simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܦܪܘX ܘ̇ܠܘܬ ܢܩܫܗ ܐ̇̇ܪ Xܘ - Xܪܝܪܬܐ ܗܝ ܐܪܐ ܗܕܐ ܟܝܬ ܇ ܟܠ ܗܘܐ ܘܡܬܪ̣ܡܪ ܗXܐ . ܘܬ̇ܡܗ ܒܬܪܥܝܬܗ ܆ ܡܬܚ̇ܫܒ ܗܘܐ ܡܢ
SynWestSyr ܦܪܘܣ ܇ ܗ̣ܘ ܫܬܩܐ X¹ܫܘܠܛܢܐ ܡܝܬܐ ܠܪܚܡܝ̈ ܪܓܝܓܬܐ̈ . ܟܠ ܕܕܟܪܐ̈ ܘܗܠܝܢ ܕܢܩܒܬܐ̈ ܐܝܟ ܚܕܐ ܐܚܪ . . ܡܕܝܢ ܠܘ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܐܡ̇ܪ . ܡܛܠܬܢ ܓܝܪ ܐܬܟܬܒܬ . ܡܛܠ ܕܥܠ ܣܒܪܐ ܘ̇ܠܐ ܠܗ ܟܠ ܟܝܬ ܕܗܕܐ ܐܦ ܡ̇ܝܬܐ ܒܬܪܗ̇ ܟܕ ܐܡ̇ܪ : ܐܘ ܡܛܠܬܢ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܦܪܘܣ ܒܗܘܢ ܡܬܓܡܪܐ ܗܘܬ ܀ 39ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܡܫܝܚܐ . ܐܢ ܡܝܘܬܐ ܟܠ ܠܡܘܬܐ ܕܒܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܚܠܦ ܐܠܗܐ ܬܘܢ ܆ ܗ̇ܝ ܕܟܝܢܐ ܡܢ
IšoAdiab:Epist ܦܪܘܣ ܕܡ̣ܢ ܫܪܪܐ ܘܚܝܠܐ ܕܡܠܝܠܘܬܐ ܐܬܚܝܒܢܢ ܆ ܘܠܐ ܬܘܒ ܟܠ ܕܝܢ ܒܛܟܣܐ ܦܝܠܣܘܦܝܐ ܐܬܚܫܚܬ ܃ ܐ ܟܢܐ ܕܢܕܥ ܚܢܢ ܡ̣ܢ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܗ̇ܘ ܕܐܬܢ̇ܟܪܝ ܡܢ ܐܠܗܐ ܇ ܘܣܢܝܩ ܗܘܐ ܥܠ ܐܣܝܘܬܐ . ܐ ܟܠ ܓܝܪ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܥܠ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܚܕܝܘܬܐ ܇ ܐܠܐ ܡܢ
Tim1:Epist ܦܪܘܣ ܘܐܦ ܡܠܬܢܐ ܘܐܦ ܚܝܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܡܠܬܢܐ ܝܝ ܘܚܝܐ ܕܠܐ ܟܠ ܕܪܫ ܬܦܢܟܐ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܡܠܬܐ ܘܚܝܐ̈ ܒܙܒܢܐ ܃ ܒܙܒܢܐ ܡ̣ܢ
SevAnt:LuqGramm ܦܪܘܣ ܘܕܠܐ ܚܪܝܢܐ ܇ ܒܡܢ̇ܬܐ ܡܫܬܒܚܢܝܬܐ ܢܩ̇ܦ ܐܢܬ ܠܗ ܂ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܫܪܬܚܐ ܨܝܕ ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܗܘܐ ܠܩܘܒܠܗ ܂ ܡܢ
SevAnt:Epist ܦܪܘܣ ܘܚܕܬܐ̈ X ܢܗܘܘ . ܐܦ ܚ̇ܝܐ . ܕܒܟܠ ܙܢܝܢ̈ ܠܒܪ ܡܢ ܟܠ ܠܥܝܕܐ ܥܬ . ܩܐ ܥܠ . ܟܕ ܓܝܪ ܚܕܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܪܥܐ : ܡܢ
HistChurchEast ܦܪܘܣ ܘܠܐܚܪܢܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ X ܘܠܘ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘ ܒܬܐܪܝܐ ܒܠܚܘܕ ܡܥܕܢ̈ ܠܡܬܦܠܓܘ ܇ ܗܠܝܢ ܡܢ
