simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsSlaveChrist ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܒܝܬ ܐܒܗܘܗܝ̈ ܐܙܠ ܘܐܘܕܥܘ ܚܬܝܬܐܝܬ ܟܠ ܫܩܠܘܗܝ ܠܡܩܒܪܗ ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܬܡܝܗܝܢ ܒܓܘܢܚܐ ܪܒܐ
Sahd:BookPerf ܇ ܫ̣ܪܐ ܒܢܘ̣ܗܪܐ XXXX X ܓܐܝܐ ܕܒܚܘ̣ܒܗ ܐܣ̣ܝܕ̇ . ܟܠ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܠܡܕܡ ܠܐ ܚ̇ܙܐ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܫܒܚܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܫܡܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ . ܐ . ܝܕܐ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡܫܬܡܥܢܐ ܗ̣ܘܐ ܥܕܡܐ ܟܠ ܐܦ ܐܠܗܐ ܐܣ̣ܓܝ ܪܡܪܡܗ ܆ ܘܫܟܢ ܠܗ ܫܡܐ ܘ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܇ ܕܪܓܬ ܝܘܠܦܢܗܘܢ ܢܨܦܐ ܒܗ . ܕܒܕܓܘܢ ܐܦ X ܚܢܢ ܟܠ ܠܓܘ ܡܢ ܣܝܓܐ : ܐܚܝܕ ܠܗ̇ܢܘܢ ܆ ܦܫܝܩܐܝܬ ܡܬܝܠܦܝܢ ܡܢ
JnSol:OntheSoul ܓܝܪ ܕܢܦܫܢܐ ܗܘ ܒܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ ܛܒܐ̈ ܐܢ ܐܬܒ̇ܛܠܘ ܠܗܘܢ ܟܠ . ܘܢܦܫܢܝܐ ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܕܢܫܡܥ ܠܐ ܝ̇ܕܥ .
PhiloxMab:epPatricius ܐܢܫ ܪܒܐ ܫܒ̣ܩ ܕܒܪܒܘܬܐ ܕܣܟܠܘܬܝ̈ ܢܚܘܐ ܟܠ ܢܐܡܪ ܠܝ ܕܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܪܫܝܥ ܐܢܐ ⁶ܘܚܛܝܬܐ ܕܝܠܝ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
Cyr:ComLuke ܐܝܬ ܠܗ̣ ܂ ܘܫ̇ܝܢ ܡܢ ܡܚܕܐ ܠܟܝܡܘܢܐ̣ ܂ ܚ̇ܡܠ ܕܝܢ ܟܠ ܡܫܬܓܫܐ ܗܘܬ ܂ ܐܠܐ ܩܡ ܡܚܕܐ ܡܫܝܚܐ ܃ ܗ̇ܘ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܥܠ
JacSer:memLord'sPrayer ܒܪܝܬܐ̈ ܬܚܙܝܟ ܢܦܫܐ ܕܐܢ ܚܙܝܐ ܠܟ ܢܗܪܐ ܡܢܟ 214 40 ܟܠ ܕܬܫܡܥ ܫܪܒܟ ܦܪܘܫܐܝܬ ܕܐܢܬ ܗܘ ܩܠܝܕܐ ܘܒܟ ܡܬܦܬܚܢ̈
JnEph:EccHist ܐܢܫ ܃ ܥܠ ܗܝ̇ ܕܟܕ ܚ̣ܝ ܬܐܕܘܪܐ ܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܦܛܪܐ ܗ̣ܘ ܘܗ̇ܘ ܟܠ ܂ ܐ̣ܝܟܢܐ ܕܟܕ ܐܬ̇ܚܫܒ ܗ̣ܘ ܕܡ̣ܝܢܐ ܕܢܚ̇ܦܐ ܚ̣ܣܕܗ ܕܡܢ
P:Cor [AB] ܡܕܡ ܡܒܢܐ . ܠܐ ܐܢܫ ܕܢܦܫܗ ܢܗܘܐ ܒܥܐ ܆ ܐܠܐ ܟܠ ܐܢܫ ܐܦ ܟܠ ܫܠܝܛ ܠܝ ܆ ܐܠܐ ܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܦܩܚ . ܟܠ ܡܕܡ ܫܠܝܛ ܠܝ ܆ ܐܠܐ ܠܐ
