simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐܬܪܗ . ܠܢ ܕܝܢ ܡܐ ܕܫܩܠ ܣܟܗ ܩܐܪܣܢܼ . ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ . ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܚܫܚܘ ܡܕܡ   ܒܐܪܥܐ ܡܐ ܕܐܫܬܪܝ ܩܪܒܐ ܘܐܙܠ
DionAr:MystWritings ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܚܕܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܘܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܇ ܒܡܫܡܥܬܐ̈ ܟܠ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܘܠ ܦܫܝܛܐ . ܘܡܚ̇ܝܕܐܝܬ ܬܘܒ ܡܫܬܘܬܦܐ ²¹³ܥܡ
P:Gen [AB] ܕܩܐܡ ܕܥܒܕܬ ܡܢ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ . ܘܥܒܕ ܢܘܚ ܟܠ ܕܦܩܕܗ ܡܪܝܐ . ܟܠ ܐܪܥܐ : ܐܪܒܥܝܢ ܐܝܡܡܝܢ̈ ܘܐܪܒܥܝܢ ܠܝܠܘܢ̈ : ܘܥܛܐ ܐܢܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܪܩܐ ܕܥܣܒܐ ܕܒܚܩܠܬܗܘܢ̈ ܂ ܘܥ̣ܒX ܠܙܪܝܥܗܘܢ ܐܝܟ ܟܠ ܬܐܢܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܐܦ ܬܒ̣ܪ ܐ·ܠܢܐ ܕܬܚܘܡܝܗܘܢ̇̈ ܂ ܘܐܘܒܕ
SynWestSyr ܚܕ ܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܒܚܐܪܘܬܗ ܢܬܕܒܕ̇ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܗܝܡܢ ܟܠ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܕܠܚܘܫܒܗ ܢܫܬܥܒܕܘܢ ܒܗ̇ܝ ܕܫܠܝܛ ܗܘ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܝ ܡܢܗܘܢ ܂ ܕܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܠܐܒܐ ܫܟܝܚܐ ܂ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢܗ̇ ܟܕ ܡܢܗ̇ ܕܐܝܬܘܬܐ ܂ ܠܘ ܕܠܐ ܥܠܬܐ
JnSol:OntheSoul ܓܘܫܡܝܢ̈ ܘܒܚܝܐ̈ ܕܪܡܝܢ ܡܢ ܦܓܪܐ ܢ̇ܒܗܝܢ ܚܝܝܗ̇̈ ܒܗ̇ܝ ܟܠ ܝܨܝܦܘܬܐ . ܝܚܝܕܝܐ ܐ̇ܡܪ . ܡܛܠ ܕܟܝܢܐ ܕܢܦܫܐ ܩܛܝܢ ܗܘ ܡܢ
LiberGrad ܡܕܡ ܕܒܝܫ ܘܢܟܐ ܠܒܪܢܫܐ ܐܘ ܡܥܝܩ ܠܟܠ ܕܐܝܬ ܒܗ ܢܦܫܐ ܀ ( 4 ) ܟܠ ܕܡܬܚܙܐ ܠܥܝܢܐ̈ ܕܒܣܪܐ : ܗܟܢܐ ܐܝܬ ܣܩܘܒܠܐ ܠܟܐܢܘܬܐ :
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܝܘܡܝ̈ ܚܝܘܘܝ̈ ܇ ܘܠܡ̇ܬܗܓܝܘ ܒܢܡܘܣܗ ܕܡܪܝܐ ܐܝܡܡܐ ܟܠ ܠܐ ܠܐܝ̈ ܘܠܐ ܢܫܝ̈ ܘܠܐ ܚܒܝ̈ ܇ ܡܢ ܕܠ ܡܩܪܐ ܘܠܡܟܬܒX
SynOr ܬܓܡܝܢ̈ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܢܫܬܠܛ ܘܢܫܬܠܛܘܢ ܒܡܠܬ ܐܠܗܐ ܆ ܟܠ ܡܘܕܥܝܢܢ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܣܪܓܝܣ ܘܠܐ ܝܙܝܕܐܦܪܝܕ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܢ
