simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memElishKgMoabSacrSon ܓܒܝܢ̈ 155 ܘܠܐ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܕܗܘܬ ܐܪܚܩ ܡܢ ܐܠܗܗ ܘܠܐ ܕܚܒ ܟܠ ܚܪܒܐ ܪܒܬܐ ܕܟܪܟܬܗ ܗܘܬ ܘܐܫܬܦܠ ܗܘܐ ܒܩܐܪܣܐ ܕܚܕܪܗ ܡܢ
JacSer:memElishCapSam ܕܩܢܐ ܕܠܥܒܪܝܐ̈ ܢܛܝܪ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܢܒܝܐ ܩܨ ܗܘܐ ܕܐܝܟܢ ܟܠ ܗܘܐ ܒܓܘ ܡܫܪܝܬܐ 320 ܘܠܐ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܕܢܣܒ ܡܕܡ ܐܕܘܡܝܐ ܡܢ
JacSer:memZacchTaxColl ܙܕܩܬܐ̈ ܒܥܘܡܪܟ ܥܘܠܐ ܘܒܓܘ ܒܝܬܟ ܒܪ ܐܠܗܐ 285 ܘܡܛܠܗܢܐ ܟܠ ܚܛܘܦܝܐ ܘܒܙܬܐ ܡܠܝܐ ܐܝܕܟ ܒܓܒܐ ܐܚܪܢܐ ܕܪܝܐ ܠܟܠܢܫ
P:Heb&CathEpist [AB] ܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܝܬ ܠܗ ܗܕܐ ܣܗܕܘܬܐ ܒܢܦܫܗ . ܟܠ ܟܠ ܕܪܒܐ ܗܝ . ܘܗܕܐ ܗܝ ܣܗܕܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܁ ܕܐܣܗܕ ܥܠ ܒܪܗ .
P:Isa [AB] ܐܦܝܢ̈ . ܘܚܣܕܐ ܕܥܡܗ ܢܥܒܪ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ : ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܟܠ ܠܙܟܘ ܠܥܠܡܝܢ . ܘܢܥܒܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ ܕܡܥܬܐ ܡܢ
P:Jer [AB] ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܠ ܒܣܪܐ̈ : ܫܢܘܗܝ̈ ܕܝܠܗ ܢܩܗܝܢ̈ . ܗܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܟܠ : ܘܫܢܐ̈ ܕܒܢܝܐ̈ ܩܗܝܢ̈ . ܐܠܐ ܐܢܫ ܒܚܛܗܘܗܝ̈ ܢܡܘܬ :
P:Lev [AB] ܕܢܩܪܘܒ ܠܒܣܪܗ ܢܬܩܕܫ . ܘܕܢܪܘܣ ܡܢ ܕܡܗ ܥܠ ܡܐܢܐ : ܡܐܢܐ ܟܠ : ܢܐܟܠܝܘܗܝ . ܒܐܬܪܐ ܩܕܝܫܐ ܢܬܐܟܠ ܒܕܪܬܐ ܕܡܫܟܢܙܒܢܐ .
P:Luke [AB] ܕܚܙܘ ܘܫܡܥܘ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܀ ܘܟܕ ܡܠܘ ܬܡܢܝܐ ܟܠ ܘܗܦܟܘ ܪܥܘܬܐ̈ ܗܢܘܢ ܆ ܟܕ ܡܫܒܚܝܢ ܂ ܘܡܗܠܠܝܢ ܠܐܠܗܐ ܇ ܥܠ
SynOr ܡ̇ܢ ܕܒܥܕܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܢ ܩܫܝܫܐ̈ ܘܠܐ ܡܢ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܟܠ ܠܓܡܪ ܒܚܫܡܝܬܐ̈ ܆ ܠܐ ܒܝܬ ܒܟܐ̈ ܘܠܐ ܒܚܢܘܬܐ̈ :
P:Num [AB] ܕܢܦܩ ܒܚܝܠܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܢܝܢܗܘܢ ܕܫܒܛܐ ܕܐܦܪܝܡ : ܟܠ : ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗܐ̈ : ܡܢ ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܠܥܠ :
P:Phil-Phlm [AB] ܙܢܝܘܬܐ . ܘܢܗܘܐ ܝܕܥ ܐܢܫ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܠܡܩܢܐ ܡܐܢܗ ܟܠ ܓܝܪ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܩܕܝܫܘܬܟܘܢ . ܘܕܬܗܘܘܢ ܦܪܝܩܝܢ ܡܢ
P:ProvQohSong [AB] ܥܒܕܐ ܕܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܬܡܨܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܝܬ ܥܒܕܐ ܕܥܒܝܕ ܟܠ ܕܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ ܫܢܬܐ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܚܙܐ . ܘܚܙܝܬ ܐܢܐ
P:Ps [AB] ܕܡܒܐܫ ܒܥܠܕܒܒܐ ܠܩܘܕܫܟ . ܐܫܬܒܗܪܘ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܒܓܘ ܟܠ ܕܫܪܝܬ ܒܗ . ܐܪܝܡ ܥܒܕܝܟ̈ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܩܠܝܢ ܒܥܘܫܢܐ :
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܒܕܠܩܘܒܠܗ ܡܬܐܣܐ . ܕܣܩܘܒܠܝܘܬܗ ܟܠ ܠܗ ܣܡܐ ܥܠ ܓܢܒܗ ܆ ܘܡܢ ܩܘܪܒܐ ܢܩܪܒ ܥܘܕܪܢܐ ܠܩܢܘܡܗ .
P:Tob [AB] ܡܐ ܕܝܢ ܕܢܐܬܪ ܠܟ : ܥܒܕ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܘܠܐ ܬܓܥܨ ܥܝܢܟ ܡܐ ܟܠ ܀ ܡܢ ܠܚܡܐ ܕܝܠܟ ܗܒ ܠܟܦܢܐ̈ : ܘܡܢ ܢܚܬܝܟ̈ ܠܥܪܛܠܝܐ̈̈ ܀
P:TweProph [AB] ܒܣܪ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܕܡܬܬܥܝܪ ܡܢ ܡܪܘܡܐ ܕܩܘܕܫܗ .   ܨܚ ܟ ܟܠ ܡܢܬܗ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܩܘܕܫܗ : ܘܢܨܛܒܐ ܬܘܒ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܘܢܕܚܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܡܪܬܝ : ܒܠܒܐ ܛܒܐ ܐܡܪܬܝ . ܘܠܝܬ ܕܢܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܡܠܟܟܝ . ܟܠ ܡܚܐ ܠܢ ܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܕܩܪܝܒܝܢ ܚܢܢ ܠܗ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܥܘܙܝܐ .