simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܢܦܩܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܩܪܝܬܗ : ܘܓܙܪܘ ܟܠ ܕܟܪܐ ܟܠ ܢܦܩܝ̈ ܬܪܥܐ ܟܠ ܠܗܘܢ : ܘܢܬܒܘܢ ܥܡܢ . ܘܫܡܥܘ ܡܢ ܫܟܝܡ ܘܡܢ ܚܡܘܪ ܐܒܘܗܝ :
IsaacNin:DiscColl ܟܪ ܕܡܫܬܟܚ ܩ̇ܐܡ̇ ܐܦܢ ܠܘ³ܩܕܡ ܨ ܆ ܘܡܚܠܛ ܠܡܘܟܟܐ ܕܦܓܪܗ ܟܠ ܒܓܘ ܠܒܗ ܟܣܝܐܝܬ ܥܢܐ . ܟܕ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒ̇ܪX ²ܥܠ ܐܪܥܐ̇
BarKoni:Schol ܝ-· ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈ ܠܡ X ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܕܡ ܕܢܩܪܒ ܂ ܡܢܐ ܟܠ ܒܝܬ ܐܠܗܐ ܠܐܢܫܘܬܐܝ ܂ ܘܕܠܐ ܡܠܘܐܐ̣ ܠܐ ܡܫܬܡܠܐ ܂
ComGenExod ܪܓܬܐ ܫܪܝܬܐ ܕܡܬܝܠܕܐ ܒܢܦܫܐ . ܕܥܒܕܐ ܠܗ ⁶⁴ܕܬܚܘܪ ܒܗ̇ܘ ܟܠ ܣܓܝܐܬܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ ܬܬܝܠܕ ܒܗ̇ . ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܗܝ ܗܟܝܠ
PhiloxMab:epPatricius ܐܢܫ ܪܒܐ ܫܒ̣ܩ ܕܒܪܒܘܬܐ ܕܣܟܠܘܬܝ̈ ܢܚܘܐ ܟܠ ܢܐܡܪ ܠܝ ܕܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܪܫܝܥ ܐܢܐ ⁶ܘܚܛܝܬܐ ܕܝܠܝ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
P:5Macc [AB] ܐܣܟܝܡܐ ܕܡܘܬܐ ܕܡܢ ܡܘܬܐ ܕܒܟܦܢܐ ܣܓܝ ܢܝܚ . ܘܐܦ ܟܠ ܐܠܐ ܫܕܝܢ ܗܘܘ ܡܝܬܝܗܘܢ̈ ܠܟܠܒܐ̈ . ܘܡܣܬܒܪ ܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܟܠܗ ܕܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘ ܡܥ̇ܠܝܐ ܡܘܕܥ . ܥܠ ³ܡܠܐܟܐ̈ ܕܝܝܢ ܟܠ ܣܓܝܐܘܬܗܘܢ ܕܓܦܐ̈ ܆ ܠܠܐ ܡܬܩܪܒܢܘܬܐ . ܘܠܠܐ ܚܙܝܢܘܬܐ
ActsMarMaʿIn ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ . ܘܡܢܗ ܝܗܒ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܘܡܢܗ ܫܩܠ ܥܡܗ . ܘܗܘܐ‏ ܟܠ ܀ 70 . ‏ ‏ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܥܛܦ ܘܐܙܠ ܠܛܘܪܐ ܕܫܝܓܪ . ܘܙܒܢ
P:4Macc [AB] ܐܣܟܝܡ ܕܡܘܬܐ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܒܗܝܢ̈ . ܐܡܪ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܦ ܟܠ ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܚܫܐ ܗܢܐ ܝܩܝܪܐܝܬ ܡܣܝܒܪ ܗܘܐ ܐܡܪ ܗܘܐ . ܡܐ ܗܢܝ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܐܝܢܐ ܕܠܗ̇ܘ ܡܐ ܕܟ̣̇ܠܐ̇ ܐ̇ܟܠ ܆ ܡܬܛܡܐܐ . ܘܡܣ̇ܬܝܒ ܟܠ ܐܚܝܕܢ̈ ܗܘܝ ܆ ܘܕܟܬܝܒܬܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܐܝܬXܗܝ ܗܘܐ ܕܘܒܪܐ .
