simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܇ ܡܩ̇ܪܒܐ ܠ . Xܥܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ X189ܕܢܫܬܘܬܦ . ܘܡܦܪ ܓ ܟܠ ܇ ³ܒܟܠܥܕܢ ܡܬܚ̇ܠܛܝܢ ܒܨܠܘܬܐ . ܨܠܘܬܐ ܓܝܪ ܝܬܝܪ ܡܢ
JacSer:memElishAppSaints ܝܘܡ ܟܠ ܫܐܠܬܐ̈ ܕܠܐ ܚܣܪ ܐܢܬ ܡܐ ܕܝܗܒ ܐܢܬ ܠܕܒܥܐ ܠܟ ܡܠܐ ܟܠ ܚܘܒܐ ܕܐܡܠܠܟ ܒܗ ܕܠܐ ܚܪܝܢܐ ܒܬܗܪܐ ܪܒܐ ܠܟ ܫܦܝܪ ܠܟ ܬܬܠ
IšoAdiab:Epist ܠܫܢ ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܛܘܥܝܝ ܂ ܘܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܣܓܝܘ ܟܠ ܂ ܘܗܘ ܢܘܗܪܐ ܒܚܫܘܟܐ ܡܢܗܪ ܂ ܘܚܫܘܟܐ ܠܐ ܐܕܪܟܗ ܂
IsaacNin:DiscColl ܐܢܫ ܡ̇ܛܐ ܠܨܠܘܬܐ ܕܟܝܬܐ . ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡ̇ܛܝܢ ܆ ܗܝ ܟܠ ܀ 5ܠܛܘܒܢܐ ܡܪܩܘܣ ܡܚܦܝܐܝܬ ܐܡܝܪܐ ܗܕܐ ܡܠܬܐ . ܕܝܕܥ ܕܠܘ
P:Kings [AB] ܥܩܐ . ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܝܡܝܬ ܠܟܝ ܒܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܟܠ ܡܠܟܐ . ܘܝܡܐ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ : ܚܝ ܗܘ ܡܪܝܐ ܕܦܪܩ ܢܦܫܝ ܡܢ
FindCross-JudKyr ܡܕܡ ܕܬܫܐܠܝܢܝܗܝ . ܘܟܕ ܣܗܕܘܬܐ ܗܕܐ ܫܡܥܬ ܕܐܣܗܕܘ ܥܠ ܟܠ ܗܘ ܘܣܓܝ ܡܦܣ ܒܢܡܘܣܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܢܫ . ܘܗ̣ܘ ܡ̇ܠܦ ܠܟܝ
SilwQard:ScholUrmApp ܡܕܡ : ܫܩܠܘ ܗܢܘܢ ܘܣܡܘܗܝ ܥܠ ܪܗX ܕܟܘܟܒܐ̈ : ܕܟܐܡܬ ܟܠ ܓܝܪ ܕܒܗܠܝܢ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ . ܘܬܪܥܣܪ ܝܪܚܐ̈ ܕܫܢܬܐ ܡܬܒܪܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܡܩܪܒܐ ܠܡܕܥܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܢܫܬܘܬܦ ܘܡܦܪܓ ܒܕܘܒܪܘܗܝ̈ 2 ܟܠ ܕܠܗܠ ܒܟܠܥܕܢ ܡܬܚܠܛܝܢ ܒܨܠܘܬܐ . ܨܠܘܬܐ ܓܝܪ ܝܬܝܪ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܓܝܪ ܆ ܕܡܝܬܝܪ ܡܢ ܢܡܘܣܐ XXܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܟܠ ܝ̇ܕܥ ܇ ܟܕ ܠܐ ܝܠ̣ܦ . ܡܕܝܢ ܠܐ ܙܪ . ܩ ܗܘܐ ܣܟ ܕܢܬܩ̇ܛܪܓ . ܡܢ
P:TweProph [AB] ܐܕܪܐ̈ . ܘܡܢ ܐܕܪܐ ܘܡܢ ܡܥܨܪܬܐ ܠܐ ܢܣܒܥܘܢ : ܘܡܫܚܐ ܢܟܕܒ ܟܠ ܐܝܟ ܥܡܡܐ̈ : ܡܛܠ ܕܛܥܝܬ ܡܢ ܐܠܗܟ : ܘܪܚܡܬ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܡܢ
