simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܐܝܟ ܕܢܓܒܐ ܡܢ ܟܠ ܫܒܛܐ̣ ܫܬܐ ܫܬܐ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܫܘܘܫܛܐ ܇ ܗ̇ܘ
Ath:ExposPs ܡܕܒܪܢܐܝܬ . ܕܬܒ̣ܪ ܟܠ ܫܘܪܪܐ ܕܠܚܡܐ .
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܘܪܒܬ ܥܠ ܟܠ ܫܡ ܡܐܡܪܟ ܂
SevAnt:CathHom ܘ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܫܡܐ . ܡܛܠ
IsaacNin:DiscColl ܕܥܝܪܝ ܪܘܡܐ ܢܗܠܠ ܟܠ ܫܥ ܠܚܝܠ ܐܝܬܘܬܟ
Ath:HomEpist ܕܐܝܬܝܐܢܐ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܟܠ ܫܥ ܥܡܝ ܢܗܘܘܢ
SevAnt:CathHom ܠܘ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܬܡ̣ܗܐ ܐܝܬܝܗ̇ .
SynOr ܕܡܬܚܡܐ ܢܗܘܐ ܡܢ ܟܠ ܬܫܡܫܬܐ ܕܟܗܢܘܬܗ .
BarKoni:ScholUrm ܗ̇ܝ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ⁶ܚܫܝܢ̈ ܥܒܕܐX ܠܢ