simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Cor [AB] ܒܩܘܫܬܐ . ܟܠ ܡܕܡ ܡܣܝܒܪ .
Nars:memCreat ܡܐ ⁴⁶ܕܟܣܝܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܪܝܢ̈ ܘܗܢܘ ܬܗܪܐ
P:Ps [AB] ܕܠܐ ܙܟܐ ܩܕܡܝܟ ܟܠ ܕܚܝ .
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ ܒܟܠ ܝܘܡ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ .
Shub:BookGifts ܘܠܐ ܡܬܕܪܟ ܡܢ ܟܠ ܕܡܠܝܠ ܇ ܘܐܦܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܪܡܐ ܕܪܡ ܡܢ ܟܠ ܛܘܪ ܕܪܡ ܕܒܗ
IšoMerv:ComOT ܕܐܒܗܝܗܘẌ ܡܩܒܠܝܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ . ܓܕܫܐ
ActsStAnth ⁵⁸ܡܬܪܥܐ ܐܠܗܐ 15ܥܠ ܟܠ ⁵⁹ܐܢܫ ܇ ܐܠܐ
JnDalya:Epist ܟܠ ܒܪܢܫ . ܟܠ ܣܢܝܬܐ̈ ܒܢܦܫܟ ܗ̣ܘܝܬ
Cyr:ComLuke ܥܬܝܕ ܗܘ̣ܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܕܚܫܐ ܦܪܘܩܝܐ
IsaacAnt:memHom ܦܪܙܠܐ ܕܡܩܕ ܘܐܕܫ ܟܠ : ܚܒܝܫܐ ܐܐܪ
Eph:memDomNos ܘܐܦ ܣܓܕܬܐ ܡܢ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ . ܠܚܪܬܐ
PhiloxMab:Disc ܡܫܪܝܐ ܆ ܠܘܬ ܟܠ ܪܓܝܓܢ̈ ܆ ܕܒܟܠ
Ps-MaruMayph:Canons . ܘܡܝܬܪܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܣܝܡܬܐ̈ . ܘܐܝܟܢܐX³
PhiloxMab:Disc ܓܝܪ ܨܒܘܢ̈ ܕܒܗܝܢ ܟܠ ܦܘܩܕܢܝܢ̈ ܡܬܢܛܪܝܢ .
BarBahl:SyrLex زورق كلك ܀ ܟܠ ܟܠܗ البتّة
P:Jer [AB] ܒܒܠ ܣܓܝܐܐ̈ : ܟܠ ܕܝܕܥܝܢ ܠܡܫܕܐ ܒܩܫܬܐ
SynOr ܓܪܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ
SevAnt:LuqGramm ܐܠܗܐ ܡܒܪܟܐ ܕܥܠ ܟܠ ܠܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܀
IsaacAnt:memHom ܀ ܐܠܘ ܣܥܪ ܟܠ ܨܒܝܢܢ : ܠܘ