simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܛܘܪܝܢ̈ ܘܪܦܦܝܢ̈ ܂ ܢܕ ܐܠܗܐ ܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܂ ܘܬܠܬܐ ܟܠ ܩܢܘܡܐ̈ ܚܕ ܟܝܢܐ ܂ ܠܥܠ ܡܢ 1ܐܡܬܝ ܂ ܕܠܐ ܙܒܢܐ ܘܠܥܠ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܓܕܫ ܂ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܐܫܬܠܚ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܠܡܠܟܐ ܕܡܘܕܥܢ ܗܠܝܢ ܟܠ ܣܓܕܘ ܠܗܘܢ ܥܠ ܝܝ ܐܪܥܐ ܂ ܘܐܝܠܦܘ ܬܘܒ ܡܢ ܡܠܬܗܘܢ ܚܝܬܐ ܥܠ
SevAnt:LuqGramm ܡܚܫܒܬܐ ܂ ܦܓܪܢܝܬܐ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܆ ܟܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܟܠ ܂ ܟܕ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܪܐ ܆ ܘܠܗܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܐܝܢܐ ܕܠܗ̇ܘ ܡܐ ܕܟ̣̇ܠܐ̇ ܐ̇ܟܠ ܆ ܡܬܛܡܐܐ . ܘܡܣ̇ܬܝܒ ܟܠ ܐܚܝܕܢ̈ ܗܘܝ ܆ ܘܕܟܬܝܒܬܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܐܝܬXܗܝ ܗܘܐ ܕܘܒܪܐ .
SevAnt:LuqGramm ܚܕܐ ܡܢ ܕܡܘܬܐ̈ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܚܒܪܬܗ̇ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܀ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܆ ܗܝܕܝܢ ܚ̣ܪܙ ܇ XXܢ ܇ Xܝ ܕܡܥܒܕܐ ܓܝܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܓܒܝܢ ܃ ܕܢܬܘܒ̈ ܘܢܬܦܢܐ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܒܚܕ ܡܢ ܦܘܪܣܝܢ̈ ܠܐ ܟܠ ܝX ܘܒܡܣܘܪܝܐ ܕܚܕܕ̈ ܐ̣ ܂ ܘܫܪ̈ ܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܟܪܟܢ̈ ܠܢ ܡܢ
JnEph:EccHist ܐܢܫ ܃ ܥܠ ܗܝ̇ ܕܟܕ ܚ̣ܝ ܬܐܕܘܪܐ ܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܦܛܪܐ ܗ̣ܘ ܘܗ̇ܘ ܟܠ ܂ ܐ̣ܝܟܢܐ ܕܟܕ ܐܬ̇ܚܫܒ ܗ̣ܘ ܕܡ̣ܝܢܐ ܕܢܚ̇ܦܐ ܚ̣ܣܕܗ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܦܪܘX ܘ̇ܠܘܬ ܢܩܫܗ ܐ̇̇ܪ Xܘ - Xܪܝܪܬܐ ܗܝ ܐܪܐ ܗܕܐ ܟܝܬ ܇ ܟܠ ܗܘܐ ܘܡܬܪ̣ܡܪ ܗXܐ . ܘܬ̇ܡܗ ܒܬܪܥܝܬܗ ܆ ܡܬܚ̇ܫܒ ܗܘܐ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܗܘܢܐ ܡܕܝܢ ܝܦܝܛܐ ܠܝܕܥܬܐ ܗ̣ܝ ܗܝ ܫܘܡܠܝܗ ܙ ܪ̣ܩ ܠܗ ܟܠ ܗ̣ܝ ܠܝܬܗ̇ . ܠܨ ܐ ܕܫܘܡܠܝܐ ܡܬܒ̇ : ܥܝܢܐ ܢܗܐ ܠܝ̇ܬܗ .
