simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܝX ܂ ܝX ܂ ܘܕܝܠܢܐ ܬ ܐ ܬܘ̇ܗܝ ܥܒ̇ܕܐ̇ ܂ ܗ̇ܝ ܟܠ ܕܐܠܗܐ ܘܡܪܐ ܐ ܬܘܗܝ ܝܫܘܥ ܂ ܕܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܠܥܠ ܡܢ
P:Mark [AB] ܓܝܪ ܒܢܘܪܐ ܢܬܡܠܚ ܁ ܘܟܠ ܕܒܚܬܐ ܒܡܠܚܐ ܬܬܡܠܚ ܀ ܫܦܝܪܐ ܗܝ ܟܠ ܂ ܐܝܟܐ ܕܬܘܠܥܗܘܢ ܂ ܠܐ ܡܝܬܐ . ܘܢܘܪܗܘܢ ܂ ܠܐ ܕܥܟܐ ܀
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܕܘܡܪܐ ܡܠ̣ܝܐ . ܕܠܐ ܚܝܠܐ̈ ܕܟܠ ܚܕ ܗܕܡܐ̈ ܟܠ ܒܝܕ ܬܘܪܣܝܐ ܕܡܩܒܠ . ܘܐܢ ܗ̇ܝ ܢܐܡܪ : ܘܐܢ ܥܠ ܗܕܐ ܢܩܝܡ :
IšoMerv:ComOT ܟܪ ܕܐܝܬܝܟܘܢ ܘܐܥܒܕܟܘܢ ܫܒܝܚܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ . [XX]ܗ̇ܝ ܟܠ ܠܗ ܒܝܕ ܙܗܪܗܘܫ̇ܩܠ ܠܚܝܠܗ . ܦܫܝܩ ܠܝ ܓܝܪ ܕܐܦܪܘܩܟܘܢ ܡܢ
P:Job [AB] ܝܥܪܐ : ܘܠܡܘܥܝܘ ܡܦܩܢܐ ܕܬܕܐܐ . ܐܝܬ ܐܒܐ ܠܡܛܪܐ . ܐܘ ܡܢܘ ܟܠ ܡܛܪܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܠܐ ܐܢܫ : ܘܒܡܕܒܪܐ ܕܠܝܬ ܒܪ ܐܢܫ . ܠܡܣܒܥܘ
P:Cor [AB] ܡܕܡ ܡܣܝܒܪ . ܟܠ ܡܕܡ ܡܗܝܡܢ . ܟܠ ܡܣܒܪ . ܟܠ ܣܒܠ . ܚܘܒܐ ܟܠ . ܘܠܐ ܡܬܪܥܐ ܕܒܝܫ . ܠܐ ܚܕܐ ܒܥܘܠܐ ܆ ܐܠܐ ܚܕܐ ܒܩܘܫܬܐ .
JacSer:turgFestHom ܕܨܒܝܐ XXX128 ܘܬܡܠܠ ⁷ܟܕ ܡ̇ܘܬܪܐ ܀ 3ܙ̇ܕܩ ܗܘܐX ܠܢ ܟܠ ܕܬܒܥܐX X ܘܬܫܟܚ⁴ܘܬܕܪܟX ܬܣܒ ⁶ܟܠ ܕܫܐܠܐ ܬܣܥܘܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܦܘܩܕܢܝܢ̈ ܇ ܟܕ ܚ̇ܢܐ ܠܢܝܫܗ ܕܡܪܢ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ¹⁵ܕܡܝܗ ܟܠ ܚܠܝܛܐܝܬ ܘܠܐ ܡܦܪܫܐܝܬ ܐܟܬܒ ܐܝܟ ܕܥܠ ܚܕ ܚܘܒܐ ܐܚܝܕ
DionAr:MystWritings XX XX42ܐܒܗܘܬܐ |ܕܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ . ܘܐܝܟ ܥܠ̣ܬܐ ܬܘܒ ܟܠ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܕܡܢܗ̇ ܡܫܬXܗܐ ܘܐܝܬܝܗ̇
DionAr:MystWritings ܇ ܕܪܒܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܬܚܒܫܐ ܡܡܬܘܡ ܀ 3ܙܥܘܪܘܬܐ ܕܝܢ ܟܠ ܐܫܝܕܘܬܐ ܕܡܬܝܚܐ ܡ̇ܥܠܝܐܝܬ ܇ ܘܫ̣ܪܝܐ ܘܪܚܝܩܐ ܡܢ
JnSol:OntheSoul ܓܝܪ ܕܢܦܫܢܐ ܗܘ ܒܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ ܛܒܐ̈ ܐܢ ܐܬܒ̇ܛܠܘ ܠܗܘܢ ܟܠ . ܘܢܦܫܢܝܐ ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܕܢܫܡܥ ܠܐ ܝ̇ܕܥ .
