simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFaith X ⁴ܐܝܟ ܟܘܢܝܗ ܢܚܙܝܘܗܝX ܒܫܡܐ X ܠܡܪܐ ܕܟܘܠܐ X ⁴ܕܪܒ ⁷ܡܢ ܟܠ ܒܐܠܗܘܬܗ ܘܐܚܪܝܢ ³ܒܨܐ ܕܢܙܥܪ ܠܐܠܗܐ 4ܪܒ ܗܘ ܡܪܐ ܟܠ ܡܢ
Eph:Adden X5ܠܐ ܓܝܪ ܫ̇ܒܩܐ ܣܢܝܘܬܗ ܕܢܩܠܣ ܚܕ ܡܢ ܫܘܦܪܝܢ̈ ܣܡܐ ܟܠ ܡܘܡܘܗܝ̈ ܠܐ ܡܬܘܡ ܡܫܟܚ ܟܕܒܐ ܕܠܐ ܢܐܫܘܕ ܫܘܩܪܗ ܥܠ
DadQaṭ:ComAscet ³⁸ܒܪܝܬܐ ܆ O⬩ܗܕܐ ܗܝ ܕܬܥܨܐ ܢܦܫܟ ܒܬܟܬܘܫܐ ܘܬܫܒܘܩ ܟܠ ܕܝܢ ³⁸ ܕܐܡ̣ܪ : ܕܐܬܚܦܛ ܒܐܓܘܢܐ X ܘܩܢܝ ܡܪܚܡܘܬܐ ³⁷ ܨܝܕ
Eph:madCrucifix ¹ ܡܚܙܝܬܐ ܗܝ ܕܥܕܬܐ ² ܕܟܢܫܬ ܡܢ ܣܦܪܐ̈ ܚܠܝܘܬܐ ܕܪܘܚ ܟܠ X ܟܕ ܚܠܝܘܬܐ ܒܕܝܪܐ ¹ ܦܘܡܐ ܗܘ ܟܢܫ ܠܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܢܩܕܬ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܀ ܠܐ ܗܘܐ ܣܪܝܩܐ ܘܝܬܝܪܐ : ܠܐ ܥܘܬܪܐ ܘܠܐ ܩܢܝܢܐ . ܘܠܐ ܐܝܬ ܟܠ ܠܒܪܘܝܘܬܐ . ܠܐ ܒܪܥܝܢܐ̈ ܗܕܝܘܛܐ̈ : ܢܣܠܐ ܥܒܕܐ ܕܡܪܐ
DionAr:MystWritings ܆ ܒܪܚܡ̣ܘܗܝ̈ ܕܝܢ ܢܬ̣ܚܢܢ ܕܐܡܪ ܝܢܢ ܐܝܠܝܢ ܕܪܡܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܒܫܪܪܐ ܘܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ : ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܇ ܒܦܚ̣ܡܐ ܬܘܒ ܕܡܫܘܚܬܐ ܕܡܣܩܬܐ ܡܬܩ̇ܦܣܐ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ ܟܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܬܚܬ ܡܬ̇ܥܠܝܐ : ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܡܐ ܪܪܡ ܡܢ
JnDara:OnOfferings ܇ ܘܒܢܡܘܣܐ ܕܐܘܢܓܠܝܐ̈ ܐܘܟܝܬ ܒܙܩܝܦܐ ܐܬܝܕܥ ܕܒܪܐ ܒܪܐ ܟܠ ܕܕܚܠܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܘܐܬܝܕܥ ܕܐܒܐܐܒܐܐܝܬܘܗܝܘܐܠܗܐ ܕܥܠ
Sahd:BookPerf ܇ ܫ̣ܪܐ ܒܢܘ̣ܗܪܐ XXXX X ܓܐܝܐ ܕܒܚܘ̣ܒܗ ܐܣ̣ܝܕ̇ . ܟܠ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܠܡܕܡ ܠܐ ܚ̇ܙܐ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܫܒܚܐ ܡܢ
SynWestSyr ܐܝܕܐ ܕܗ̣ܝ ܐܪܐܣܝܣ̈ : ܐܝܟ ܠܐ ܥܡܝܕܐ̈ ܢܫܬܡܠܘܢ ܒܝܕ ܟܠ ܡܢ ܡܘܪܛܢܝܐ ܘܡܢ ܢܘܡܕܝܐ ܇ ܘܬܚܡܘ ܕܟܠ ܕܡܬܦܢܐ ܡܢ
