simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܥܡܠܝܢ̈ ܢܢܠܝXܠܐ ܂ ܒܪܚܡܬ ܐܟܣܢܝܐ̈ ܕܝܢ ܘܛܒ ܚܘܝܚܐ ܂ ܟܠ ܘܛܒ ܡܬܝ̣ܚܐ ܂ ܒܩܪܝܢܐ ܕܝܢ ܘܛܒ ܚܦܝܛ ܂ ܒܨܠܘܬܐ ܕܝܢ ܘܥܡ
JacSer:memLuqJews ܕܩ̇ܪܐ ܢܨ ܠܐ ܥܠ ܚܛܝܐ ܕܟܬ ܒ ܕܢܬܚܢ̣ܢ ܐܝܟ ܓܝ̇ܣܐ ܐܡܝܢ . [ ܟܠ III ( 1958 ) ܩ̇XXX¹¹ . 303--308 ) ܝ ( II . ( X¹ X . 3 . 1 )
IsaacNin:DiscColl ܇ ܘܝܗܒܢ̈ ܡܥܒܪܬܐ ܠܗܘܢܐ X ܠܘܬ ܐܪܙܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ X ܕܟܝܢܐ ܟܠ ܕܦܬܚܢ̈ ⁷ܠܢ ܬܪܥܐ⁸ ܕܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܗܝ̇ ܕܡܥܠܝܐ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܟܠܗ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܚܪ XX X XXܘܕܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ ܟܠ ܚܢܢ ܟܠܢ ²ܐܝܠܝܢ ܕܐܚܝܕ ܚܢܢ ³ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ . ܘܠܐ
LiberGrad ܕܥܒܪܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܛܒܐ̈ ܘܒܝܫܐ̈ : ܟܕ ܡܬܪܣܐ ܗܘܐ ܟܠ ܀ ( 8 ) ܐܦ ܐܒܪܗܡ ܪܗܛ ܒܬܪ ܓܡܝܪܘܬܐ : ܟܕ ܡܕܢܚ ܗܘܐ ܚܘܒܗ ܥܠ
JacSer:memWomJesusMet ܕܐܠܝܨܝܢ ܀ ܐܝܟ ܝܕܥܬܟ ܛܘܪ ܠܟ ܝܘܡܐ ܘܐܣܐ ܟܐܒܐ̈ : ܕܗܢܐ ܟܠ ܐܢܬ ܬܚܠܡ ܟܐܒܐ̈ ܠܡܚܪ ܐܚܠܡ : ܘܐܪܦܐ ܠܝܫܘܥ ܣܥܪ ܟܠܝܘܡ
JnDalya:Epist ܗܕܐ ܫܟܝ̣ܚܐ ܠܙ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥ̈ ܥܠ ܓܠܝ̣ܙܘܬ ܒܘܝܿܐܐ . 1 . ܟܠ ܚܒܘܫܬܐ ܙܥܘܪܝܬܿ ܡܡܠܠܐ ܣܓܝܐܬܿ ܣܘܟ̣ܠܐ̈ . ܠܝ ܡܢ
Eph:madChurch ³ -- ܟܐܢܘܬܐ X ·ddܚܐܪܘܬܐ ܩ -- ⁴ܡܪܪܐ X . -- ³ܩX X -- ²ܒܪ ܟܠ ܘܕܚܣܝܠ ܡܢ ܚܘܬܪܐ ܡܫܥܒܕ ܠܡܡܘܢܐ ܥܘܢܝܬܐ : ܫܘܒܚܐ ܠܙܟܐ