simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܕܘܟ ܂ ܦܫܝܛܐ̈ ܗܘܘ ܓܝܪ ܘܪܚܝܩܝ̈ ܡܢ ܒܝܫܘܬܐ ܂ 1ܗܠܝܢ ܟܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܃ ܗܠܝܢ ܕܣܠ̣ܩܘ ܥܡܗ ܂ ܝ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܕܐܨXܠܝܒܘ ܡܢ
JacSer:memPraisTab ܚܕܘܬܐ̈ ܀ ܘܡܐ ܕܐܬܒܫܠܘ ܘܗܘܘ ܚܡܪܐ ܡܝܐ̈ ܕܐܪܡܝ : ܩܪܐ ܟܠ ܙܒܢܐ̈ ܘܕܚܡܝܡܝܢ ܘܕܩܪܝܪܝܢ : ܘܥܒܕ ܡܬܩܢ ܐܕܫܐ ܕܡܠܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܓܒܐ ܀ ܒܬܠܬܐ ܙܢܝܐ̈ ܕܚܝܐ̈ ܆ ܚܝܐ ܐܕܫܐ ܕܡܠܝ̣ܠܐ̈ . ܠܥܠ ܟܠ ܕܡܟܢܐ ܠܡܚܙܐ . ܚ̇ܙܝܐ ܒܟܠܗ ³⁰¹ܫܘܡܠܝܐ ܆ ܡܣܝܟܐܝ̣ܬ ܡܢ
P:Rev [AB] ܕܡܥܐ̈ ܡܢ ܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܘܡܘܬܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܡܟܝܠ . ܘܠܐ ܐܒܠܐ ܟܠ ܢܗܘܘܢ . ܘܗܘ ܐܠܗܐ ܥܡܗܘܢ . ܘܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ . ܘܗܘ ܢܠܚܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܘܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ ܟܢܝܫܐܝܬ ܇ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܛܪܘܣ ܟܠ ܆ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܥܒ̣ܕ ܫܘܘܕܥܐ ܝ ܓܠܝܐ ܘܝܕܝܥܐ ܂ ܠܘ ܓܝܪ
Chrys:ComJohn1 ܪܘܚܢܝܐ . ܐܦ ܗܝ̣ ܕܝܢ ܗܝ̇ ܙܥܘܪܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܦܓܪܐ . ܡܐ ܟܠ ܠܨ ܠܘܬܐ ܗܝ̇ ܆ ܘܠܐ ܡܕܡ ܦܓܪܢܝܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܒܗ̇ . ܐܠܐ
AbbaIs:Ascet ܣܘܥܪܢܐ ܓܝܪ ܕܒܥܠܕܒܒܐ̣ Xܢ ܕܠܐ ܡܛܟܣܘܬܐ ܗܘ . ܢ̇ ܟܠ ܗ̇ܘ ⁴ܕܠܐ ܡܨ̇ܐ ܇ ⁵ܥܕܡܐ ܕܢ̇ܦܠ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܘܚܕܝܢ ⁸ܠܗ .
DidascApost ܩܘܕܫܐ ܕܡܬܩܕܫ ܡܢ ܦܐܪܝܗܘܢ̈ ܘܡܢ ܩܘܪܒܢܝܗܘܢ̈ ܘܡܢ ܟܠ ܡܢ ܒܬܪܟ . ܢܡܘܣܐ ܕܠܥܠܡ . ܘܗܢܐ ¹⁴⁴ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܐܡܬܝ ܕܡܕܪܟܝܢܢ ܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܆ ܫܥܬܗ ܡܬܪܫܡܐ ܨܘܪܬܗܘܢ ܟܠ ܒܝܕ ܪܓܫܐ̈ ܆ ܘܒܕܓܘܢ ܩ̇ܒܠ ܗܘܢܐ ܕܥܬܗܘܢ . ܘܡܛܠ ܗܕܐ .
