simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:ExposPs ܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܫ ܠܡܣܒ . ܐܢ ܠܐܣܝܘܬܐ ܕܚܫܐ . ܟܠ ܪܘܚܢܐ . ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܒܝܬ ܓܙܐ ܡܕܡ ܪܒܐ ܘܓܘ̇ܢܝܐ .
JacSer:memElishCapSam ܛܒܬܐ̈ ܡܬܝܗܒܢ̈ ܠܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܝܢ ܐܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܕܝܠܢ ܐܢܝܢ ܟܠ ܢܗܝܪܐ ܘܝܗܒܐ ܥܘܬܪܐ̈ ܘܓܙܐ̈ ܟܣܝܐ̈ ܠܕܫܡܥ ܠܗ̇ ܡܢ ܐܠܗܐ
BarEbr:CandSanc ܒܝܫܢ̈ . ܟ . ܕ ܦ̇ܪܫܝܢܢ ܠܙܢܝܐ̈ ܫܟܝ̣ܚܘܬܢܝܐ̈ ܕܒܗ ܡܢ ܟܠ ܩܢܝ̣ܐ ܐܦܠܐ ܟܝܢܐ . ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܕܗܐ ܩ̣ܛܠܐ ܕܝܬܝܪ ⁵⁸ܡܢ
Pall:LausHist ܓܒܝܢ̈ ܒܙܢܝܐ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܡܨܒܬ ܗܘܐ̣ ܗܢܕܝܢ ⁷ܒܡܠܬܐ ܟܠ ܆ ܦܓ̇ܥܬ ⁵ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬܐ⁶ ܒܓܒܪܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
JacSer:memElijFledJez ܠܘ ܕܢܫܐܠ ܡܬܬܚܬܐ ܗܘܐ 210 ܐܠܐ ܥܠܬܐ ܠܗܘ ܓܠܝܢܐ ܣܡ ܟܠ ܕܡܢ ܥܒܕ ܐܢܬ ܐܘ ܫܘܪܝܐ ܥܒܕ ܗܘܐ ܠܫܪܒܐ ܕܢܡܠܠ ܠܗ ܗܘ ܝܕܥ
Eph:ComGen&Exd ܬܕܡܪܢXẌ ܕܒܝܡܐ ܘܒܝܒܫܐ ܥܒܕ ܠܗܘܢ . ܕܠܥܓܠܐ ܕܪܚܡܘ ܟܠ ܕܗܢܘܐܠܗܟ ܕܐܣܩܟ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ . ܛܠܡܘܗܝ ܠܐܠܗܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܘܡܠܝܢܝ ܬܗܪܐ ܕܓܢܒܪܘܬܟ ܕܒܬܕܡܘܪܬܐ ܐܙܝܥ ܡܐܡܪܟ ܟܠ ܡܢܟ ܒܚܙܬܟ ܓܝܪ ܛܥܢܐ ܘܡܠܝܐ ܘܣܒܥܐ ܫܘܦܪܝܟ̈ ܚܙܝܢܝ ܚܙܐ
Tim1:Epist ܕܘܟ ܒܨ ܡܚܐ̈ ܢܗܝܪܐ̈ ܡܗܕܪ : 10ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܡ̇ܢ ܒܡܦܪ ܓܘܬܐ ܟܠ . 1 , 2ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ |ܩ |T 152ܕ ܓܘܫܡܐ ܫܡܝܢܐ 9ܡ̣ܢ
P:Mark [AB] ܕܘܟܐ ܀   ܘܥܠ ܬܘܒ ܝܫܘܥ ܠܟܦܪܢܚܘܡ ܂ ܠܝܘܡܬܐ̈ . ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܟܠ . ܐܠܐ ܠܒܪ ܗܘܐ ܂ ܒܐܬܪܐ ܚܘܪܒܐ . ܘܐܬܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܂ ܡܢ
JacSer:memElishNaamGehaz ܢܦܫܬܐ̈ ܚܫܘܟܬܐ̈ ܗܘܝ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܝ ܢܘܗܪܐ ܕܕܢܝܚ ܒܝܬ ܟܠ ܐܥܝܪ ܡܠܬܝ ܘܐܥܝܪ ܐܢܘܢ ܠܡܫܒܚܘ 318 5 ܡܢܟ ܢܗܪܢ̈
sugCherub&Thief ܕܐܦܢܝܬ ܠܐܕܡ ܕܛܪܝܕ ܗܘܐ . ܘܠܓܝܣܐ ܕܪܚܡܐ̈ ܫܐܠ ܦܬܚܗ ܟܠ ܙܩܝܦܐ ܕܗܘ ܪܥܝܢ ܕܡܢ ܓܢܣܟܘܢ ܠܐ ܢܬܓܠܙ ܬܘܕܝܬܐ ܠܟ ܡܪܐ
Eph:memHom ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܟܠܗܥܘܬܪܗ ܝ̇ܗܒ ܠܗ XX ܡܘܫܐ ܥܒ̣ܕܐ ܟܫܝܪܐ ܣܓܝ ܟܠ ܕܕܚ̇ܠ ܡܢ ܡܪܝܐ ܘܢ̇ܛܪ ܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܡܫ̇ܠܛ ܠܗܥܠ
P:Lev [AB] ܣܡܝܕܐ ܕܬܩܪܒܘܢ ܠܡܪܝܐ : ܠܐ ܢܬܥܒܕ ܚܡܝܥܐ . ܡܛܠ ܕܟܠ ܟܠ ܘܠܒܢܘܗܝ̈ : ܩܕܘܫ ܩܘܕܫܝܢ̈ ܡܢ ܩܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ .
BarBahl:SyrLex ܨܒܘܐܢ ܥܠ ܝ̇ܪܬܘܬܐ ܘܐܢ ܥܠ ܬܒܥܬܐ̈ ܘܐܢ ܥܠ ܬܚܘܡܐ̈ ܆ ܘܐܢ ܟܠ ܕܬܒܥܬܐ ܆ ܐܓܘܓܐ ܗ ܐܘܪܚܐ . ܐܓܝܓܘܣ ܗ ܐܘܪܚܐ ܕܥܠ
Eph:madVirg ܕܩܕܝܫܝܢ̈ ܒܐܪܥܐ ܘܒܫܡܝܐ ܫܘܒܚܐ ܠܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚ ܟܠ ܒܕܘܒܪܐ̈ X ܕܠܐ ܢܠܒܫܟ ܗ̣ܘ ܠܟ ܒܥܝܕܐ̈ ܥܘܢܝܬܐ : ]ܡܢ
IsaacNin:memColl ܇ ܡܩ̇ܪܒܐ ܠ . Xܥܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ X189ܕܢܫܬܘܬܦ . ܘܡܦܪ ܓ ܟܠ ܇ ³ܒܟܠܥܕܢ ܡܬܚ̇ܠܛܝܢ ܒܨܠܘܬܐ . ܨܠܘܬܐ ܓܝܪ ܝܬܝܪ ܡܢ
Denḥ&AḥudTagr:Acts : ܡܪܚܡܢܐ ܘܣܝܓܝ ܪܚܡܐ̈ ܘܚܢܢܐ : ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܟܠܝXܘܘܢ X ܟܠ ܩܕܡ ܐܠܝܗܐ ܩܥܕ ܘܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ· ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
JacSer:memWomJesusMet ܥܡܡܝܢ̈ ܡܢܟ ܢܕܠܘܢ : ܒܨܪܐ ܗܘ ܫܩܠܝܢ ܡܢ ܡܡܘܠܝܟ̈ ܟܠ ܣܢܝܩܐ̈ ܬܘܒ ܢܣܬܡܟܘܢ ܡܢ ܦܘܪܢܣܟ ܀ ܝܡܐ ܐܢܬ ܪܒܐ ܘܟܕ
P:Jer [AB] ܕܐܫܕܪܟ ܬܐܙܠ : ܘܟܠ ܕܐܦܩܕܟ ܬܡܠܠ . ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ ܟܠ ܕܛܠܐ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܪܝܐ : ܠܐ ܬܐܡܪ ܕܛܠܐ ܐܢܐ : ܡܛܠ ܕܥܠ
IšoMerv:ComPs ܝܘܡ ܒܝܘܡ ܩܕܡ ܩܒܘܬܐ . ܘܡܢ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܫܪܝܬ ܕܬܗܘܐ ܟܠ ܐܣܦ ܘܗܡܢ ܘܐܬܢ . 5ܘܐܩܝܡ ܬܪܥܣܪ ܬܪܥܣܪ ܕܢܗܘܘܢ ܡܫܒܚܝܢ