simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul . ܟܕ ¹⁰ܥܒܕ ¹¹ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܒܫܘܪܝܐ . ܕܟܕ ܘܢܩܒܐ ܥܒ̣ܕ Xܢܘܢ ܟܠ ܡܩܕܡܐ ܗܘܐ ܪܡܝܐ ܡܢ ܗ̇ܘ ܐܠܗܐ ܕܡܩܕܡ XXXXX X ܪܥ
JulRom ܕܩܢܝܢ ܗܘܘ ܒܐܓܘܢܐ ܬܡܝܗܐ ܘܒܣܗܕܘܬܐ ܛܒܬܐ ܕܡܛܠ ܟܠ ܕܐܢܫܐ̈ ܐܝܕܝܥܐ̈ ܕܐܟܘܬܗܘܿܢܿ ܕܒܕܡܘܬܗܘܢ ܫܒܩܘ
IsaacAnt:memHom ܐܦ ܕܐܢ ܟܠ . ܘܗܦܟ ܘܨܠܝ ܠܫܪܓܐ : ܚܪܫܐ ܕܬܠܐ ܒܫܡܝܐ ܀ ܠܗܝ ܟܠ : ܠܟܘܟܒܐ ܕܫܘܦܪܐ ܢܣܓܐ ܠܗ ܀ ܛܠܡ ܛܡܐܬܐ̈ ܠܐܠܗܐ : ܫܡܥ
ComGenExod ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܟ̈ . ܐܦ ܗܕܐ ܪܡܙܐ ܗܝ ܕܥܠ ܡܛܥܝܢܐ . ܕܡܢ ܟܠ ܪܫ̇ܦ ܠܘܬ ܦܘܠܚܢܐ ܕܒܝܫܬܐ . ܘܬܘܒ ܡܝܬܐ ܕܥܦܪܐ ܠܡ ܬܐܟܘܠ
Babai:BookUnion ܕܥܡ̇ܪ ܘܡܚܝܕ ܡܬܐܡܪܐ ܠܗ ܝ · ܢܩܝܦܘܬ ܐ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܕܡܩܦ ܟܠ ܐܡܗܝܐ ܡܚܝܕܐܝܬ ܥܡܪ ܒܗ̇ ܐ ܟ ܢܦܫܐ ܒܦܓܪܐ ܂ ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܪܒ ܗܘܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܠܦܓܪܗ̣ ܂ ܚܝܠܐ ܡܢܗ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܟܠ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܥܒܕ ܗܘܐ ܦܓܪܐ ܕܩܢܘܡܗ ܂ ܡܛܠ ܝܝ ܕܐܦ ܬܡܢ
Eph:memHom ܡܐ ܕܒܪܐ ⁷ܠܐܠܗܐ ܬܫܒܘܚܬܗ ܡܟܪܙ ܟܠܝܘܡ X 1ܕܒܪܝܬܐ̈ ܟܠ ܢܚܙܐ ⁶ X 1ܘܢܫܬܩ̣ܠ ܥܡܗ ܪܫܝܥܐ ܠܐܬܪܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܬܫܒܘܚܬܐ
Chrys:ComJohn1 ܡܐ ܕܡܬܒܥܐ . |ܡܢܐ XXX3 ܕܝܢ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܢܬܘܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܟܠ ܐܢܝܢ̈ . ܐܠܐ ܡܨ ܝܐ ܗܝ ܠܡ ܕܟܕ ܚܕܐ ܙܒܢ ܗܠܝܢ ܬܐܡܪ ܬܫܠܡ
CaveTreas ܡܕܡ ܕܗܘܐ ⁵ܥܡܗ . ܘܝܗܒ ܠܗ X ܡܠܟܝܙܕܩ ⁶ܠܐܒܪܗܡ ܟܠ ܠܐܒܪܗܡ . X ܘܝܗ̣ܒ ²ܐܒܪܗܡ ܠܡܠܟܝܙܕܩ³ ܡܥܣܪܐ̈ ⁴ܡ̣ܢ
JnDalya:Epist ܒܪܢܫ . 43ܘܡܢ ܣܓܝܐܘܬ ܡܡܠܠܐ X¹ܢܙܕܗܪ ܆ XX ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܟܠ ܪܚ̣ܡܘܗܝ̈ ܥܠ X⁹ܟܠܢܫ . ܟܕ ܪܚܝ̣ܩ ܘܦܣܝ̣ܩ ⁷⁰ܡܢ