Disc ܟܠܗ ܛܥܗ̇ ܠܗܕܐ ܣܝܒܪܬܐ ܡܬܚܒܠܢܝܬܐ ܆ ܡܛܠ ܕܒܗܝ ܕܪܘܚܐ ܟܠ ܗܘܐ ܡܢ ܥܘܗܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܕܢܬܦܢܐ ܥܠ ܣܝܒܪܬܐ ܕܟܝܢܐ . ܐܠܐ
Eph:memHom ܙܟܘܬܢ̈ X 81ܘܕܐܢܐ ܠܘܩܕܡ ܥܐܠ ܗ̇ܘܝܬ ܠܩܪܒܐ̈ ܟܠ ܗ̇ܝ ܕܫܩܠܬܘܢ ܒܩܪܒܐ ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܐܢܗܘ ܕܢܙܟܐ ܪܒܐ ܗܝ ܡܢ