simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܇ ܕܬܚܙܐ Xܢ ܒܟ ܠܫܝܢܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܢ ܐܢܫ ܟܠ ܇ ¹ܕܠܐ ܠܥܡܠܝܟ̈ ܒܛܝܠܐ̈ ܬܥܒܕ ܐܢܘܢ . ܕܟܐ ²ܠܒܟ ܥܡ
AbbaIs:Ascet ܪܫܢܘܬܐ̈ ܘܫܘܠܛܢܐ̈ . ܘܬܘܒ : ܕܩܡܬܘܢ ܥܡܗ Xܢ ܒܫܘܒܚܗ . ܟܠ ܠܢ ܥܡ ¹0ܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ̣ ܘܐܘܬܒܢ ¹¹ܥܡܗ ܒܫܡܝܐ̣ ܠܥܠ ܡܢ
ActsMarMaʿIn ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ . ܘܡܢܗ ܝܗܒ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܘܡܢܗ ܫܩܠ ܥܡܗ . ܘܗܘܐ‏ ܟܠ ܀ 70 . ‏ ‏ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܥܛܦ ܘܐܙܠ ܠܛܘܪܐ ܕܫܝܓܪ . ܘܙܒܢ
ActsSlaveChrist ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܒܝܬ ܐܒܗܘܗܝ̈ ܐܙܠ ܘܐܘܕܥܘ ܚܬܝܬܐܝܬ ܟܠ ܫܩܠܘܗܝ ܠܡܩܒܪܗ ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܬܡܝܗܝܢ ܒܓܘܢܚܐ ܪܒܐ
AntiTriThWrit ܦܪܘܣ ܥܒܕܐ ܠܡܢܝܢܐ ܀ ܡܕܝܢ ܐܢ ܫܘܚܠܦܐ ܠܡܢܝܢܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܟܠ ܓܝܪ ܆ ܒܫܘܚܠܦܐ̈ ܡܕ̇ܡ ܘܠܝܝܢ ܕܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܡܫܚܠܦܝܢ ܡܢ
Ath:ExposPs ܡܡܠܟ . ܘܕܢܘܕܥ ܕܐܝܟ ܥܒܘܕܐ ܘܡܪܝܐ ܕܒܟܝܢܐ ܡܡܠܟ ܥܠܝܗ̇ ܟܠ ܕܝܠܗ̇ . ܟܕ ܡܠܦ ܥܠ ܡܠܟܘܬܗ ܗ̇ܝ ܕܥܬܝܕܐ . ܕܒܗ̇ ܥܠ
Ath:HomEpist ܫܥ ܥܡܝ ܢܗܘܘܢ X . ܘܣܟ̣ ܐܢ X ܠܐ ܡܬܦܪܫܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܣܪܐ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܙܥܩ X ܠܐܒܐ . ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܕܐܝܟܐ ܕܐܝܬܝܐܢܐ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ
Babai:BookUnion ܛܘܪܝܢ̈ ܘܪܦܦܝܢ̈ ܂ ܢܕ ܐܠܗܐ ܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܂ ܘܬܠܬܐ ܟܠ ܩܢܘܡܐ̈ ܚܕ ܟܝܢܐ ܂ ܠܥܠ ܡܢ 1ܐܡܬܝ ܂ ܕܠܐ ܙܒܢܐ ܘܠܥܠ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܟܘܟܒܐ̈ . ܘܬܘܒ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܒܛܝܠܐ ܠܗ̇ ܥܠ ܢܗܝܪܐ̈ ܟܠ القول في الكواكب ܐܣܛܪܘܢܘܡܝܐ ܕܘܒܪܐ ܘܪܥܝܢܐ ܕܥܠ
BarEbr:CandSanc ܗܘܢܐ ܡܕܝܢ ܝܦܝܛܐ ܠܝܕܥܬܐ ܗ̣ܝ ܗܝ ܫܘܡܠܝܗ ܙ ܪ̣ܩ ܠܗ ܟܠ ܗ̣ܝ ܠܝܬܗ̇ . ܠܨ ܐ ܕܫܘܡܠܝܐ ܡܬܒ̇ : ܥܝܢܐ ܢܗܐ ܠܝ̇ܬܗ .
