simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ ܆ ܘܐܠܐ ܒܩܘܡܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܐܡܝܢ̈ ܆ ܘܐܠܐ ܒܪ ܫܢܝܐ̈ ܟܠ ܗ̇ܘ ܥܬܝܩ ܥܠܡܐ̈ . ܒܝܕܥܬܗܐܪܐ ܆ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܝ̇ܕܥ
P:Sam [AB] ܫܢܐ ܒܫܢܐ : ܒܙܒܢܐ ܕܣܠܩܐ ܗܘܬ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܗܟܢܐ ܟܠ : ܡܛܠ ܕܐܚܕ ܡܪܝܐ ܒܐܦܝ̈ ܡܪܒܥܗ̇ . ܘܗܟܢܐ ܥܒܕܐ ܗܘܬ ܦܢܢܐ
PhiloxMab:epMonksSen ܝ ) ܗܢܘ ( ܗܢܐ ܝ̇ܐܪܓܝܓܬܐ̈ ܝܐܪܙܐ ܝܐܝܠܦ ܝܐܝܠܝܕ ܟܠ ) ܐܦܠܐ ( ܐܦ ܝ ) ܟܠܫܥ ܝܟܠܢܫ ܝܟܠܡܕܡ ܝܒܟܠܙܒܢ ܝܒܟܠܕܘܟ (
ChronMin ܩܛܠܗ ܕܗ̇ܘ ܕܝܪܝܐ ܂ ܘܡܢ ܥܠܬ[ܗ̇ ܕ]ܗܕܐ ܟܣܐܪܝܢ ܫ̣ܪܟ ܟܠ ܒܗ ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܨܪܪܘܢܐ ܂ ܘܣܓ̇ܝ ܝ ܐܬܬܘܝ ܘܐܬܥ̇ܕܠ ܒܢܦܫܗ
BarEbr:CandSanc ܙܘܥܐ ܕܡܬܚܕܬ ܢܛܚܐ ܡܕܡ ܚܕܬܐ ܘܫܘܟܢܐ ܡܕܡ ܙܠܓܢܝܐ ܡܢ ܟܠ ܠܡܩ̣ܛܦ ܫܘܡܠܝܐ ܒܡܨܥܝܘܬ ܙܘܥܗ̇ . ܟܐܡܬ ܒܝܕ
sugJoseph&Benjamin ܡܐ ܕܓܕܫ ܠܗܘܢ ܝܘܣܦ ܣܒܐ ܝܥܩܘܒ ܡܘܢ ܥܒܕ ܛܠܝܐ ܓܠܝ ܠܝ ܟܠ ܘܫܪܝܘ ܠܚܕܕܐ̈ ܡܥܦܩܝܢ . ܘܡܫܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܚܕܕܐ̈ ܥܠ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܆ ܐܦܢ ܚܘܫܒܐ ܕܝܠܢ ܠܐ ܡ̇ܕܪܟ ܘX ܐܬܘܬܐ ܃ ܂ ܝX ܟܠ ܡܢ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܠܐ ܒܪܡ ܗܘܬ
P:Acts [AB] ܥܡܡܐ̈ ܕܬܚܝܬ ܫܡܝܐ . ܘܟܕ ܗܘܐ ܩܠܐ ܗܘ ܆ ܟܢܫ ܟܠܗ ܥܡܐ ܟܠ ܕܥܡܪܝܢ ܒܐܘܪܫܠܡ ܕܕܚܠܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܆ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܁ ܡܢ
sugMary&Magi ܡܫܬܡܥ ܡܪܝܡ ܒܐܝܢܐ ܙܒܢܐ ܗܕܐ ܗܘܬ ܕܬܐܠܕ ܡܠܟܐ ܡܣܟܢܬܐ . ܟܠ ܘܩܛܪ ܬܓܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܟܠ . ܘܪܒ ܫܘܠܛܢܗ ܥܠ ܥܠܡܐ ܘܠܡܠܟܘܬܗ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܪܥܐ ܠܘܬ ܢܛܝܬܐ ܟܘܠܗ ܕܐܝܟ ܒܪܗ ܐ[ܚܪܢܐܝܬ ܢܬܚܕܬ ܬܡܢ ܟܠ ܂ ܒܗܝ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܘ[ܬܚܬ] ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܙܒܢܐ̈ ܂ ܟܕ ܡܢ
JacSer:memElishNaamGehaz ܢܦܫܬܐ̈ ܚܫܘܟܬܐ̈ ܗܘܝ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܝ ܢܘܗܪܐ ܕܕܢܝܚ ܒܝܬ ܟܠ ܐܥܝܪ ܡܠܬܝ ܘܐܥܝܪ ܐܢܘܢ ܠܡܫܒܚܘ 318 5 ܡܢܟ ܢܗܪܢ̈