simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Deut [AB] ܕܢܕܡܟ ܥܡ ܚܡܬܗ : ܘܢܐܡܪ ܟܠܗ ܥܡܐ : ܐܡܝܢ . ܠܝܛ ܗܘ ܟܠ ܟܠ ܒܪܬ ܐܒܘܗܝ : ܐܘ ܒܪܬ ܐܡܗ : ܘܢܐܡܪ ܟܠܗ ܥܡܐ : ܐܡܝܢ . ܠܝܛ ܗܘ
SevAnt:CathHom ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܚܕ ܡܕܡ ܦܐܐ ܠܐܠܗܐ ܡܚ̇ܘܐ ܇ ܘܐܦ ܟܕ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܟܠ ܒܕ ܠܐ ܡܫܟܚ ܚܕ ܟܘܢܝܐ ܕܢܚܒܘܫ ܠܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܇ ܐܠܐ
MiaphysiteDocs ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܐܚܪܢܐ ܃ ܒܥܣܩܬܐ̈ ܕܐܚܝܕܢ̈ ܠܢ ܂ ܠܣܘܓܐܐ ܕܝܢ ܟܠ ܐܢܬ ܬܥܒܕ ܐܦ ܕܗ̇ܘ ܗܕܡܐ ܂ ܟܕ ܡܦܣܐ ܩXܝܫܘܬܟ ܝܬܝܪ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܡܬܝܠܕ ܗܘܐ . ܢܩܒܬܐ ܘܪܦܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܟܠ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܥܩܪܗ̇ ܢܪܝܡܝܗ : ⁴0ܘܒܗܢܐ ܙܢܐ . ܡܪܢܐܝܬ
IšoMerv:ComOT ܕܒܚܝܢ̈ ܕܚܝܘܬܐ̈ . ܦ̣ܪܫ ܕܝܢ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܆ ܠܘ ܕܐܝܬ ܟܠ . ܕܒܚܪܬܐ ܐܬܕܒܚ ܚܠܦ ܦܘܪܩܢܐ ܕܟܠ ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܩܢܘܡܗ ܒܛܠ
IšoMerv:ComPs ܕܡܢ ܡܪܒܥܐ ܡܬܝܠܕ ܒܪ ܟܝܢܐ ܗܘ ܕܡܘܠܕܢܗ ܆ ܗܟܢܐ ܘܐܦ X X ܟܠ ܡܪܒܥܐ ܘܡܢ ܡܘܠܕܐ . ܗܢܘ . ܡܢ ܟܝܢܟ . ܐܝܟ ܙܢܐ ܓܝܪ ܕܠܘܬܢ ܇
SevAnt:CathHom ܫܡܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ . ܐ . ܝܕܐ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡܫܬܡܥܢܐ ܗ̣ܘܐ ܥܕܡܐ ܟܠ ܐܦ ܐܠܗܐ ܐܣ̣ܓܝ ܪܡܪܡܗ ܆ ܘܫܟܢ ܠܗ ܫܡܐ ܘ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢ
P:Esd [AB] ܚܕ ܠܡܐܙܠ : ܘܠܡܥܒܕ ܠܥܒܕܐ̈ ܕܝܠܗ . ܘܠܐ ܠܐ ܡܫܬܡܥܝܢ ܠܗ . ܟܠ ܟܕ ܐܟܠ ܘܫܬܐ ܘܕܡܟ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܢܛܪܝܢ ܠܘܬܗ : ܘܠܐ ܡܨܝܢ
IšoMerv:ComOT ܡܝܬܐ ܗܘ̣ܝܬ . ܟܕ ܡܒܨܐ ܐܢܬ ²ܣܝܡܬܐ̈ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܘܥ̇ܒܕ ܟܠ ܒܐܡܝܢܘ ܥܠ ܥܩܬܐ̈ ܐ̇ܡܕ̇ ܐܢܬ ܠܡ ܗ̇ܘ ܕܡܣܡ ܒܪܫܐ ܥܠ
