simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev ܗܘ ܣܛܢܐ ܣܛܢܐ̈ ܡܫܡܗ ܐܝܟܐ ܕܟܕ ܗܝ ܥܠܬܐ ܒܪܘܝܬܐ ܟܠ . ܘܠܐ ܙܕܩ ܕܢܬܕܡܪ ܐܢ ܗܘ ܕܠܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
Eph:madLuqHeres ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܚܣܐ ܟܠ ܒܚܫܢ ܡܚ̇ܣܐ ܠܢ 4ܕܟܐܢܐ ܗܝ ܕܢܬ̇ܛܪܦ ܟܠ ܬܘܒ ܘܢܐܣܪܘܢ ܕܗ̇ܘ ܕܐܬܐܣܪ ܢܒܥܐ ܩܕܡܘܗܝ ܕܫ̇ܒܩ
Sahd:BookPerf ܣܘܦܝܢ̈ ܫ̣ܪܐ ܘܡ̇ܡ̣ܠܟ . ܘܐܚܝܕ ܟܠ̣ ܒܚܝܠܐ ܕܡܠܬܗ . XX ܟܠ ܕܟܝܢܗ ⁸ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܓ̣ܢܝܙ . ܘܒܪܒܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܗ ܥܠ
JacSer:memSinWomLordForgav 80 ܘܟܡܐ ܕܬܒܥܝܘܗܝ ܐܝܬ ܠܗ ܢܬܠ ܟܕ ܠܐ ܡܡܐܢ ܛܘܦܬܐ ܟܠ ܢܥܬܪ ܡܢܗ ܕܠܐ ܟܠܝܬܐ ܒܥܝ ܚܛܝܐ ܕܛܒ ܗܘ ܒܕܝܠܗ ܗܘ ܚܐܢ
PersMartKgYaz1 ܐܝܩܖܝܢ̈ . ܘܖܡܐ ܘܡܥܠܝܐ ܡܠܟܘܬܗ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ̈ . ܟܠ ܒܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܕܚܙܝܬ ܘܝܕܥܬ ܕܖܒ ܗܘ ܐܝܩܖܐ ܕܠܘܬܗ ܡܢ
JnDalya:Epist ܕܪܐ̇ܓܐ ܢܦܫܟ ܕܪܓܬܗܝܢ ܠܐ ܥ̇ܒܪܐ ܐܡܝܢ ܀ ܝ X 34 2ܡ̇ܥܗܕ ܟܠ ܠܘܬ ¹²ܒܝܫܘܬܝ ܆ ܢܦܪܥܟ ܛܒܐ ܣܥܘܪܘܬ̈ ܗ ܝ¹ X0ܒܫܘܘܟܢܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܠܗ ܕܒܠܥܕ ܡ̣ܢ ܩܪܝܒܘܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܘܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘ ܘܩܢܗ ܟܠ ܝܘܩܢܗ ܕܡܪܢ ܕܘܟܬ ܩܢܘܡܗ ܕܡܪܢ ܡܡܠܝܢ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܠܐ ܡܦܣ
sugChurch&Zion ܦܘܩܕܢܝܢ̈ ܘܐܦ ܣܒܪܢܝ ܕܝܪܬܘܬ ܥܡܡܐ̈ ܡܘܪܬ ܠܝ ܥܕܬܐ ܝܗܒ ܟܠ ܨܗܝܘܢ ܠܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ ܡܘܫܐ ܣܠܩ ܘܡܢ ܐܠܗܐ ܟܬܒ ܝܗܒ ܠܝ .