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܒܗܘܢ : ܡܨ ܝܢ ܕܢܙܝܥܘܢ ܠܒܢܝܢ X ⁶ܡܠܬܐ ܕܬܘܕܝܬ ܢܦܫܢ . . ܟܠ ܕܠܐ ܫܘܠܡܐ ܗ̣ܝ . 16ܠܐ ܓܝܪ ܪܘܡܐ ܘܐܦܢ ⁶ܠܐ ܥܘܡܩܐ ܘܠܐ
SebBrock:IntroIsaacNin ܙܒܢܐ ܐܚܪܢܐ ܒܡܟܬܒܙܒܢܐ ܒܛܘܪܐ ܓܝܪ ܕܐܬܘܣ ܕܒܐܬܪܐ ܟܠ ܠܫܢܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܐܘ ܝܬܝܪ ܗܘܬ ܠܗ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ
P:Tob [AB] ܡܐ ܕܝܢ ܕܢܐܬܪ ܠܟ : ܥܒܕ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܘܠܐ ܬܓܥܨ ܥܝܢܟ ܡܐ ܟܠ ܀ ܡܢ ܠܚܡܐ ܕܝܠܟ ܗܒ ܠܟܦܢܐ̈ : ܘܡܢ ܢܚܬܝܟ̈ ܠܥܪܛܠܝܐ̈̈ ܀
AntiTriThWrit ܦܪܘܣ ܥܒܕܐ ܠܡܢܝܢܐ ܀ ܡܕܝܢ ܐܢ ܫܘܚܠܦܐ ܠܡܢܝܢܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܟܠ ܓܝܪ ܆ ܒܫܘܚܠܦܐ̈ ܡܕ̇ܡ ܘܠܝܝܢ ܕܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܡܫܚܠܦܝܢ ܡܢ
JnTella:ProfessFaith ܥܡܡܝܢ̈ . ܘܝܘܠܦܢܐ ܪܘܚܢܐ ܕܐܫܬܝܘ ܡܢ ܡܒܘܥܐ ܕܐܬܼܦܬܚ ܟܠ ܒܢܼܘ ܫܠܝܚܐ̈ ܥܡܠܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܗܘܢ ܘܪܗܼܛܐ ܕܠܘܬ
P:Ps [AB] ܫܒܚܝ ܐܘܪܫܠܡ ܠܡܪܝܐ : ܫܒܚܝ ܠܐܠܗܟܝ ܨܗܝܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܥܫܢ ܟܠ ܠܘܬ ܥܡܐ ܕܦܢܘ ܡܢ ܒܒܠ ܡܘܕܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܗܘܢ ܠܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
Basil:SyrDeSpirSanc . X7 ܘܠܐ ܐܒܐ ܗ̇ܘ ܕܒܟܘܠ ܘܒܟܠ ܐܢܫ ܡܥܒܕ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܟܠ . ܕܒܝܕ ܒܪܐ ܬ̇ܩܢ ܐܒܐ ܟܠ . ܘܒܝܕ ܪܘܚܐ |ܐܫܬܡܠܝ
P:ApocBar [AB] ܐܪܥܬܐ̈ ܘܐܬܪܘܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܡܝܐ̈ ܢܗܝܪܐ̈ ܕܚܙܝܬ ܀ ܟܠ ܡܫܬܒܚܐ ܗܘܬ . ܘܨܗܝܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܗܝܕܝܢ ܫܠܝܛܐ ܗܘܬ . ܥܠ
SilwQard:ScholUrmApp ܓܝܪ ܕܒܥ̇ܐ ܡܫܟܚ ܇ ܘܠܐܝܢܐ ܕܢ̇ܩܫ ܡܬܦܬܚ ܠܗ . X ܗܐ ⁵ܓܝܪ ܟܠ ܇ ܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ ܇ ܕܒܥܘ ܘܬܫܟܚܘܢ : ܩܘܫܘ ܢܬܦܬܚ ܠܟܘܢ :
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܣܥܪ ܐܢܐ . ܐܦ ܓܝܪ ܒܪܐ ܫܪܝܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝ . ܘܗܘ̇ ܟܠ . ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܐ ܥܠ ܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢ ܐܚܪܢܐ̈ . ܐܠܐ ܡܫܠܛܐܝܬ