JnDalya:Epist ܠܐ ܡܣ̇ܬܝ̣ܟ ܐܢܬ . ⁵⁵ܥ̇ܡܪ ܐܢܬ ܒܛܝܒܘܬܟ X⁶ܒܡܠܝ̣ܠܐ X⁷ ܟܠ ܠܟ . ܕܟܕ ܟܠܟ ܒܟܠܕܘܟ ܐܝܬܝܟ ܆ ܠܟܠ ܡܣ̇ܝܟ ܐܢܬ ܇ XX ܘܡܢ
P:1Chr [AB] ܡܕܡ ܕܡܬܒܥܐ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܝ . ܕܗܒܐ ܠܕܗܒܐ : ܘܣܐܡܐ ܟܠ ܒܗ̇ : ܡܛܠ ܕܕܡܪܝܐ ܗܝ ܐܠܗܢ . ܟܠ ܚܝܠܝ̈ ܘܟܠ ܢܟܣܝ̈ ܛܝܒܬ :
P:Dan [AB] ܢܬܬܪܝܡ . ܘܠܐܠܗܐ ܥܫܝܢܐ ܥܠ ܡܬܩܢܗ ܢܝܩܪ : ܘܠܐܠܗܐ ܕܠܐ ܟܠ ܠܐ ܢܬܒܝܢ : ܘܥܠ ܪܓܬ ܢܫܐ̈ ܘܥܠ ܟܠ ܐܠܗ ܠܐ ܢܬܚܫܒ : ܐܠܐ ܥܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܩܪܒ ܐܠܗܐ ܒܠܒܗܘܢ̣ ܂ ܪܐܙܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܥܒ̇ܕܝܢ ܗܘܘ ܃ ܟܠ ܒܝܢܬܗܘܢ ܗܘܬ ܂ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܒܩܘܪܝܐ̈ ܕܚܕܝܪܢ̈ ܐܫܬܡܥ̣ ܂
LiberGrad ܕܐܬܒܪܝ : ܐܠܐ ܐܡܪ ܗܘܐ : ܕܟܠ ܕܒܪܐ ܫܦܝܪ : ܠܒܪ ܡܢ ܤܛܢܐ : ܟܠ ܐܠܗܐ : ܗܐ ܛܒ ܫܦܝܪ : ܘܡܝܬܪ ܒܟܝܢ ܒܪܝܬܗ ܟܠܡܕܡ ܠܓܢܣܗ :
P:2Chr [AB] ܥܒܝܕܬܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܕܐܚܝܗܘܢ̈ ܛܝܒܘ ܠܗܘܢ . ܘܐܬܛܝܒܬ ܟܠ ܬܪܥܐ ܕܒܟܠ ܬܪܥ ܘܬܪܥ : ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܕܡ ܠܡܒܛܠܘ ܡܢ
Cyr:Epist ܕܢܩܒܠ ܚܫܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܘܕܝܠܗ ܥܒ̣ܕܗ ܠܒܣܪܐ ܟܠ ܕܗܟܢܐ ܫ̇ܢܝ ܐܝܟ ܕܢܣܒܪ ܆ ܕܡܫܟܚ X1ܗ̇ܘ ܟܝܢܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢ ܡܐܢܐ̈ ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܂ ܚܠܦ ܥܒ̇ܕܐ ܗ̇ܘ ܂ ܕܒܐܝܕܗ ܟܠ ܘܠܩܢܘܡܗ ܂ ܗ̣ܘ ܗ̇ܘܐ ܡܛܠ ܬܫܡܫܬܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ
Tim1:DisputCalMahdi ܫܩܠܛX ܕܒܫܡܝܐ ܘܕܒܐܪܥܐ X XXXܒ Xܗ̇ XXX ܕܝܢ ܕܒܫܡܝܐ ܟܠ XX . Xܕܝܢ : XXܩ . Xܝܢ X X XX XXܝXܩ̣ XXܝܝܢܐ ܡ̇ܢ