Eph:memHom ܨܦܬܐ ܘܐܣܘܪܐ̈ ܕܟܠ ܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܦܣܝܩܝܢ ܘܫܕܝܢ ܠܟܠ ⁷ܡܢܗ ܟܠ ܘܕܕܘܒܪܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ 25ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܟܪܐ̈ ܡܬܚܪܪ ܪܥܝܢܐ ܡܢ
P:4Macc [AB] ܡܠܬܢ ܥܠܝܗܝܢ ܡܦܢܝܢܢ . ܒܥܬܢ ܗܟܝܠ ܗܕܐ ܗܝ . ܐܢ ܡܫܠܛ ܥܠ ܟܠ ܕܗܟܢܐ ܡܥܕܝܢܢ ܠܡܥܒܕ . ܘܗܝܕܝܢ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܐܠܗܐ ܡܚܟܡ
P:Rom [AB] ܥܘܠܘܬܐ ܂ ܘܙܢܝܘܬܐ ܂ ܘܡܪܝܪܘܬܐ ܂ ܘܒܝܫܘܬܐ ܂ ܘܥܠܘܒܘܬܐ ܟܠ ܕܣܪܝܩܘܬܐ . ܕܢܗܘܘܢ ܥܒܕܝܢ ܡܕܡ ܕܠܐ ܘܠܐ . ܟܕ ܡܠܝܢ
Sahd:BookPerf ܣܘܦܝܢ̈ ܫ̣ܪܐ ܘܡ̇ܡ̣ܠܟ . ܘܐܚܝܕ ܟܠ̣ ܒܚܝܠܐ ܕܡܠܬܗ . XX ܟܠ ܕܟܝܢܗ ⁸ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܓ̣ܢܝܙ . ܘܒܪܒܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܗ ܥܠ
sugGold&Wheat ܫܘܡܠܝܐ̈ ܚܛܬܐ ܟܗܢܐ̈ ܛܥܢܝܢ ܠܝ ܒܥܕܬܐ ܘܡܙܝܚܝܢ ܠܝ ܟܠ ܠܓܘ ܚܡܠܝܢ ܠܝ . ܡܢܝ ܕܝܢ ܩܘܪܒܢܐ ܥܒܕܝܢ ܘܡܢܝ ܡܫܡܠܝܢ
Tim1:Epist ܕܘܟ ܒܨ ܡܚܐ̈ ܢܗܝܪܐ̈ ܡܗܕܪ : 10ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܡ̇ܢ ܒܡܦܪ ܓܘܬܐ ܟܠ . 1 , 2ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ |ܩ |T 152ܕ ܓܘܫܡܐ ܫܡܝܢܐ 9ܡ̣ܢ
sugDeath&Satan ܕܦܪܩ ܥܢܗ ܡܢ ܕܐܒܐ̈ ܟܣܝܐ̈ ܕܒܠܥܘܗ̇ ܒܝܫܐ ܘܡܘܬܐ ܠܡܘܬܐ ܟܠ ܙܟܐ ܣܘܓܝܬܐ ܕܥܠ ܤܛܢܐ ܘܡܘܬܐ ܥܘܢܝܬܐ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܒܪ ܪܥܐ
ApocPs-Meth ܟܬܒܝܢܢ ܡܐܡܪܐ ܕܥܒܝܕ ܠܛܘܒܢܐ ܡܪ ܝ ܡܐܬܐܕܝܘܣ ܟܠ 3-39 . 1987 . X 50--X8 . 985 . 886 . X X X X ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܡܪܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܣܝܡܬܐ̈ . ܘܐܝܟܢܐX³ X ܕܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܡܥܬܪܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܘܠܐ ܟܠ . ܣܝܡܬܐ ܗܝ ܓܝܪ ܗܕܐ ܪܒܬܐ ܘܡܥܠܝܬܐ X . ܘܡܝܬܪܐ ܡ̣ܢ
JacSer:memHomCreat ܀ ܐܠܘܐܝܬ ܗܘ ܦܘܡܐ ܠܫܡܫܐ ܘܨܒܐ ܢܡܪܚ : ܝXX60 10ܢܐܡܪ ܟܠ ܠܦܘܡܐ ܕܫܠܗ ܒܝܬܐ : ܡܫܥܒܕ ܡܐܡܪܟ ܢܬܡ̇ܠܠ ܒ ܕܪܡ ܗ̣ܘ ܡܢ