AntiTriThWrit ܦܪܘܣ ܥܒܕܐ ܠܡܢܝܢܐ ܀ ܡܕܝܢ ܐܢ ܫܘܚܠܦܐ ܠܡܢܝܢܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܟܠ ܓܝܪ ܆ ܒܫܘܚܠܦܐ̈ ܡܕ̇ܡ ܘܠܝܝܢ ܕܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܡܫܚܠܦܝܢ ܡܢ
SynOr ܩܕܡ ܕܢܒܪܐ ܟܠ ܆ ܕܐܡܪ : ܕܗܢܘ̇ ܫܘܡܠܝܐ ܕܢܡܘܣܐ ܘܓܡܘܪܐ ܟܠ 210 ܕܚܝܐ̈ ܘܕܢܘܗܪܐ . ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܡܪܢܝܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܝܕܥ̇
P:Jer [AB] ܩܝܢܝܐ̈ ܡܢ ܓܠܝܦܐ̈ ܕܥܒܕܘ : ܡܛܠ ܕܕܓܠܘܬܐ ܢܣܟܘ ܘܠܝܬ ܟܠ ܡܦܩ ܪܘܚܐ̈ ܡܢ ܐܘܨܪܘܗܝ̈ . ܫܛܐ ܟܠ ܒܪܢܫ ܡܢ ܝܕܥܬܐ : ܒܗܬܘ
P:Lev [AB] ܩܪܝܒ ܒܣܪܗ : ܠܐ ܬܬܩܪܒܘܢ ܠܡܓܠܝܘ ܦܘܪܣܝܐ : ܐܢܐ ܐܢܐ ܟܠ ܕܥܒܕ ܠܗܘܢ ܚܝܐ ܒܗܘܢ : ܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ . ܓܒܪ ܓܒܪ ܥܠ
SevAnt:CathHom ܪܒ ܚ̇ܫܒ ܐܢܐ ܕܡܝܬܝܐ ܆ ܘܕܐܦܠܐ ܐܝܬ ܠܡܐܡܪ ܕܟܡܐ- X ܘܗܝ . ܟܠ ܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܒܠܚܘܕ ܕܢܬܥܝܗܕ ܠܝܣܗܕܐ̈ ܆ ܝܘܬܪܢܐ ܘ ܕܝܬܝܪ ܡܢ
JacSer:memPraisTab ܪܓܫܝܢ̈ ܡܢ ܣܦܘܬܟ̈ : ܩܠܝ̈ ܫܘܒܚܐ ܠܗܘ ܝܗܘܒܐ ܕܫܦܝܪܬܟ̈ ܟܠ ܓܫܬܐ ܕܬܠܒܘܟ ܟܠ ܨܒܘܬܗ̇̈ ܀ ܦܪܘܥ ܐܢܬ ܗܫܐ ܚܠܦ
ComGenExod ܪܓܬܐ ܫܪܝܬܐ ܕܡܬܝܠܕܐ ܒܢܦܫܐ . ܕܥܒܕܐ ܠܗ ⁶⁴ܕܬܚܘܪ ܒܗ̇ܘ ܟܠ ܣܓܝܐܬܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ ܬܬܝܠܕ ܒܗ̇ . ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܗܝ ܗܟܝܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܪܕܘܦܝܐ ܘܟܠ ܐܘܠܨܢܝܢ̣̈ ܘܟܠ ܫܢܕܝܢ̈ ܡܣ̇ܝܒܪܝܢ ܗܘܘ ܟܠ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܕܐܦܝܪܘܣ̣ ܘܕܐܦܪܝܡ ܂ ܟܕ ܝX ܒܐܡܝܢܘܬܐ
P:1Macc [AB] ܪܘܫܥܐ ܘܥܘܠܐ ܘܒܝܫܬܐ . ܘܢܡܘܣܐ ܦܩܕ . ܘܩܘܕܫܐ ܫܒܚ . ܟܠ . ܘܫܪܪ ܘܚܝܠ ܠܟܠܗܘܢ ܡܣܟܢܐ̈ ܕܥܡܗ . ܘܥܛܐ ܘܐܪܝܡ
AbbaIs:Ascet ܪܫܢܘܬܐ̈ ܘܫܘܠܛܢܐ̈ . ܘܬܘܒ : ܕܩܡܬܘܢ ܥܡܗ Xܢ ܒܫܘܒܚܗ . ܟܠ ܠܢ ܥܡ ¹0ܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ̣ ܘܐܘܬܒܢ ¹¹ܥܡܗ ܒܫܡܝܐ̣ ܠܥܠ ܡܢ