P:2Chr [AB] ܝܘܡܬܐ̈ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܕܝܘܝܕܥ ܟܗܢܐ . ܘܢܣܒ ܠܗ ܝܘܝܕܥ ܢܫܐ̈ ܟܠ ܨܘܒܐ : ܡܢ ܒܪܫܒܥ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܥܒܕ ܝܘܐܫ ܕܫܦܝܪ ܩܕܡ ܡܪܝܐ :
P:Luke [AB] ܕܚܙܘ ܘܫܡܥܘ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܀ ܘܟܕ ܡܠܘ ܬܡܢܝܐ ܟܠ ܘܗܦܟܘ ܪܥܘܬܐ̈ ܗܢܘܢ ܆ ܟܕ ܡܫܒܚܝܢ ܂ ܘܡܗܠܠܝܢ ܠܐܠܗܐ ܇ ܥܠ
SevAnt:CathHom ܚ̇ܒܠܐ ܀ ܐܢ ܕܝܢ ܠܡܠܐ̈ ܕܝܠܝ ܓ̇ܙܡ ܐܢܬ ܠܡܦ̇ܣܩܘ ܆ ܛܐܘܣ ܟܠ ܆ ܟܕ ܡܢ̇ܛܪ ܘܡܦܨܐ ܠܗ̇ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܐܪܛܝܩܝܬܐ ܘܡܢ
JacSer:memCharThatEzekSaw ܓܒܝܢ̈ ܘܕܠܐ ܐܣܐ̈ ܘܠܐ ܫܬܐܣܐ̈ ܘܠܐ ܥܡܘܕܐ̈ 105 ܫܓܝܫܐ ܟܠ ܐܣܐ̈ ܠܡܠܒܟ ܬܛܠܝܠܝܗܘܢ̈ ܡܫܠܚ ܩܐܡ ܒܝܬܐ ܕܛܘܗܡܐ̈ ܡܢ
LiberGrad ܕܫܐܠ ܠܟ ܗܒ ܠܗ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟ . ܐܢ ܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܟܠ ܘܟܠ ܕܢܬܬܪܝܡ ܢܬܡܟܟ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܕ ܢܕܝܕ ܩܕܡ ܐܠܗܐ .
Ath:ExposPs ܡܡܠܟ . ܘܕܢܘܕܥ ܕܐܝܟ ܥܒܘܕܐ ܘܡܪܝܐ ܕܒܟܝܢܐ ܡܡܠܟ ܥܠܝܗ̇ ܟܠ ܕܝܠܗ̇ . ܟܕ ܡܠܦ ܥܠ ܡܠܟܘܬܗ ܗ̇ܝ ܕܥܬܝܕܐ . ܕܒܗ̇ ܥܠ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܇ ܕܬܚܙܐ Xܢ ܒܟ ܠܫܝܢܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܢ ܐܢܫ ܟܠ ܇ ¹ܕܠܐ ܠܥܡܠܝܟ̈ ܒܛܝܠܐ̈ ܬܥܒܕ ܐܢܘܢ . ܕܟܐ ²ܠܒܟ ܥܡ
AntiTriThWrit ܦܪܘܣ ܥܒܕܐ ܠܡܢܝܢܐ ܀ ܡܕܝܢ ܐܢ ܫܘܚܠܦܐ ܠܡܢܝܢܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܟܠ ܓܝܪ ܆ ܒܫܘܚܠܦܐ̈ ܡܕ̇ܡ ܘܠܝܝܢ ܕܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܡܫܚܠܦܝܢ ܡܢ
JacSer:memHomCreat ܒܪܝܬܐ̈ ܘܬܘܩܢܝܗܝܢ̈ ܀ 25ܕܠܐ ܣ̇ܦܩ ܐܢܫ ܢܚ̣X ܣܟܐ ܟܠ ܀ ܚܙܬܗ ܙܥܘܪܝܐ ܐܠܐ ܒܪܝܬܗ ܣܓܝ ܪܒܐ : ܕܐܣܝܪܝܢ̈ ܒܗ
P:4Macc [AB] ܐܣܟܝܡ ܕܡܘܬܐ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܒܗܝܢ̈ . ܐܡܪ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܦ ܟܠ ܗܘ ܕܝܢ ܟܕ ܚܫܐ ܗܢܐ ܝܩܝܪܐܝܬ ܡܣܝܒܪ ܗܘܐ ܐܡܪ ܗܘܐ . ܡܐ ܗܢܝ
SevAnt:LuqGramm ܦܪܘܣ ܘܕܠܐ ܚܪܝܢܐ ܇ ܒܡܢ̇ܬܐ ܡܫܬܒܚܢܝܬܐ ܢܩ̇ܦ ܐܢܬ ܠܗ ܂ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܫܪܬܚܐ ܨܝܕ ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܗܘܐ ܠܩܘܒܠܗ ܂ ܡܢ