simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܗܕܡ ܡܢܬܐ ܡܕܡ ܡ̇ܦܫܪܐ ܘܒܡܐܢܝ̈ ܙܪܥܐ ܠܗ̇ ܐ . ܣܢܐ . ܟܠ ܐܡ̇ܪܝܢ ³ܕܚܡܝܡܘܬܐ ܪ ܓܬܢܝܬܐ ܆ ܟܕ ܡܫܬܓܪܐ ܒܦܓܪܐX ܡܢ
P:Num [AB] ܕܟܪܐ ܠܪܝܫܝܗܘܢ̈ . ܡܢ ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܠܥܠ : ܟܠ ܕܢܦܩ ܟܠ : ܠܫܪܒܬܗܘܢ̈ : ܠܒܝܬ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ : ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗܐ̈ :
Eph:madAbrKid&JulSaba X -- . ܢ̇ . ܝX ddX . · X1ܢ . ܝX ddܝ dd 8·10dd· X0ܝX X . X ܟܠ ܗܘܝܬ ܐܝܟ ܕܠܡܥܒܕ ܥܒ̇ܕ ܗܘܝܬ ܠܡܘܙܦܘ ¹⁷ X --⁸ܢܟܐ
JacSer:memPresentLord ܕܗܘܐ ܥܘܠܐ ܒܛܘܒܢܝܬܐ ܦܬܚ ܠܝ ܣܦܘܬܝ̈ ܠܡܢܨܪܘ ܟܠ ܡܥܠܬܗ ܕܡܪܢ ܠܗܝܟܠܐ ܘܥܠ ܩܘܒܠܗ ܕܡܢ ܫܡܥܘܢ 1 ܩܫܝܫ ܡܢ
Eph:madFaith ܒܪܝܢ̈ ܟܕ ³ܗ̣ܘ ܡܙܝܓ ܥܡ ܝܠܘܕܗ Xܝ ܐܝܟܢܐ ⁴ܬܒܥܝܘܗܝ ܟܠ ܘܕܫ̇ܒܩܬ ܒܝܕ ܚܕ ܒܘܟܪܐ ܡܬܦܩܕܝܢ 69ܒܗ ܗ̣ܘ ܬܠܝܢ
Eph:memDomNos ܠܡܠܟܘܬܐ ܦܪܥܬ ܟܠ . ܝܗܒܗ ܓܝܪ ܡܪܢ ܠܢܘܚܡܗ ܪܗܒܘܢܐ ܟܠ ܡܢ ܫܝܘܠ ܘܫ̣ܪܐ ܒܡܠܟܘܬܐ . ܕܢܕܪܘܫܐܘܪܚܐ ܡܢ ܫܝܘܠ ܛܠܡܬ
JnEph:EccHist ܓ̇ܒܝܢ̈ ܆ ·X ܙXܝ ܚ̇ܘܝܘ ܗܦ̣ܟܬܐ ܘܐܬܬܣ̣ܝܡܘܢ ܒܬܪܗܘܢ ܟܠ ܇ ܘܬܘܒ ܕܟ̣ܪܟܘܢ ܐܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ
JacSer:memJudgSolom ܕܪܝܢ̈ ܫܩܠܝܢ ܥܘܬܪܐ ܡܢ ܡܘܗܒܬܟ ܕܥܘܬܪܟ ܬܩܝܦ ܘܓܙܟ ܟܠ ܬܪܘܨܝܗ̇ ܠܬܫܥܝܬܝ ܠܘܩܒܠ ܢܝܫܐ ܕܡܩܦ ܠܝ ܒܗ̇ ܗܐ
JacSer:memElishKgMoabSacrSon ܢܨܚܢܝܢ̈ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܓܢܒܪܘܬܐ̈ ܕܣܥܝܪܢ̈ ܠܝ ܦܠܝܓ ܥܡܝ ܟܠ ܓܘܢܚܐ̈ ܒܡܕܒܪܐ ܬܗܪܐ̈ 120 ܒܣܝܢܝ ܙܘܥܐ̈ ܘܒܟܠ ܐܬܪܝܢ̈
JacSer:memJesus'Tempt ܘܡܠܝܢܝ ܬܗܪܐ ܕܓܢܒܪܘܬܟ ܕܒܬܕܡܘܪܬܐ ܐܙܝܥ ܡܐܡܪܟ ܟܠ ܡܢܟ ܒܚܙܬܟ ܓܝܪ ܛܥܢܐ ܘܡܠܝܐ ܘܣܒܥܐ ܫܘܦܪܝܟ̈ ܚܙܝܢܝ ܚܙܐ
MiaphysiteDocs ܕ ܢ ܕܩ̇Xܪܐ ܒ[ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܢܨܠܐ 5]ܚܠܦܝ ܒܨܝܕܐ ܘ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܟܠ ܐܢܬ ܠܝ ܟ̇ܬ[ܪ Xܢܬ ]ܝ ܐܘ ܩܪ̈ ܫ ܒܟܠ ܐܚܘܢ ܫܠ̣ܡ ܬ XܠܝX ܠܝX
JacSer:Epist ܓܒܝܢ̈ ܠܗ ܟܪܝܟܝܢ̈ ܗܘܘ̈ ܇ ܘܒܪܝܫ ܚܨܪܗ ܡܝܐ̈ ܫ̇ܐܠ ܗܘX ܂ ܟܠ ܂ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܒܗܘܬ ܐ̇ ܕܫܠܗܒܝܬܐ ܪܡ̣ܐ ܗܘܐ ܂ ܘܬܫܝܩܐ̈ ܡܢ
ActsMarBenh&Sar ܡܐ ܕܚܙܐ ܘܫܡܥ ܡܢ ܡܠܐܟܐ ܗܘ ܕܐܬܚܙܝ ܠܗ . ܘܕܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܟܠ ܗܘܐ ܨܦܪܐ . ܩܪܐ ܠܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܥܡܗ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܥܠ
SergStyl:epLuqJew ܒܘܟܪܐ ܦܬܚ ܡܪܒܥܐ ܆ ܩܕܝܫܐXX ܠܡܪܝܐ ܢܬܩܪܐ . ܘܕܢܩܪܒܘܢ ܟܠ ܡܬܓܠܐ . . 5ܘܕܡܬܓܙܪ ܘܡܬܩܪܒ ܒܗܝܟܠܐ . ܡܘܫܐ ܐܡ̣ܪ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܕܡ ܕܡܕܡ ܡܢܗ ⁴⁷ܡܬܬܩܢ ܝ X54ܐܬܐܡܪܬ ܡܢ |ܚܟܡܬܐ ܟܠ ܣ̣ܡܘ ܐܢܝܢ ܝܘܢܝܐ̈ ܕܢܬܝܗܒܢ̈ . ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܡܢܗ ⁴⁶ܥܠ
BarEbr:CandSanc ܒܝܫܢ̈ . ܟ . ܕ ܦ̇ܪܫܝܢܢ ܠܙܢܝܐ̈ ܫܟܝ̣ܚܘܬܢܝܐ̈ ܕܒܗ ܡܢ ܟܠ ܩܢܝ̣ܐ ܐܦܠܐ ܟܝܢܐ . ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܕܗܐ ܩ̣ܛܠܐ ܕܝܬܝܪ ⁵⁸ܡܢ
BarAphton:ActsSev ܟܠܗ ܢܡܐܢ ܒܡܢܬܐ ܆ ܡܛܠ ܕܠܘܬ ܟܘܠܝܘܬܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢܝܢ ܟܠ X X X ܛܒܬܐ ܕܣܝܡܐ ܒܢܦܫܐ : ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܒܐܐܪ ܡܚܝܐ . ܠܐ ܘܟܝܠ
LiberGrad ܒܝܫܢ̈ : ܘܫܪܐ ܠܟܘܢ ܡܢ ܫܡܝܢܝܬܐ̈ : ܘܡܢ ܒܣܝܡܘܬܗ ܟܠ ܠܐ ܬܐܟܠܘܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܐ ܬܫܬܡܥܘܢ ܠܗ : ܕܗܘܝܘ ܡܠܦ ܠܟܘܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܘܥܒܕ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܒܪܟܬ ܘܩܢܝܢܗ ܣܓܝ ܟܠ . ܕܗܐ ܐܢܬ ܐܓܢܬ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕܟ ܘܥܠ ܒܝܬܗ ܘܥܠ ܒܢܘܗܝ̈ ܘܥܠ
P:4Macc [AB] ܡܠܬܢ ܥܠܝܗܝܢ ܡܦܢܝܢܢ . ܒܥܬܢ ܗܟܝܠ ܗܕܐ ܗܝ . ܐܢ ܡܫܠܛ ܥܠ ܟܠ ܕܗܟܢܐ ܡܥܕܝܢܢ ܠܡܥܒܕ . ܘܗܝܕܝܢ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܐܠܗܐ ܡܚܟܡ