simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܟܡܐ ܪܒ ܡ̣ܢ ܟܠ . X 1ܠܚܘܒܠ
Ps-MaruMayph:Canons . ܘܡܝܬܪܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܣܝܡܬܐ̈ . ܘܐܝܟܢܐX³
P:3Macc [AB] ܕܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ ܟܠ . ܕܢܗܦܘܟ ܦܘܪܥܢܐ
Eph:memHom ܡܕܡ ܒܟܝܠܐ ܗܢܝ ܟܠ ܡܕܡ ܒܟܝܠܐ ܒܣܝܡ
LiberGrad ܕܗܘܝܘ ܡܠܦ ܠܟܘܢ ܟܠ ܒܝܫܢ̈ : ܘܫܪܐ
BarṢal:ComLiturg ܐ ܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܟܠ ܘܥܠ ܐܦܝ̈ ܟܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕ X ܠܟܘܢ ܟܠ ܚܕ XX1 .
sugJoseph&Mary ܘܩܒܠܬ ܒܛܢܐ ܡܬܗܪ ܟܠ ܘܒܬܕܡܘܪܬܐ ܠܗ ܙܝܚܬ
IšoMerv:ComOT ܠܡ ܐܢܐ ³ܥܠ ܟܠ ܕܓ̇ܙܪ . ܥܠ
JacSer:memJudgSolom ܠܝ ܒܗ̇ ܗܐ ܟܠ ܕܪܝܢ̈ ܫܩܠܝܢ ܥܘܬܪܐ
JacSer:turgFestHom ܘܝ̇ܗܒ ܠܟܘܠ ܐܬܪܘܢ̈ ܟܠ ܥܘܬܪܝܢ̈ X ܒܚܟܡܬܐ
SilwQard:ScholUrmApp ܝܪܚܐ̈ ܕܫܢܬܐ ܡܬܒܪܐ ܟܠ ܡܕܡ : ܫܩܠܘ
P:John [AB] ܐܠܗܐ . ܟܠ ܒܐܝܕܗ ܗܘܐ .
JacSer:memNativ ܒܐܬܪܟ ܕܓܢܐ ܡܢ ܟܠ 179 ܥܠ ܗܝ
P:Neh [AB] ܐܠܗܝ ܠܛܒ : ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕܬ ܚܠܦ
Nars:memCreat ܘܚܫܟܐ ܕܦܪܝܣ ܥܠ ܟܠ . ܒܪܗ̇ ³ܠܒܪܝܬܐ
AbbaIs:Ascet ܡܕܡ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܒܡܕܡ ܟܠ ܟܠܗ ܡܢ ܐܝܠܝܢ
JnEph:EccHist ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܓ̇ܒܝܢ̈ ܆ ·X
ActsStAnth ܕܪܕܝܢ ²³ܗܘܘ²⁴ ܒܥܩܒܬܗܘܢ̈ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ
IšoMerv:ComOT ܝܕܥܬܐ ܗ̇ܝ ܚܙܝܬ ܟܠ ܡܦܣܐ ܗܘܬ ܒܚܪܝܝܘܬܗ