simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܫܒܛܐ̣ ܫܬܐ ܫܬܐ . ܐܪܦܝ ܕܝܢ ܡܘܫܐ ܬܪܝܢ̈ . ܘܠܐ ܦܩ̣ܕ ܟܠ ܕܝܢ ܐܘܣܦ ܬܪܝܢ̈ ܆ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܚܪܝܢܐ ܒܥܡܐ . ܐܝܟ ܕܢܓܒܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܫܘܘܫܛܐ ܇ ܗ̇ܘ ܬܚܘܡܐܐܚܪܝܐܐܠܐ̣ ܡܬܥܒܪܢܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠ ܡܢ ܚܘܝܐ ܀ 3ܒܡܢܐ ⁸ܓܝܪ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܢܫܬܘܫܛ ܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ
Ath:ExposPs ܫܘܪܪܐ ܕܠܚܡܐ . ܢܘ ܕܝܢ ܚܝܠܐ ܡܬܪܣܝܢܐ . ܕܫ̣ܕܪ ܩܕܡܝܗܘܢ ܟܠ ܡܪܝܐ ܠܘܬ ܥܡܐ ܝܠܗ . ܕܩ̣ܪܐ ܟܦܢܐ ܡܕܒܪܢܐܝܬ . ܕܬܒ̣ܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܡ ܡܐܡܪܟ ܂ ܟܕ ܣܚܦܬ ܠܡܘܬܐ ܘܣܛܢܐ ܕܫܡܗ ܢܦܫܗ ܒܫܡܟ ܂ ܟܕ ܟܠ ܕܢܬ ܂ ܘܦ̣ܪܥܬ ܟܐܢܐܝܬ ܠܙܕܝܩܐ̈ ܘܠܥܘܠܐ̈ ܂ ܐܘܪܒܬ ܥܠ
SevAnt:CathHom ܫܡܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ . ܐ . ܝܕܐ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡܫܬܡܥܢܐ ܗ̣ܘܐ ܥܕܡܐ ܟܠ ܐܦ ܐܠܗܐ ܐܣ̣ܓܝ ܪܡܪܡܗ ܆ ܘܫܟܢ ܠܗ ܫܡܐ ܘ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢ
IsaacNin:DiscColl ܫܥ ܠܚܝܠ ܐܝܬܘܬܟ : ܘܐܝܟ ܕܒܫܡܝܐ ܥܠ ܗܕܡܝܢ̈ ܟܣܝܐ̈ ܢܛܥܢ ܟܠ ܬܩܘܫ ܢܦܫܢ ܐܪܙܢܐܝܬ . ܘܒܗܘܠܠܐ̈ ܕܥܝܪܝ ܪܘܡܐ ܢܗܠܠ
Ath:HomEpist ܫܥ ܥܡܝ ܢܗܘܘܢ X . ܘܣܟ̣ ܐܢ X ܠܐ ܡܬܦܪܫܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܣܪܐ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܙܥܩ X ܠܐܒܐ . ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܕܐܝܟܐ ܕܐܝܬܝܐܢܐ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ
SevAnt:CathHom ܬܡ̣ܗܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܟܕ ܓܝܪ ܡܬܬܚܕܐ ܬܪܥܝܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܡܬܒ̇ܩܐ ܟܠ : ܟܕ ܠܐ ܫܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܆ ܐ̇ܝܟܢܐ ܠܘ ܠܗܠ ܡܢ
SynOr ܬܫܡܫܬܐ ܕܟܗܢܘܬܗ . ܥܕܡܐ ܕܐܬ̇ܐ ܘܠܦܘܬ ܙܕܩܐ ܕܣܟܠܘܬܗ ܟܠ ܆ ܐܬܚܙܝܬ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ : ܕܡܬܚܡܐ ܢܗܘܐ ܡܢ
BarKoni:ScholUrm ⁶ܚܫܝܢ̈ ܥܒܕܐX ܠܢ . ܚܪܫܘܬܐ ܗܟܝܠ ܘܥܘܝܪܘܬܐ : ܘܫܪܟܐ ܟܠ ܕܣܘܓܦܢܐ̈ ܕܗܪܟܐ ⁵ܪܒܘܬܗ̇ ܕܡܪܚܡܢܘܬܗ ܗ̇ܝ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