IšoAdiab:Epist ܢܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܥܕܡܐ ܠܓܠܝܢܗ ܐܚܪܝܐ ܐܡܝܢ ܂ ܘܗܘܘ ܚܠܝܡܝܢ ܟܠ ܂ ܘܡܪܝܐ ܢܚܘܣ ܥܠ ܥܡܗ ܂ ܘܢܢܛܪ ܒܚܢܢܗ ܠܥܕܬܗ ܩܕܝܫܬܐ ܡ̣ܢ
Chron1234 ܕܨ̇ܒܐ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܃ ܐܦ ܐܢܐ ܝ̇ܪ ܂ ܥ ܐܢܐ ܂ ܟܠ ܪܘܚܐ ܂ ܦܠܘܚ ܠܐܠܗܐ ܕܫܡܝܐ ܂ ܕܡܐܚX ܡܛܪܐ ܘܛܐܠܐ ܂ ܘXܝܒܕ
DionAr:MystWritings . ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ̣ ܡܚ̇ܝܕܐܝܬ . ܘܠܥܠ ܡܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܪ . ܟܠ ܆ ܘܕܟܠܗ̇ ܟܘ̇ܠܝܘܬܗܘܢ ܕܗܘܝܐ̈ ܐܟܚܕܐ . ܘܩ̣ܕܡ ( 229 )
IšoAdiab:Epist ܡܕܡ ܂ ܥܠ ܚܘܒܐ ܠXܠܦܘ ܘܬܚܘܝܬܗ ܩܕܡܝܬ ܒܢܦܫܟ ܗܒ ܂ ܕܝܬܝܪ ܟܠ ܘܠܟ ܂ ܘܐܘܣܦ ܐܠܦ ܕܬܘܣܦ ܬܐܬܪ ܂ ܢܬܒܛܠ ܠܟ ܕܢ ܬܝܪܐܝܬ ܡ̣ܢ
IšoAdiab:Epist ܦܪܘܣ ܒܚܫܐ̈ ܕܕܠܐ ܐܣܝܘ ܃ ܝ ܐܝܬ ܠܢ ܠܡܫܬܢܩܘ ܕܘܝܐܝܬ ܇ ܟܠ ܓܘܫܡܐ ܕܓܘܐ ܇ ܢܣܝܡ ܒܨܒܝܢܢ ܟܘܒܐ ܝܕܝܥܐ ܘܡܢܣܝܐ ܃ ܠܐ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܢܚܘܪ ܗ̣ܘ ܒܗ̣ ܘܒܥ̇ܒܕܗ̣ X ܘܒܗܘܓܝܗ̣ ܟܠ ܒܛܝܠܬܐ̈ . ³ܝ X4ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܠܟܘܢ ܦܪܗܣܝܐ ܣܟ ܇ 0 XX ܐܠܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܨܒܘ ܂ ܘܐܝܟ ܕܢܚ̣ܬ ܠܐܪܥܐ ܟܕ ܠܐ ܣܦܩ ܫܡܝܐ ܂ ܗܟܢܐ ܘܗܘ̣ܐ ܟܠ ܡܬܗܝܡܢ ܕܐܝܟ ܕܥܡ̣ܪ ܒܟܪܣܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܠ ܕܘܟ ܘܠܘܬ
SynWestSyr ܟܠܗ ܠܐ 10ܬܬܠܘܢ ܠܗ ܣܟ . ܠܡܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܗܘ ܪܫܝܥܐ ܡܪܘܕܐ ܟܠ ܘܠܦܘܬ ܙܒܢܐ ܘܥܕܢܐ ܬܬܦܪܢܣܝ ܗܕܐ ܡܕܒܪܢܘܬܐ . ܐܪܙܐ̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܪ ܐܢܫ ܂ ܐܠܐ ܘܒܕܡܘܬ ܟܘܠ ܚܕ ܡܢ ܓܢܣܐ 1ܕܒܥܝܪܐ ܘܕܚܝܘܬܐ ܟܠ ܐܦ ܗ̣ܘ ܘܠܘ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܘܡܢܐ ܐܡܪܢܐ ܂ X ܙ ܝX ܂ ܝ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟ
IšoMerv:ComPs ܇ ܕܘܢ ²ܟܐܢܐܝܬ ܒܝܢܝ̈ ܘܠܗܘܢ ܘܦܪܘܩܝܢܝ ܡܢ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ . ܟܠ ܡܢܗܘܢ . ܐܢܬ ܠܐܢܘXܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܟ ܓܢܒܪܐ ܘܡܨܐ ܚܝܠ