simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynOr ܡ̇ܢ ܕܒܥܕܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܢ ܩܫܝܫܐ̈ ܘܠܐ ܡܢ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܟܠ ܠܓܡܪ ܒܚܫܡܝܬܐ̈ ܆ ܠܐ ܒܝܬ ܒܟܐ̈ ܘܠܐ ܒܚܢܘܬܐ̈ :
P:Ps [AB] ܕܡܒܐܫ ܒܥܠܕܒܒܐ ܠܩܘܕܫܟ . ܐܫܬܒܗܪܘ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܒܓܘ ܟܠ ܕܫܪܝܬ ܒܗ . ܐܪܝܡ ܥܒܕܝܟ̈ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܩܠܝܢ ܒܥܘܫܢܐ :
P:Num [AB] ܕܢܦܩ ܒܚܝܠܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܢܝܢܗܘܢ ܕܫܒܛܐ ܕܐܦܪܝܡ : ܟܠ : ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗܐ̈ : ܡܢ ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܠܥܠ :
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ ܒܐܢܫܝ̈ ܒܝܬ ܐܒܪܗܡ : ܘܓܙܪ ܒܣܪܐ ܕܥܘܪܠܘܬܗܘܢ ܒܗ ܟܠ ܠܐܝܫܡܥܝܠ ܒܪܗ ܘܠܟܠ ܝܠܝܕܝ̈ ܒܝܬܗ ܘܠܟܠ ܙܒܝܢܝ̈ ܟܣܦܗ :
P:2Chr [AB] ܡܕܡ ܕܝܗܒܬ ܒܐܝܕܐ ܕܥܒܕܝܟ̈ : ܗܢܘܢ ܥܒܕܝܢ . ܘܡܦܩܝܢ ܟܠ : ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܡܪ ܠܗ ܚܠܩܝܐ . ܘܐܬܝܒܗ ܦܬܓܡܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ :
SilwQard:ScholUrmApp ܓܝܪ ܕܒܥ̇ܐ ܡܫܟܚ ܇ ܘܠܐܝܢܐ ܕܢ̇ܩܫ ܡܬܦܬܚ ܠܗ . X ܗܐ ⁵ܓܝܪ ܟܠ ܇ ܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ ܇ ܕܒܥܘ ܘܬܫܟܚܘܢ : ܩܘܫܘ ܢܬܦܬܚ ܠܟܘܢ :
P:2Chr [AB] ܝܘܡܬܐ̈ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܕܝܘܝܕܥ ܟܗܢܐ . ܘܢܣܒ ܠܗ ܝܘܝܕܥ ܢܫܐ̈ ܟܠ ܨܘܒܐ : ܡܢ ܒܪܫܒܥ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܥܒܕ ܝܘܐܫ ܕܫܦܝܪ ܩܕܡ ܡܪܝܐ :
P:Jer [AB] ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܠ ܒܣܪܐ̈ : ܫܢܘܗܝ̈ ܕܝܠܗ ܢܩܗܝܢ̈ . ܗܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܟܠ : ܘܫܢܐ̈ ܕܒܢܝܐ̈ ܩܗܝܢ̈ . ܐܠܐ ܐܢܫ ܒܚܛܗܘܗܝ̈ ܢܡܘܬ :
SevAnt:madHym X ܢ̣ܘܗܪܐ . ܡܒܪܟܐX ܠܟ ܓܘܕܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ . ܟܠ ܢ̣ܫܡܐ ܡ̇ܣܩܐ ܟܠ ² ܫܚ - ܝܘ - ܒ - X ܝ . ܝܚ ܝ X ܝܝ ܝܝXX X ܝXܝX ·X ܡܫ̇ܒܚ ܠܟ Xܡܪܐ