BarEbr:CandSanc ܕܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ⁴³ܢ̇ܦܠ . ܕܠܩܘܒܠܐ ܗܘ ܕܢܒܝܐ̈ . ܐܦ ܟܠ ܘܐܚܪܝܐ̈ ܐܦ ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܙܛܡ̣ܘܗ̇ ܓܠܝܐ . ܘܡܛܠܗܕܐ
BarKoni:Schol ܦܝܢ̈ ܐܬܬܙܝܥܘ ܘܐܬܘ ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܐܪܒܥܐ̈ ܕܝܢܝ ܢܓܪܐ̣̈ ܂ ܟܠ ܂ ܐܪܒܥ̈ ܩܪܢܢ̈ 2ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܢܐܡܪ ܠܥܡܡܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܕܡܢ
BarKoni:ScholUrm ⁶ܚܫܝܢ̈ ܥܒܕܐX ܠܢ . ܚܪܫܘܬܐ ܗܟܝܠ ܘܥܘܝܪܘܬܐ : ܘܫܪܟܐ ܟܠ ܕܣܘܓܦܢܐ̈ ܕܗܪܟܐ ⁵ܪܒܘܬܗ̇ ܕܡܪܚܡܢܘܬܗ ܗ̇ܝ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComLiturg ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܬܐܟܠܘܢ ܠܠܚܡܐ ܗܢܐ ܘܠܟܣܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܥܡ ܗ̇ܝ ܟܠ ܒܪܟ ܀ ܟܗܢܐ ܀ ܘܐܦ ܚܢܢ ܡܪܝ ܟܕ ܡܩܒܠܝܢܢ ܛܝܒܘܬܟ ܂ ܗ̇ ܂
Basil:SyrDeSpirSanc . X7 ܘܠܐ ܐܒܐ ܗ̇ܘ ܕܒܟܘܠ ܘܒܟܠ ܐܢܫ ܡܥܒܕ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܟܠ . ܕܒܝܕ ܒܪܐ ܬ̇ܩܢ ܐܒܐ ܟܠ . ܘܒܝܕ ܪܘܚܐ |ܐܫܬܡܠܝ
Basil:SyrHex ܟܠܗ . ܕܒܛܝܠܘܬܐ ܗܘ ܕܝܢ ܘܕܬܫܒܘܚܬܐ ܘܕܪܚܡܬܐ ܡܝܬܪܬܐ ܟܠ ܕܐܒܪܝܗ̇̈ . ܘܒܛܝܠܘܬܐ ܬܘܒ ܡܟܝܠ ܥܠܝܗܘܢ ܠܐ ܥܒܕܐ
CaveTreas ܡܕܡ ܕܗܘܐ ⁵ܥܡܗ . ܘܝܗܒ ܠܗ X ܡܠܟܝܙܕܩ ⁶ܠܐܒܪܗܡ ܟܠ ܠܐܒܪܗܡ . X ܘܝܗ̣ܒ ²ܐܒܪܗܡ ܠܡܠܟܝܙܕܩ³ ܡܥܣܪܐ̈ ⁴ܡ̣ܢ
ChronMin ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܆ ܘܕܠܐ ܙܕܩ̇ ܕܢܬܚܫܒܢ̈ ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܂ ܟܠ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܆ ܕܝܬܝܪܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܘ ܡܫܠܛ . ܕܟܠ ܡܫܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܘܒܪܝܬܐ̈ ܘܥܠܒܐ̈ . 10ܒܥ̇ܐ ܟܠ ܘܐܢ ܒܪܘܝܐ ܗܘ ܡܢ ܩXܡ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܐܢ ܡܪܐ ܗܘ ܘܐܠܗܐ ܆ ܥܠ
ComGenExod ܥܩܪܝܢ̈ ܥܡ ܦܐܪܝܗܘܢ̈ ܒܥܘܦܝܗܘܢ̈ ܘܒܐܣܟܡܝܗܘܢ̈ . ܘܐܢ ܟܠ . ܟܕ ܐܦ ܗܕܐ ܙ̇ܕܩ ܠܡܕܥ ܕܥܡܗ ܕܦܘܩܕܢܐ ܐܘܥܝܬ ܐܪܥܐ ܟܠܗ̇