simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܟܠ ܒܣܪ ܀ ܫ̇ܬܩ
SevAnt:madHym ܒܐܪܥܐ . ܥ̣ܒܕܬ ܟܠ ܡܝܐ ܕܨܒ̣ܝܬ ܒܕ
JacSer:memElijAscendsHeav ܕܐܚܝܕܐ ܗܘܬ ܡܢ ܟܠ ܫܘܦܪܝܢ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ ܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܢܗܝܪܐܝܬ ܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܒܢܒܝܘܬܗ ܗܕܐ
P:Mark [AB] ܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܂
JacSer:memJesus'Tempt ܟܠ ܒܘܪܟܬܐ̈ 545 ܟܠ ܗܒܒܐ̈ ܟܠ ܩܘܠܣܐ̈
SevAnt:madHym ܕ ܬܘܕܝܬܐ ܡܪܐ ܟܠ X ܆ ܘܐܬܪܚܡ̈
JacSer:memWomJesusMet : ܘܡܢܗ ܢܒܥܝܢ ܟܠ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܠܟܠ ܩܪܝܒܘܗܝ̈
Shub:BookGifts ܦܪܫ ܠܟ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܟ ܇
Eph:memHom ܡܬܚܪܪ ܪܥܝܢܐ ܡܢ ܟܠ ܨܦܬܐ ܘܐܣܘܪܐ̈ ܕܟܠ
P:John [AB] ܘܢܫܬܐ . ܟܠ ܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ
IšoMerv:ComPs ܆ ܘܠܘ ܕܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܡܨܐ ܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܐܝܣܪܐܝܠ ܆ ܚܠܦ ܟܠ ܒܘܟܪܐ ܦ̇ܬܚ ܡܪܒܥܐ
AbbaIs:Ascet ܐܘ ܒܬܐ̈ ¹0 ܟܠ ܡܕܡ XX ⁸ܐܝܬܘܗܝ
PhiloxMab:TenMem ܗܕܐ ܬܘܒ ܐܦ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܬܩܢ ܘܡܬܥܒܕ
SynOr ܕܝܠܗܘܢ . ܐܠܐ ܟܠ ܕܝܢܐ ܕܩܕܡܘܗܝ ܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܪܢܫܐ . ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܡܕܡ