simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Heb&CathEpist [AB] ܒܪܗ . ܟܠ ܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܒܪܗ
P:Lev [AB] ܕܡܫܟܢܙܒܢܐ . ܟܠ ܕܢܩܪܘܒ ܠܒܣܪܗ ܢܬܩܕܫ
LiberGrad ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܟܠ ܕܫܐܠ ܠܟ ܗܒ
SevAnt:CathHom ܗܘܐ ܕܘܒܪܐ . ܟܠ ܓܝܪ ܐܝܢܐ ܕܠܗ̇ܘ
SevAnt:Epist ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ . ܟܠ ܟܡܐ ܘܟܝܠ ܕܣܘܢܗܕܘܣ
Shub:BookGifts ܕܣܕܘܩܝܐ ܗܟܢܐ . ܟܠ ܡܠܟܘ ܠܡ ܕܬܬܦܠܓ
PhiloxMab:TenMem ܘܐܢ ܚܝܠܐ̈ . ܟܠ ܡܕܡ ܒܐܝܕܗ ܘܒܗ
JnSol:OntheSoul ܠܐ ܝ̇ܕܥ . ܟܠ ܓܝܪ ܕܢܦܫܢܐ ܗܘ
LiberGrad ܐܬܛܦܝܣܢ ܠܗ . ܟܠ ܠܡ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ
BarEbr:CandSanc ܢܗܐ ܠܝ̇ܬܗ . ܟܠ ܗܘܢܐ ܡܕܝܢ ܝܦܝܛܐ
PhiloxMab:Disc ܥܘܕܪܢܐ ܠܩܢܘܡܗ . ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܐܝܟ
ThdrMops:ComPs ܘܠܪܗܛܗ ܡܫܬܘܕܥ . ܟܠ ܙܒܢܐ ܕܕܢܚܗ ܘܕܡܥܪܒܘܗܝ̈
P:ProvQohSong [AB] ܕܣܓܝܐܝܢ ܢܗܘܘܢ . ܟܠ ܕܐܬܐ : ܗܒܠܐ
Ath:ExposPs ܝܦܠܓܘ ܣܚܪܬܗ̈ . ܟܠ ܚܕ ܡܢܟܘܢ ܠܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܗ̇ ܥܘܙܝܐ . ܟܠ ܕܐܡܪܬܝ : ܒܠܒܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ . ܟܠ ܚܣܡܐ ܓܝܪ ܙܩܬܐ
P:Lev [AB] ܒܟܠܗ ܪܚܫܐ̈ . ܟܠ ܕܩܪܒ ܠܗܘܢ ܟܕ
Chrys:ComJohn1 ܣܓܝܐܬܐ̈ ܬܣܦܩ . ܟܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ
SynOr ܕܡܟــܝــܠ ܘܠــܗܠ 124 ܟܠ ܟܗܢܐ ܐܝܢܐ ܕܒܡܣܒܐ
P:Gen [AB] ܚܡܘܪ ܐܒܘܗܝ : ܟܠ ܢܦܩܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܩܪܝܬܗ