simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ : ܟܕ ܠܝܬ ܡܫܘܚܬܐ ܆ ܠܐ ܠܫܘܐܠܐ : ܐܦܠܐ ܠܚܘܫܒܐ . ܟܠ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܒܕܓܘܢ ܡܫ̇ܐܠܝܢ ܘܒ̇ܥܝܢ ܒܠܝܠܐܝܬ ܥܠ
P:TweProph [AB] ܐܕܪܐ̈ . ܘܡܢ ܐܕܪܐ ܘܡܢ ܡܥܨܪܬܐ ܠܐ ܢܣܒܥܘܢ : ܘܡܫܚܐ ܢܟܕܒ ܟܠ ܐܝܟ ܥܡܡܐ̈ : ܡܛܠ ܕܛܥܝܬ ܡܢ ܐܠܗܟ : ܘܪܚܡܬ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܇ ܕܪܓܬ ܝܘܠܦܢܗܘܢ ܢܨܦܐ ܒܗ . ܕܒܕܓܘܢ ܐܦ X ܚܢܢ ܟܠ ܠܓܘ ܡܢ ܣܝܓܐ : ܐܚܝܕ ܠܗ̇ܢܘܢ ܆ ܦܫܝܩܐܝܬ ܡܬܝܠܦܝܢ ܡܢ
JacSer:memHomCreat ܀ ܐܠܘܐܝܬ ܗܘ ܦܘܡܐ ܠܫܡܫܐ ܘܨܒܐ ܢܡܪܚ : ܝXX60 10ܢܐܡܪ ܟܠ ܠܦܘܡܐ ܕܫܠܗ ܒܝܬܐ : ܡܫܥܒܕ ܡܐܡܪܟ ܢܬܡ̇ܠܠ ܒ ܕܪܡ ܗ̣ܘ ܡܢ
P:Isa [AB] ܪܝܫ ܠܟܐܒܐ : ܘܟܠ ܠܒܐ ܠܟܪܝܘܬܐ . ܡܢ ܦܣܬܐ ܕܪܓܠܐ ܘܥܕܡܐ ܟܠ ܠܒܣܬܪܟܘܢ . ܠܡܢܐ ܬܘܒ ܬܒܠܥܘܢ : ܘܬܘܣܦܘܢ ܠܡܬܪܕܝܘ .
Ath:HomEpist ܡܕܡ ܕܡܩܝܡ ܠܝܬ ܗ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ . X ܘܐܢ ܐܡܪ ܠXܝ ܕܚܫܘܟܐ ܟܠ ܡܫܐ ܠ ܠXܝ ܘܐܡܪ ܕܟܠ ܡܕܡ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܠܐ . ܐ ܠܐ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܦܘܫܩܐ̈ ܕܡܠܝ̈ ܢܦܝܚܬ̈ ܡܢ ܐܠܗܐ ܚܬܬܐܝܬ ܡܢ ܣܐܘܝܪܐ ܟܠ ܕܦܓܪܢܘܬܐ ܕܒܪ ܐܠܗܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܣܐܘܝܪܐ ܡܬܚܟܡ ܐܢܬ .
JacSer:memPartakHolyMyst ܡܢ ܕܠܐܐ ܢܐܬܐ ܢܬܬܢܝܚ ܥܠ ܦܬܘܪܗ̇ ܦܬܝܚܝܢ ܬܪܥܝܗ̇̈ ܟܠ ܕܛܘܪܦܝܟܘܢ̈ ܥܕܬܐ ܒܥܠܡܐ ܠܡܐܢܐ ܗܝ ܪܒܐ ܕܡܠܐ ܫܝܢܐ
HomEpiph ܐܢܫ ܒܚܒܪܗ ܒܗ ܡܬܬ ܩܠ ܗܘܐ . ܘܠܩܪܝܒܗ ܒܓܘܗ ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ . X ܟܠ ܡܪܕܝܬܐ ܕܬܘܫܐ ܐܬܪܕܦ ܡܢ ܓܘܗ ܢܘܗܪܐ ܡܚܘܝܢܐ ܕܨܒܘܬܐ̈ .
PhiloxMab:Disc ܝܘܡ ܫܡܥ ܟܠ ܝܘܡ ܫܐܛ ܘܡܒܣܪ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܡܝܬܐ ܟܠ ܆ ܩܪܝܢܗ ܩܘܛܪܓܐ ܗܘ ܕܩܢܘܡܗ . ܘܠܕܝܢܐ ܝܬܝܪܐ ܫܘܐ . ܕܟܕ
JacSer:memLuqJews ܕܩ̇ܪܐ ܢܨ ܠܐ ܥܠ ܚܛܝܐ ܕܟܬ ܒ ܕܢܬܚܢ̣ܢ ܐܝܟ ܓܝ̇ܣܐ ܐܡܝܢ . [ ܟܠ III ( 1958 ) ܩ̇XXX¹¹ . 303--308 ) ܝ ( II . ( X¹ X . 3 . 1 )