simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madParad&LuqJul ܐܚܝ̈ ܣܓܘܠܗ ܕܡ̇ܚܐ ܟܠ ⁷ ܚܘܝܐ ܚܓܝܪ
JnMaron:Expos ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܐܚܝ̣ܕ ܟܠ ⁷ܐܒܐ . ܘܐܚܝܕ
CaveTreas ⁶ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ X ܟܠ ⁷ܕܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ .
DidascApost ܕܝܢ ⁶ܢܣܒܝܗ̇ . ܟܠ ⁷ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ
JnDalya:Epist ⁷⁶ܡܢܟܘܢ ܡܛ̇ܫܝܐ . ܟܠ ⁷⁷ܕܚ̇ܠܦܘ ܥܠܡܗܘܢ ⁷⁷
SynWestSyr ܐܘ̇ ܒܪܡܙܐ ܬܚܡܢܢ ܟܠ ⁸ܒܡܠܬܐ ܕܚܝܠܬܐ ܕܐܠܗܐ
Eph:memHom ܢܚܣܡܘܢ ⁸ܦܪܘܫܐ̈ ⁷ܘܢܪܦܘܢ ܟܠ ⁸ܕܠܐX ܡܬܩܕܐ¹0 X1ܡܣܪܩܐ̈
Eph:madCarNis 3ܐܢܐ ܐܢܐ ܕܙܟܝܬ ܟܠ ⁸ܚܟܝܡܐ¹̈⁰ ܘܗܐ ܒܙܘܝܬܐ̈
JnDalya:Epist ܘܡܢ ܥܘܗܕܢܗܝܢ . ܟܠ ⁸ܝ ܐܡܬܝ ܓܝܪ
Eph:madFaith ܟܝ ܪܒ ⁷ܡܢ ܟܠ ⁸ܠܐ ܝܗܒ ܕܒܡܫܘܚܬܐ
JnDalya:Epist ܒܨܘܪܬܐ̈ . ܐܪܝ̣ܡ ܟܠ ⁸ܢ ܡܢ ܩܕܡܝܟ
JnDalya:Epist ܗܝ ܨܠܘܬܐ ⁸⁰ܡܢ ܟܠ ⁸⁰ܥܡܠܝܢ̈ . ܘܦ̇ܬܚܬ̇
JnDalya:Epist 10ܘܡܐ ܠܝ ܗܪܟܐ ܟܠ ⁸⁶ܟܠܗ : ⁸⁷ܕ
JnDalya:Epist ܚ̇ܣܝܪܘ . ܟܕ ܟܠ ⁸⁷ܠܟܠܟ ⁸⁷ܠܐ ܣ̇ܦܩ
IsaacNin:memColl 3ܘܐܦ ܐܠܗܐ Xܡܪܐ ܟܠ ⁹ܡܬܪܟܢ Xܡܛܠ ܗܕܐ
JnDalya:Epist . ܢܗ̣ܘܐ ܕܡܠ̣ܝܢ ܟܠ ⁹ܥܠܡܐ̈ ܡܢ ܚܝܐ̈
JnDalya:Epist ܕܠܗ ܫܘ̣ܒܚܐ ⁸⁹ܡܢ ܟܠ ⁹⁰ܪܚ . .