simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܂ ܘܗܕܐ ܠܡ ܐܬܪܥܘ ܒܢܦܫܟܘܢ ܃ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܂ ܟܠ ܃ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ ܒܒܣܪ ܃ ܕܐ·--ܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ
SevAnt:LuqGramm ܡ̇ܠܐ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܂ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܗ̇ܘ ܡܝܬܪ ܒܟܠ ܡܠܦܢܐ XX ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܃ Xܒܗ ܐܦ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܐܒܐ ܡܬܐܡܪ ܂ ܘ̣ܗܠܝܢ̣ ܟܕ
PhiloxMab:ComProJohn X X¹ . 1ܝܘܠܦܢܐ̈ : ܐܢ ܕܝܢ ܢܪܒܐ ܘܢܗܘܐ ܓܒܪܐ ܡܫܠܡܢܐ : ܟܠ ܒܡܫܘܚܬܐ ܕܛܠܝܐ̈ : ܫ̇ܡܥ ܒܠܚܘܕ ܡܠܐ̈ ܘܩܠܐ̈ ܕܥܠ
JnEph:ActsEastSaints ܕܣܕܝܩܝܢX . ܕܢܣܥܘܪ ܠܟܪܝܗܐ̈ . X ܕܢܐܨܦ ܕܢܝ̇ܚܐ ܟܠ ¹ܐܢܘܢ ܒܟܠ ܕܣܢܝܩܝܢ . ܕܢ̇ܚ : ܠ X ¹ܡܐܢܝܗܘܢ̈ . X ܕܢܚܘܛX
Tim1:Epist ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܪܘܚܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܠܕܡܘܬ ܐ ܡܒܣܪܬܐ ܟܠ ܕܡܫܝܚܐ ܡܪܢ ܃ ܡܪܢ ܕܝܢ ܡܫܝܚܐ ܕܒܒܣܪ ܃ ܡܪܝܐ ܘܐܠܗܐ ܕܥܠ
Cyr:ComLuke ܟܠܗ ܢܛܥܢܘܢ̇ ܂ ܠܐ ܫܒXܠܐ̇ ܂ ܠܐ ܬܪܡܠܐ̇ ܂ ܠܐ ܠܗܘܢ ܠܗ̇ܝ ܟܠ ܗܠܝܢ ܕܐ̇ܠXܝ ܠܗܘܢ ܠܚܫܚܬܐ̣ ܂ ܟܕ ܦ̣ܩܕ ܕܙܕܩ̇ ܕܠܐ ܡܕܡ
JacSer:Epist ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܟܝܢ ܒܢܦܫܗ̣̇ ܂ ܕܠܐ ܝ ܐܬܠ ܫܢܬܐ ܠܥܝܢܝ̣̈ ܂ ܐܦ ܟܠ ܐܬܪܐ ܐܬ·ܬ̤ ܢ ܂ ܘܒܐܝܢܐ ܕܪܓܐ ܩܝXܢ̈ ܐܢXܝܢ ܂ ܘܬ ܐܡܪ
Shub:BookGifts ܟܠܗ ܣܘܟܝܗ ܘܚܘܦܛܗ ܕܠܩܘܒܠܝܐ ܘܡܪܚܐ ܕܠܘܩܒܠ ܒܪܘܝܗ ܇ ܟܠ ܫܪܪܐ ܆ ܐܝܟ ܕܬܬܓܠܐ ܪܡܘܬܗ ܘܒܝܫܘܬ ܝܨܪܗ . ܘܢܬܝܕܥ ܠܥܝܢ