JnTella:ProfessFaith ܥܡܡܝܢ̈ . ܘܝܘܠܦܢܐ ܪܘܚܢܐ ܕܐܫܬܝܘ ܡܢ ܡܒܘܥܐ ܕܐܬܼܦܬܚ ܟܠ ܒܢܼܘ ܫܠܝܚܐ̈ ܥܡܠܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܗܘܢ ܘܪܗܼܛܐ ܕܠܘܬ
SevAnt:CathHom ܬܡ̣ܗܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܟܕ ܓܝܪ ܡܬܬܚܕܐ ܬܪܥܝܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܡܬܒ̇ܩܐ ܟܠ : ܟܕ ܠܐ ܫܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܆ ܐ̇ܝܟܢܐ ܠܘ ܠܗܠ ܡܢ
Eph:madUnleavBread ܚܪ ܒܗ ܘܚ̣ܫܟ ܘܐܝܟܢ ܐܨܕ ܒܗ ܥܡܐ ܕܚܫܟ 21 ܐܫܬܐ ܚܙܬܗ ܟܠ ܛܘܪܐ ܕܟܐܦܐ ܐܝܟܢ ܟܝ ܛܥܢܗ ܥܝܠܐ ܕܒܣܪܐ 20 ܫܡܫܐ ܡ̣ܢܗܪ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܐܡܬܝ ܕܒܘܘܢܐ ܕܝܠܝ ܡܬܪܢܐ ܐܢܐ ܠܨܘܡܗܘܢ ܥܡܝܠܐ ܘܐܡܝܢܐ ܟܠ ܘܢܟܦܘܪ ܒܥܠܡܐ ܘܒܟܠܗܝܢ ܪܓܝܓܬܗ̈ . ܐܦ ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܚܝ̈
DidascApost ܒܝܫܬܐ̈ ܘܛܠܘܡܝܐ ܘܥ̇ܘ̣ܠܐ . ܡܛܠ ܕܐܡ̣ܪ ⁶⁰ܬܘܒ ܆ ܟܠ ܫܠܡܐ ܕܒܢܘܗܝ̈ X⁹ܕܐܠܗܐ ܢܬܩܪܘܢ . ܘܢܗܘܐ ܕܟܐ ܡܢ
Eph:madFast ܐܢܫ ܐܦ ܩܠܝܕܗ ܐܝܟ ܓܙܒܪܐ ܡܢܘ ܕܠܐ ܢܥܬܪ ܒܪܝܟ ܗܘ ܕܫܪܐ ܟܠ ܒܦܘܪܫܢܐ ܕܒܝܬ ܓܙܐ ܗܢܐ ܕܓܘܐ ܗܘ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ²⁰ܗܐ ܐܚܝܕ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܇ ܕܬܚܙܐ Xܢ ܒܟ ܠܫܝܢܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܢ ܐܢܫ ܟܠ ܇ ¹ܕܠܐ ܠܥܡܠܝܟ̈ ܒܛܝܠܐ̈ ܬܥܒܕ ܐܢܘܢ . ܕܟܐ ²ܠܒܟ ܥܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡ̇ܢ ܕܚܛܐ ܘܠܐ ܡܦܣ ܗܘ̣ܐ ܟܠ ܟܠܗ ܕܬܬܩܒܠ ܬܝܒܘܬܐ ܂ ܟܠ ܕܡܘܫܐ ܡܫܠܛ ܗܘ̣ܐ ܗܘ̇ ܕܓܙܪ ܕܝܢܐ ܚܪܝܦܐ ܚܪܩ ܗܘ̣ܐ ܥܠ
SevAnt:CathHom ܚ̇ܒܠܐ ܀ ܐܢ ܕܝܢ ܠܡܠܐ̈ ܕܝܠܝ ܓ̇ܙܡ ܐܢܬ ܠܡܦ̇ܣܩܘ ܆ ܛܐܘܣ ܟܠ ܆ ܟܕ ܡܢ̇ܛܪ ܘܡܦܨܐ ܠܗ̇ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܐܪܛܝܩܝܬܐ ܘܡܢ
LiberGrad ܕܫܐܠ ܠܟ ܗܒ ܠܗ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟ . ܐܢ ܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܟܠ ܘܟܠ ܕܢܬܬܪܝܡ ܢܬܡܟܟ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܕ ܢܕܝܕ ܩܕܡ ܐܠܗܐ .