simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܒܗܘܢ : ܡܨ ܝܢ ܕܢܙܝܥܘܢ ܠܒܢܝܢ X ⁶ܡܠܬܐ ܕܬܘܕܝܬ ܢܦܫܢ . . ܟܠ ܕܠܐ ܫܘܠܡܐ ܗ̣ܝ . 16ܠܐ ܓܝܪ ܪܘܡܐ ܘܐܦܢ ⁶ܠܐ ܥܘܡܩܐ ܘܠܐ
ChronMin ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܆ ܘܕܠܐ ܙܕܩ̇ ܕܢܬܚܫܒܢ̈ ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܂ ܟܠ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܆ ܕܝܬܝܪܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ
ThdrMops:ComPs ܙܒܢܐ ܕܕܢܚܗ ܘܕܡܥܪܒܘܗܝ̈ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܢܐ ܟܠܗ ܦܘܪܫܢܐ ܟܠ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܦܣ . ܘܠܣܘܥܪܢܗ ܘܠܪܗܛܗ ܡܫܬܘܕܥ .
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ ܠܩܘܝܡܐ ܕܕܢ ܕܢܦܪܘܩ ܠܓܢܣܐ ܐܢܫܝܐ . ܐܡܪܝܢ̈ ܚܢܢ ܟܠ . ܗ̇ܘ ܕܡܢ . ܐܠܗܐܐܒܐ ܕܢܚ̣ . ܠܗ̇ܘ ܕܒܐܝܪܘܗܝܐܬܐ̈
IsaacNin:memColl ܟܝܢܝܢ̈ . ܒܨܡܚܐ̈ ܕܡܢ ܪܚܡܝܟ̈ ܒܟܝܢܗܘܢ ܡ̇ܒܪܩܝܢ ܀ ܟܠ ܟܝܢܟ ܟܣܝܐ ܘܩܕܝܫܐ ܇ ܐܠܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗܘ ܡܬܒ̇ܣܡܝܢ
Tim1:Epist ܦܪܘܣ ܘܐܦ ܡܠܬܢܐ ܘܐܦ ܚܝܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܡܠܬܢܐ ܝܝ ܘܚܝܐ ܕܠܐ ܟܠ ܕܪܫ ܬܦܢܟܐ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܡܠܬܐ ܘܚܝܐ̈ ܒܙܒܢܐ ܃ ܒܙܒܢܐ ܡ̣ܢ
Chrys:ComJohn1 ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܓܝ̣ܪ ܡܣܓܦܢܝܬܐ ܡܚܒ . ܡܐ ܕܝܢ ܕܗܘ̣ܐ ܠܗ ܟܠ ܢܦܫܐ ܕܟܕ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܗܝ . ܠܐ ܪ̈ ܓܝܓܬܐ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܬܣܦܩ .
Tim1:Epist ܟܠܗ ܂ ܥܠ ܂ ܂ ܦܓܪܐ ܕܝܢ ܡܪܢܐ ܬ ܙ̇ܕܩ ܕܬܬܐܡܪ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܟܠ ܂ ܡ̇ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܡܪܓܫܐ ܐܘ ܡܪܓܫ ܃ ܥܠ ܢܦܫܐ ܡ̇ܢ ܘܠܐ
SevAnt:CathHom : ܚܝܠܐ ܒܝ̣ܫܐ ܘܗܘܠܐ ܣ̇ܪ̣ܪ ܣܩܘܒܠܐܝܬ : ܘܡ̣ܩܪܒܢܐ ܟܠ : ܠܘܩܒܠ ܥ̣ܠܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ : ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ
ComGenExod ܪܓܬܐ ܫܪܝܬܐ ܕܡܬܝܠܕܐ ܒܢܦܫܐ . ܕܥܒܕܐ ܠܗ ⁶⁴ܕܬܚܘܪ ܒܗ̇ܘ ܟܠ ܣܓܝܐܬܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ ܬܬܝܠܕ ܒܗ̇ . ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܗܝ ܗܟܝܠ
JnDalya:Epist ܕܫ̇ܐܠܝܢ . ܘܡܚ̇ܘܐ ܠܗܘܢ ²ܫܘܒܚܗ ܘܪܘ̇ܙܝܢ . ܘܝ̇ܗܒ ܟܠ ܘܡܫ̇ܒܚ ܘܡ̇ܘܪܒ ܘܡܝ̇ܩܪ ܇ ܘܡܬܪܟܢ ܠܦܝ̇ܣܗܘܢ . ܘܡܦ̇ܢܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܟ̇ܦܪ ܒܡܫܝܚܐ ܆ ܘܦܐܫ ܡܢ ܒܬܪܟ ܆ ܟܦܝܪ ܒܗ ܂ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܟܠ ܘܐܡ̣ܪܘ ܂ ܗܐ· ܐܒܪܗܡ ܪܝܫ ܐܒܗܬܐ̈ ܚܐܪ ܠܟ̣ ܘܠܢ ܥܡܟ ܂
SevAnt:LuqJul ܟܠܗ ܫܡܗܗ ܚܫܘܫܐ . ܘܥܘܩܒܐ ܚܬܝܬܐ : ܕܗ̇ܝ ܕܠܚܫܐ̈ Xܢ ܠܐ ܟܠ : ܚܫܘܫܐ ܘܡܩܒܠܢܐ ܕܚܫܐ̈ . ܒܐܝܠܝܢ . ܕܟܬ̣ܒ ܗܫܐ : ܘܠܐ
LiberGrad ܕܫܐܠ ܠܟ ܗܒ ܠܗ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟ . ܐܢ ܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܟܠ ܘܟܠ ܕܢܬܬܪܝܡ ܢܬܡܟܟ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܕ ܢܕܝܕ ܩܕܡ ܐܠܗܐ .
Ps-MaruMayph:Canons ܕܟܗܢܐ ܗܘ ܕܪXܢܐ ܚܕ ܢܚܘܬ ܘܗܝܕܝܢ ܢܬܩܒܠ . ܥܘܕܝܐ̈ ܕܝܢ ܟܠ . ܘܐܢ ܡܫܡܫܢܐ ³⁵ܗܘ ܢܬܩܒܠ X ܗܘܦܕܝܩܢܐ . ܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܕܝܢ
P:ProvQohSong [AB] ܥܒܕܐ ܕܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܬܡܨܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܝܬ ܥܒܕܐ ܕܥܒܝܕ ܟܠ ܕܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ ܫܢܬܐ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܚܙܐ . ܘܚܙܝܬ ܐܢܐ
BarEbr:CandSanc ܕܡ̣ܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܗ ܫܟܝ̣ܚ ܠܘ ܐܠܗܐ ܗܘ ܀ ܣܥܝܐ ܪܒܝܥܝܐ . ܟܠ ܐܢܝܢ̈ ܕܐܠܗܐ . ⁴⁵ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ . ܓܠܝܐ . ܒܕܓܘܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܘ ܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ( ¹¹0 ) ܓܡܝܪܐܝܬ ܟܠ ܥܠ̣ܬܐ ܗܘ ܕܗܘܝܐ ܕܟܠ ܆ ܗܘ̣ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܗܠ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܐܢܫ ܬܬܒܙܚ . ܡܢܘ ܠܡ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܡܫܪܐ ܕܢܒܢܐ ܡܓܕܠܐ ܆ ܘܠܐ ܟܠ ܕܥܠܡܐ ܆ ܘܦܩܚܐ ܠܟ . ܕܠܐ ܡܐ ܕܫܪܝܬ ܕܬܒܢܐ ܘܠܐ ܡܫܠܡܬ ܇ ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ ܀ X X2]ܐܬܒܝܢ ܕܝܢ ܫܡܘܥܐ . ܕܐܦܢ ܝܘܡܝ̈ ܟܠ . ܘܐܕܡ ܠܝܬ ܠܡܦܠܚ ܒܐܪܥܐ . ܘܡܒܘܥܐ ܣ̇ܠܩ ܗ̣ܘܐ ܘܡܫܩܐ