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ . ܒܝܕ ܒܪܐ ܘܒܪܘܚܐ . ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܕܝܢ ܆ ܡܛܠ ܒܪܐ ܝ XX ܟܠ . ܐܢ ܓܝܪ ܐܦܐܒܐ ܢܬܐܡܪ ܕܡ̣ܥܒܕ X ܝXXX X X ܡܕܡ ܆ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܚܘܫܒ ܒ̇ܨܐ ܐܢܬ ܆ XX X⁰ X38]ܠܢ ܗܟܝܠ̣ ܠܐ ܢܗܘܐ ܕܢܡܪܚ ܥܠ ܟܠ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܟܘܬܗܝܢ ܆ ܘܐܝܟܢܐ ܡܕܝܢ ܠܚܕܝܘܬܐ ܪܡܬ ܡܢ
JnDalya:Epist . ܗܿܢܘ ܐܚܝ ܢܿܛܘܪܐ ܕܕܟܝܘܬܐ ܢܿܛܪ ܠܪܚܿܡܘܗܝ̈ . ܟܠ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܕܥܠܝܗܿ ܡܿܐܓܣ ܐܢܬ ܒܡܓܢܢܘܬܗ ܕܩܕܝܫ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢ ܗܠ̣ܝܢ ܂ ܝ· ܐܝܕܝܥܐ̣ ܕܠܘ ܡܛܠܬܗܘܢ ܗܘܘ ܂ ܐܠܐ ܚܠܦ ܟܠ ܂ ܕܡܬܩܝܡܝܢ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܚܝܝܢ̈ ܕܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ
Chrys:ComJohn1 ܕܘܟ ܚܒܫܢ ܐܢܘܢ . ܒܚܪܥܘܬܗܘܢ ܕܒܟܠܙܒܢ ܠܘܩܒܠ ܫܪܪܐ ܟܠ X ²ܪܘܚܐ . ܐܠܐ ܠܘ ܥܠܘܗܝ ܐܡܪ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܗܕܐ . ܡܐ ܕܝܢ ܕ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܒܪ ܟܝܢܐ ܐܦ ܒܪ ܕܡܘܬܐ . ܐܦ ܒܪ ܟܝܢܐ ܐܫܬܡܗܢ ܕܝܢ ܟܠ ܒܪܝܟ ܐܠܗܐ تبارك الله ܘܥܒܪܝܐ ܗܘ ܀ ܒܪ ܟܝܢܐ ܘܒܪ ܕܡܘܬܐ
Babai:BookUnion ܂ ܘܠܝܬ ܠܗ ܗܠܝܢ ܕܒܪܝܐ̈ ܂ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܐܝܬܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܝܬ ܠܗ ܂ ܠܫܘܘܕܥܐ ܕܪܡܘ̣ ܒܐܝܬܘܬܗ ܘܓܢܝܙ ܗܘ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܚܕ ܡܢܢ ܒܟܝܪܬ ܐܝܕܗ ܗܘ̣ܝܬ ܚܠܝܡ ܐܢܬ ܠܢ ܒܡܪܐ ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ ܟܠ ܂ ܐܡܝܢ ܐܪܡܝܢܢ ܕܝܢ ܐܝܕܐ ܒܗܕܐ ܡܬܚܘܝܢܘܬܐ ܒܨܝܪܬܐ ܃
P:Kings [AB] ܕܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܡܛܠ ܕܩܠܝܠ ܗܘܐ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܢܗܠܟ ܟܠ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܘܥܒܕ ܐܚܒ ܒܪ ܥܡܪܝ ܕܒܝܫ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܡܢ
Eph:madFaith ²ܕܐܝܬ ܡܨܐ ܦܟܗ ܥܘܙܗ ܒܡܘܙܓܐ ܕܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܒܠܚܘܕ ܟܠ ܕܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܒܗܘܢ ܩܢܘ ܛܥܡܐ ܣܦܪܐ̈ ܕܠܐ ܛܥܡܐ
IšoMerv:ComOT ܐܝܠܢ ܕܡ̇ܛܠ . ܬܘܒ ܕܠܐ ܒܝܕ ܦܘܪܓܝܐ X ܕܬܚܘܬܝܗܘܢ ܟܠ ܠܚܢܦܐ̈ ܇ ܕܐܝܟ ܨܒܝܢ ܕܝܘܐ̈ ܥܒܕܝܢ ܦܬܟܪܝܗܘܢ̈ ܬܚܝܬ