DidascApost ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܐܒܠܝܢ ܥܠ ܨܗܝܘܢ ܇ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܕ̇ X ܟܠ ܘܢܬܒܣܡ X0 ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܪ . . ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܐܫܥܝܐ . ܕܚܕܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܇ ܕܪܓܬ ܝܘܠܦܢܗܘܢ ܢܨܦܐ ܒܗ . ܕܒܕܓܘܢ ܐܦ X ܚܢܢ ܟܠ ܠܓܘ ܡܢ ܣܝܓܐ : ܐܚܝܕ ܠܗ̇ܢܘܢ ܆ ܦܫܝܩܐܝܬ ܡܬܝܠܦܝܢ ܡܢ
Cyr:ComLuke ܐܝܬ ܠܗ̣ ܂ ܘܫ̇ܝܢ ܡܢ ܡܚܕܐ ܠܟܝܡܘܢܐ̣ ܂ ܚ̇ܡܠ ܕܝܢ ܟܠ ܡܫܬܓܫܐ ܗܘܬ ܂ ܐܠܐ ܩܡ ܡܚܕܐ ܡܫܝܚܐ ܃ ܗ̇ܘ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܥܠ
Tim1:Epist ܐܝܬܘܗܝ ܃ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܫܬܟܚ ܂ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܟܠ ܘܕܪܓܐ ܕܡܣܩ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܂ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܟܕ ܠܬܚܬ ܡ̣ܢ
Babai:BookUnion ܐܝܬܘܗܝ ܠܢ ܡXܠܠ ܚܕܝܘܬܗ ܡܪܡܪܡܬܐ ܕܥܡ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܃ ܕܐ ܂ ܟܠ ܓܝܪ ܦܓܪܢܐ ܚܢܢ ܐܝܬܝܢ ܐܚܘܗܝ̈ ܂ ܡܪܐ ܕ ܢ ܘܣܓܝܕ ܡܢ
SevAnt:madHym ܐܝܬܝܟ ܒ̇ܪܘܝܐ ܘܡܝܪܐ . . ܘܐܘܡܝܐ ܡ̇ܚܕܬܢܐ . ܒܟܠܝܠܐX ܟܠ ܡܟܐ̈ : ܐܝܠܝܢ ܕܨܒܝܢܐܝܬX ܣܒ̣Xܬ ܚܝXܝܢ ܚܘ̣ܝܬ ܆ ܕܕܗܢܐ
BarṢal:ComLiturg ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܬܐܟܠܘܢ ܠܠܚܡܐ ܗܢܐ ܘܠܟܣܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܥܡ ܗ̇ܝ ܟܠ ܒܪܟ ܀ ܟܗܢܐ ܀ ܘܐܦ ܚܢܢ ܡܪܝ ܟܕ ܡܩܒܠܝܢܢ ܛܝܒܘܬܟ ܂ ܗ̇ ܂
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܐܡܬܝ ܕܒܘܘܢܐ ܕܝܠܝ ܡܬܪܢܐ ܐܢܐ ܠܨܘܡܗܘܢ ܥܡܝܠܐ ܘܐܡܝܢܐ ܟܠ ܘܢܟܦܘܪ ܒܥܠܡܐ ܘܒܟܠܗܝܢ ܪܓܝܓܬܗ̈ . ܐܦ ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܚܝ̈
LiberGrad ܐܢܫ . ܪܘܚܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܡܨܥܪܝܢ : ܕܡܫܘܝܢ ܕܝܬܩܐ ܕܡܪܢ ܥܡ ܟܠ ܦܘܠܘܣ : ܕܘܝ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܫܒܝܢ ܕܝܬܩܐ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ
IsaacAnt:memHom ܐܢܫ : ܕܠܐ ܢܕܝܩ ܢܟܠܐ ܡܢܗ ܀ ܐܝܬ ܕܡܚܐ ܘܡܩܪܒ ܡܛܠ : ܕܠܐ ܟܠ ܘܒܪܬܝܬܐ : ܕܠܐ ܢܬܬܪܥܘܢ ܣܕܪܝܗܘܢ̈ . ܘܡܢ ܓܒܗ ܢܛܪ