JacSer:Epist ܠܐ ܡܬܠ̣ܒܫ ܂ ܘܡ̇ܢ ܕܠܒ̇ܫX ܟܘܠܝ ܂ ܂ ܙ X ܦܘܪܣܝܐ ܗܘ ܠܒܘܫܗ ܟܠ 3ܕܠܐ ܫܠܚ ܠܟܠ̣ ܂ ܕܢܠ̣ܒܫ ܠܚܕ ܠܐ ܡܫܟܢܢ ܂ XX ܂ ܙ ܚܕ ܓܝܪ ܥܡ
SevAnt:LuqGramm ܦܪܘܣ ܘܕܠܐ ܚܪܝܢܐ ܇ ܒܡܢ̇ܬܐ ܡܫܬܒܚܢܝܬܐ ܢܩ̇ܦ ܐܢܬ ܠܗ ܂ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܫܪܬܚܐ ܨܝܕ ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܗܘܐ ܠܩܘܒܠܗ ܂ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܗ̇ܘ ܕܐܬܢ̇ܟܪܝ ܡܢ ܐܠܗܐ ܇ ܘܣܢܝܩ ܗܘܐ ܥܠ ܐܣܝܘܬܐ . ܐ ܟܠ ܓܝܪ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܥܠ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܚܕܝܘܬܐ ܇ ܐܠܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚ̇ܒܠܐ ܀ ܐܢ ܕܝܢ ܠܡܠܐ̈ ܕܝܠܝ ܓ̇ܙܡ ܐܢܬ ܠܡܦ̇ܣܩܘ ܆ ܛܐܘܣ ܟܠ ܆ ܟܕ ܡܢ̇ܛܪ ܘܡܦܨܐ ܠܗ̇ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܐܪܛܝܩܝܬܐ ܘܡܢ
SevAnt:CathHom : ܚܝܠܐ ܒܝ̣ܫܐ ܘܗܘܠܐ ܣ̇ܪ̣ܪ ܣܩܘܒܠܐܝܬ : ܘܡ̣ܩܪܒܢܐ ܟܠ : ܠܘܩܒܠ ܥ̣ܠܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ : ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܐܡ̇ܪ . ܡܛܠܬܢ ܓܝܪ ܐܬܟܬܒܬ . ܡܛܠ ܕܥܠ ܣܒܪܐ ܘ̇ܠܐ ܠܗ ܟܠ ܟܝܬ ܕܗܕܐ ܐܦ ܡ̇ܝܬܐ ܒܬܪܗ̇ ܟܕ ܐܡ̇ܪ : ܐܘ ܡܛܠܬܢ ܡܢ
PhiloxMab:epPatricius ܐܢܫ ܪܒܐ ܫܒ̣ܩ ܕܒܪܒܘܬܐ ܕܣܟܠܘܬܝ̈ ܢܚܘܐ ܟܠ ܢܐܡܪ ܠܝ ܕܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܪܫܝܥ ܐܢܐ ⁶ܘܚܛܝܬܐ ܕܝܠܝ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
BarEbr:CandSanc ܕܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ⁴³ܢ̇ܦܠ . ܕܠܩܘܒܠܐ ܗܘ ܕܢܒܝܐ̈ . ܐܦ ܟܠ ܘܐܚܪܝܐ̈ ܐܦ ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܙܛܡ̣ܘܗ̇ ܓܠܝܐ . ܘܡܛܠܗܕܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܐܝܬ ܠܗ . ܕܙܒ̇ܢܢ ܕܝܢ ܘܐܟ̣ܠ ܟܣܦ̣ܢ . ܠܦܘܬ ܕܐܟܠܗ ܟܠ ܘܠܝܐ . ܠܝܬ ܠܢ ܡܢܬܐ ܒܝܬܐܒܘܢ . ܕܠܒܢܘܗܝ̈ ܗ̣ܘ ܝܗ̇ܒ
Eph:madFaith ܟܣܝܐ ܚܙܬܟ ܀ X 6ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܡܚܝܠܐ̈ X ³ܒܠܚܘܕ ܪܒܐ ܚܙܬܟ ܐܘ ܟܠ ܕܠܐ ܡܫܬܡܥ² ܕܐܢܫ ܢܚܙܝܟ ܒܥܝܢܐ ܟܕ ܢܘܗܪܐ ܐܢܬ ܕܢܝܚܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܬܡ̣ܗܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܟܕ ܓܝܪ ܡܬܬܚܕܐ ܬܪܥܝܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܡܬܒ̇ܩܐ ܟܠ : ܟܕ ܠܐ ܫܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܆ ܐ̇ܝܟܢܐ ܠܘ ܠܗܠ ܡܢ