simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:EccHist ܩܪܡ̣ܣܐ ܕܢܗܘܘܢ ܝܗ̇ܒܝܢ ܩܣܛܐ ܚܕܐ ܃ ܝ ܗܢܐ ܟܠ ܂ ܡܛܠ ܕܪܡ̣ܐ ܗܘܐ ܥܠ ܐܠ̣ܦܐ̈ ܘܥܠ ܐܡ̇ܦܘܪܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܃ ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul ܡܢ ܕܐܬ̇ ܥܠ ܒܠܗ ܡܡܠܠ ܒܠܫܢܗ . ܐܠܐ ܒܪܡ ܟܕ ܒܗ ܒܗܢܐ ܟܠ ܡܢܘ ¹ܡܢ ܐܠܦܗ̇ ܠܗܕܐ ܫܢܝܘܬܐ . ܠܗ̇ܘ ܕܕܠܐ ܚܘܫܒܐ .
SevAnt:CathHom ܕܘܟ ܐܟܚܕܐ ܡܬܟ̇ܢܫܐ . ܬ̇ܬܝ̇ܩܪ ܓܝܪ ܒܬܠܬܐ ܫܡܘܢܐ̈ ܇ ܟܠ ܗܝ . ܠܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܡܩ̇ܒܠ ܣܓܝܐܬܐ ܐܝܬܝܗ ܇ XXXXXX ܟܕ ܡܢ
Eph:madUnleavBread 31 ܡܪܝܡ ܥܠ ܪܝܫܗ ܡܫܚܐ ܢܣܟܬ ܡܘܗܒܬܐ ܕܡܢܗ ܗܦܟܬ ܨܐܕܘܗܝ ܟܠ 30 ܓܒܝܗܝ ܗܘܐ ܠܝܗܘܕܐ ܐܝܟ ܠܐ ܝܕܥ ܘܝܗܒ ܠܗ ܘܝܐ ܐܝܟ ܝܕܥ
MiaphysiteDocs ܚܕ ܡܢܗܘ̣ܢ̣ ܂ ܟܕ ܡܬܢܣܒ ܒܬܐܘܪܝܐ ܡܢܗ ܘܠܗ ܃ ܐܠܗܐ ܚܕ ܟܠ ܐܒܐ ܂ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܝܠܢܐܝܬ ܝ ܪܘܚܐ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ
JacSer:memPartakHolyMyst ܒܥܘܬܐ̈ ܚܨܝܦܐܝܬ ܓܠܝ ܡܚܘܬܟܝ̈ ܢܦܫܐ ܟܪܝܗܬܐ ܘܚܘܝ ܟܠ 315 ܡܐ ܕܣܝܡ ܦܓܪܗ ܕܒܪ ܐܠܗܐ ܥܠ ܦܬܘܪܗ ܐܥܠܝ ܩܘܕܡܘܗܝ
SevAnt:CathHom ܩ̣ܫܝܐ ܬܗ̣ܦܟ . ܐܝܬ ܠܢ ܗܠܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܣܓܝܕܐ̈ ܟܠ ܕܬܝܒܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܆ ܣ̇ܦܩܐ ܕܠܚܡ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܝܬܝܪ ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܢܫ ܂ ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܝܕ ܕܡ̣ܢ 2ܐܪܥܐ ܐܝܬܝ ܆ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܟܠ ܐܪܥܐ ܡܡܠܠ ܂ ܡܛܠ ܠܡ ܕܗܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܐ̣ܬܐ ܘܡܥܠܝ ܗܘ̣ ܡ̣ܢ
P:Phil-Phlm [AB] ܡܕܡ ܕܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܆ ܟܠ ܕܡܬܚܙܐ ܁ ܘܟܠ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ . ܐܢ ܟܠ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܁ ܘܒܘܟܪܐ ܕܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ . ܘܒܗ ܐܬܒܪܝ
SevAnt:CathHom ܓܢܣܐ ܘܩܘܡܬܐ : ܘܘܟܢܐ ܠܢܛ̣ܘܪܬܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܠܐ ܟܠ ܠܘܬ ܥܕܬܐ ܢܪܗ̣ܛ ܛܠܝܐ̈ ܐܟܕܐ ܥܡ ܣ̇Xܐ ܓܒܪܐ̈ ܥܡ ܢܫܐ̈ :
P:John [AB] ܕܝܗܒ ܠܝ ܐܒܝ ܂ ܠܘܬܝ ܢܐܬܐ . ܘܡܢ ܕܠܘܬܝ ܢܐܬܐ ܂ ܠܐ ܐܦܩܗ ܟܠ . ܐܠܐ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܆ ܕܚܙܝܬܘܢܢܝ ܘܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ .
P:Ecclus [AB] ܕܬܪܡܐ ܒܢܘܪܐ : ܢܐܩܕ . ܘܟܡܐ ܕܬܣܓܐ ܒܕܝܢܐ : ܡܣܓܐ ܣܓܐ . ܟܠ ܓܝܪ ܥܘܠܐ ܕܪܚܡ ܕܝܢܐ : ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܪܡܐ ܒܝܬ ܐܚܐ̈ .
SevAnt:CathHom ܕܘܟ̇ ܡܦܘܠܬܐ ܐܝܬ ܒܗ . ܘܩܝܢܕܘܢܘܣ ܆ ܘܡܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܟܠ . ܢ ܠܗܘܢ . ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܓܝܪ ܒܫܪܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟ̣ܫܠܐ ܆ ܕܡܢ
JacSer:memHolySunPente ܠܫܢܝܢ̈ ܡܢ ܓܘ ܒܒܠ ܢܛܪܗ ܠܐܪܙܐ ܕܒܗ ܢܟܪܙ ܗܘܐ ܣܒܪܬܐ ܟܠ 310 ܕܗܝ ܡܘܗܒܬܐ ܬܣܗܕ ܥܠܘܗܝ ܒܪ ܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܟܕ ܦܠܓ ܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܕܪܘܚܐ : ܘܐܬܥܗܕ ܠܛܘ̣ܪܐ ܕܣܝܢܝ : ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܓܝܪ ܗܕܐ . ܐܦ ܟܠ : ܐܝܟܢܐ ܕܐ̇ܡܪ ܢܒܝܐ ܆ ܚܘܪ ܒܡܐܬܝܬܗܐܠܗܝܬܐ ܘܪܡܬ ܡܢ
Eph:madFast ܐܢܫ ܐܦ ܩܠܝܕܗ ܐܝܟ ܓܙܒܪܐ ܡܢܘ ܕܠܐ ܢܥܬܪ ܒܪܝܟ ܗܘ ܕܫܪܐ ܟܠ ܒܦܘܪܫܢܐ ܕܒܝܬ ܓܙܐ ܗܢܐ ܕܓܘܐ ܗܘ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ²⁰ܗܐ ܐܚܝܕ
Eph:madCrucifix ܘܫܬܩ ܕܢܚܘܒ ܒܪ ܩܠܗ XX X ܬܘ ܢܥܒܕ ܐܚܝ̈ ܒܝܪܚ ܢܝܣܢ ܥܕܥܕ ܟܠ ܡܢ ܓܘ ܦܟܐ X 1ܒܗܢܐ ܥܕܥܕܐ ܩܡ ܒܝܬ ܕܝܢ̣ܐ ܒܘܟܪܐ ܡ̇ܙܟܐ
EliaNis:Chron ܫܢܬܐ ܕܐ ܬ ܒܗ̇ ܝܪܚܐ ܟܒܝܫܐ ܘܡܬܟܝܢ ܡܘܠܕܗ ܕܬܫܪܝ ܩܕܡ ܟܠ ܕܡܢܗܘܢ ܡܬܝܕܥ ܥܠܠܐ ܕܫܢܬܐ ܘܕܝܪܚܐ̈ ܂ ܝ ܩܢܘܢܐ ܩܕܡܝܐ ܀
Eph:madChurch ܕܡ̣ܨܐ ܕܢܗܘܐ ܐܦ ܚܐ̇ܢ ܟܘܠ ] 9ܠܐܝܟܐ ¹[ܡܪܝ ܐܬܦ̇ܠܛ ܟܠ ܬܩܘܡ ܒܐܦܝܗ̇̈ ܕܚܛܝܘܬܝ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ ܬܒ̇ܥ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܡܬܝ ܕܩܪܒܝܢ ܨܐܕܘܗܝ ܕܢܩܪܒ . ܡܕܝܢ ܥܠ ܩܘܡܬܐ ܙܪ . ܩ ܟܠ . X ⁹ܕܥܬܝܕܝܢddXܫXܕܓܡܝܪܝܢ X ²ܐXXX¹ ܒܚܝܠܐ ܕܩܢܝܐ̣