Pall:LausHist ܟܠܗ . ܘܟܕ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܗܕܐ ܢܦ̣ܩ ܗ̣ܘ ¹²ܘܐܙ̣ܠ ܡܠ̣ܐ XX ܡܝܐ̈ ܟܠ ܡܪܬܐ̣ ¹0ܡ̇ܨܐ ܐܢܬ ܕܬܚܡܣܢ ¹¹ܕܠܐ ܬܫܬܐ ܡܝܐ̈ Xܢ
Basil:SyrDeSpirSanc . X7 ܘܠܐ ܐܒܐ ܗ̇ܘ ܕܒܟܘܠ ܘܒܟܠ ܐܢܫ ܡܥܒܕ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܟܠ . ܕܒܝܕ ܒܪܐ ܬ̇ܩܢ ܐܒܐ ܟܠ . ܘܒܝܕ ܪܘܚܐ |ܐܫܬܡܠܝ
Eph:madFaith ܠܐ ܬܩܪܘܒ ܠܫܪܒܗ ܕܠܐ ܬܐܒܕ ܕܥܘܙܝܐ ܠܦܝܪܡܐ ܩܪܒ ܘܐܬܢܓܕ ܟܠ ܕܥܡܕܗ X3ܐܢ ܒܝܬܐ ܐܬܬܒܥ ܕܐܨܛܥܪ ܡܢ ܢܒܨܐ ܢܨܥܪ ¹ܠܡܪܐ
JnDalya:Epist ܥܡܠܝܢ̈ . ܡܕܝܢ ܫܚܝ̣ܩܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܢܝܚܬ̇ ܠܠܐܝܐ̈ ܆ ܕܡܐ ܟܠ ܐܢܐ . ܘܕܪ ܒܐ ⁸ ܗܝ ܡ̇ܘܕܐ ܐܢܐ . ⁹ܘܕܪܡܝܐ ܗܝ ⁹ܘܪܡܬ̇ ¹⁰ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܢܦܫ ܛܠܝܡܐ ܡܢ ܝܠܕܝܗ̇̈ : ܘܐܕܡ ܡܬܦܪܥ ܡܢ ܝܠܕܗ . ‏ ‏ܫܘܐ ܟܠ . ‏ ‏ܝܠܘܕܐ ܗܘ ܒܝܬ ܝܠܘܕܐ̈ : ܘܦܪܝܥܐ ܒܝܬ ܕܛܠܝܡܝܢ ܀
P:Tob [AB] ܡܐ ܕܝܢ ܕܢܐܬܪ ܠܟ : ܥܒܕ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܘܠܐ ܬܓܥܨ ܥܝܢܟ ܡܐ ܟܠ ܀ ܡܢ ܠܚܡܐ ܕܝܠܟ ܗܒ ܠܟܦܢܐ̈ : ܘܡܢ ܢܚܬܝܟ̈ ܠܥܪܛܠܝܐ̈̈ ܀
EliaAnb:BookExer&Cent ܓܝܪ ܕܗܘܐ̈ ܒܗܘܝܐ̈ ܆ ܡܟܪܙܢܐ ܗ̣ܘ ܐܝܟ ܪܥܡܐ . ܥܠ ܚܟܡܬܐ ܟܠ ܡܢ ܡܕܡ ܠܐܝ̣ܬܘܬܐ ܆ ܐ̇ܝܬܝ |ܒܪܝ̣ܬܐ ܠܐܝ̣ܬܘܬܐ ܀ ܦܓ ܀
Tim1:Epist ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܐܝܬ ܠܐܒܝ ܕܝܠܝ ܗ̣ܘ ܃ ܘܕܝܠܝ ܐܡ̇ܪ ܒܗܦܟܐ ܕܐܒܝ ܟܠ ܢܦܫܗ ܕܝܢ ܒܡܬܬܪܝܡܢܘܬ ܐ ܗ̇ܝ ܕܒܝܕ ܐܦܘܦܣܝܣ ܐܬܚܫܢܢ ܂
BarṢal:ComLiturg ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܬܐܟܠܘܢ ܠܠܚܡܐ ܗܢܐ ܘܠܟܣܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܥܡ ܗ̇ܝ ܟܠ ܒܪܟ ܀ ܟܗܢܐ ܀ ܘܐܦ ܚܢܢ ܡܪܝ ܟܕ ܡܩܒܠܝܢܢ ܛܝܒܘܬܟ ܂ ܗ̇ ܂
BarKoni:Schol ܝ-· ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈ ܠܡ X ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܕܡ ܕܢܩܪܒ ܂ ܡܢܐ ܟܠ ܒܝܬ ܐܠܗܐ ܠܐܢܫܘܬܐܝ ܂ ܘܕܠܐ ܡܠܘܐܐ̣ ܠܐ ܡܫܬܡܠܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܟ̇ܦܪ ܒܡܫܝܚܐ ܆ ܘܦܐܫ ܡܢ ܒܬܪܟ ܆ ܟܦܝܪ ܒܗ ܂ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܟܠ ܘܐܡ̣ܪܘ ܂ ܗܐ· ܐܒܪܗܡ ܪܝܫ ܐܒܗܬܐ̈ ܚܐܪ ܠܟ̣ ܘܠܢ ܥܡܟ ܂