simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܦܪܨܘܦܗܘܢ ܠܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܫܒܚܝ ܐܘܪܫܠܡ
P:5Macc [AB] ܓܝܕܐ̈ ܕܥܩܒܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܟܠ ( ܣܒܪܝܢ̈ ܣܪܝܩܝܢ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܗܢ̇ܘܢ ܕܒܣܪܘ ܥܠ ܟܠ - . ܘܠܒܫܘ
JnDara:OnOfferings X ܘܐܠܗܐ ܕܢܠ ܟܠ . [XX]ܬܘܒ ܡܙܡܪܢܘܬܐ
Basil:SyrDeSpirSanc ܘܒܝܕ ܪܘܚܐ |ܐܫܬܡܠܝ ܟܠ . X7 ܘܠܐ
JnDalya:Epist ܕ ܩܕܝܫ ܡܢ ܟܠ . ¹⁰ܗ̇ܢܘ ܐܚܝ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ . ܐܢ ܕܝܢ
BarEbr:CandSanc ܠܡܢܝܢܐ̈ ܪܝܫܐ̈ ܕܗܢܐ ܟܠ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ
IsaacAnt:memHom ܒܢܝܢܫܐ̈ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ . ܕܚܙܘ ܪܒܘܬ
JnDalya:Epist ܒܡܓܢܢܘܬܗ ܕܩܕܝܫ ܡܢ ܟܠ . ܗܿܢܘ ܐܚܝ
SevAnt:LuqJul ܕܡ̇ܐ ܫܟܝܚ ܗ̣ܘܐ ܟܠ . ܘܠܐ ܠܘܩܕܡ
SevAnt:LuqJul XXXXX X ܪܥ ܟܠ . ܟܕ ¹⁰ܥܒܕ
Tim1:DisputCalMahdi 29ܕܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬ ܟܠ . ܟܕ ܓܝܪ
DionAr:MystWritings ܚܒ̣ܫ ܟܠ ܘܐܩܝܡ ܟܠ . ܟܕ ܩܪܝܒ
PhiloxMab:TenMem ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ . ܪܓܝܓ ܗܘܐ
Eph:madFaith ܥܠ ܡܪܘܬܗ ܕܡܚܪܪ ܟܠ 9ܒܡܢܐ ܩܒܝܠ ܐܢܬ
JnDalya:Epist ܗX X ܚܢܐ ܟܠ : X ܗܪܓܗ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ : ܚܝܠܐ ܒܝ̣ܫܐ
SevAnt:madHym ܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ ܡܪܐ ܟܠ X ܀ ܩܥܓ
SevAnt:madHym ܡܫ̇ܒܚ ܠܟ Xܡܪܐ ܟܠ X ܢ̣ܘܗܪܐ .