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܚܕ ܒܪܐ ܝ ܂ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܪܘܚܐ ܩܕ ܫܐ ܕܒܗ ܟܠ ܂ ܟܠ ܡܢ ܗܝ̇ ܕܐܡܪ ܦܘܠܘܣ ܂ ܕܚܕ ܗܘ̣ ܠܡ ܐܠܗܐ ܂ ܐܒܐ ܕܡܢܗ
P:Rev [AB] ܡܐ ܕܚܙܐ . ܛܘܒܘܗܝ ܠܡܢ ܕܩܪܐ . ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܫܡܥܝܢ ܡܠܐ̈ ܟܠ ܇ ܗܘ ܕܐܣܗܕ ܠܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܇ ܘܠܣܗܕܘܬܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܇
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܝܠܝܬܐ ܕܟܝܢܐ ܕܣܝܡ ܐܝܬܝܗ̇ . ܘܐܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܡܪܝܢ ܟܠ ܕܠܘ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܝܠܝܬܐ ܕܒܣܪܐ ܐܬܝܠܕ ܘܠܐ ܒܣܪܗ ܚܙܐ ܚܒܠܐ .
IšoAdiab:Epist ܠܫܢ ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܛܘܥܝܝ ܂ ܘܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܣܓܝܘ ܟܠ ܂ ܘܗܘ ܢܘܗܪܐ ܒܚܫܘܟܐ ܡܢܗܪ ܂ ܘܚܫܘܟܐ ܠܐ ܐܕܪܟܗ ܂
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ . ܡܢ ܕܝܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܆ ܐܬܓܠܝܘ ܟܠ Xܗ̇ܘ ܕܢܦ̣ܩ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܩܕܡܝܐ ܇ ܘܡܢ ܥܠܬ ܚܛܝ̣ܬܐܐܬܐܡܪ
LiberGrad ܥܡ ܟܠܢܫ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܠܐ ܕܝܢܝܢ ܠܐܢܫ : ܟܠ . ܐܝܟ ܕܩܬ ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ : ܕܠܐ ܬܬܚܠܛ ܥܡ ܓܝܪܐ̈ ܒܗܘ : ܕܗܘܝ
HomEpiph ܐܢܫ ܒܚܒܪܗ ܒܗ ܡܬܬ ܩܠ ܗܘܐ . ܘܠܩܪܝܒܗ ܒܓܘܗ ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ . X ܟܠ ܡܪܕܝܬܐ ܕܬܘܫܐ ܐܬܪܕܦ ܡܢ ܓܘܗ ܢܘܗܪܐ ܡܚܘܝܢܐ ܕܨܒܘܬܐ̈ .
JnRufus:Pleroph ܕܘܟ ܕܝܪܝܐ̈ ܢܩܒܠ Xܘ ܛܘܒܬܢܐ ܙܐܢܘܢ : ܘܕܚܘܫܒܗ ܕܟܠܚܕ ܟܠ . ܘܟܕ ܥܝܕܐ ܟܝܬ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܟܠܗ ܠܝܬ ܥܠܬܐ ܕܪܫܝܢܐ : ܐܝܢܐ XX X X X X ܗ ܪܝܢ̈ ܝܘ̈ ܕ ܪܝܣ ܟܠ ܕ . ܗ ܚܙ ܕ · ܘ X ܒܪ ܝܪ ܕܡܣܪܚ ܪ ܪ ܝܕ ܕܡܫܟܚ ܡܕܢܚ . ܗܪ ܕܝܝܢ X
SilwQard:ScholUrmApp ܡܕܡ : ܫܩܠܘ ܗܢܘܢ ܘܣܡܘܗܝ ܥܠ ܪܗX ܕܟܘܟܒܐ̈ : ܕܟܐܡܬ ܟܠ ܓܝܪ ܕܒܗܠܝܢ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ . ܘܬܪܥܣܪ ܝܪܚܐ̈ ܕܫܢܬܐ ܡܬܒܪܐ
JacSer:memResur ܚܪܝܢܝܢ̈ ܘܡܟܐ ܘܠܗܠ ܫܝܢܐ ܢܡܠܟ ܒܟܢܘܫܬܟ̈ ܬܒܛܠ ܗܪܬܐ ܟܠ ܟܠܝܘܡ ܥܡ ܐܪܕܟܠܐ̈ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܢܗܘܐ ܥܐܕܟ ܝܘܡܐ ܕܡܥܒܪ
P:Isa [AB] ܪܝܫ ܠܟܐܒܐ : ܘܟܠ ܠܒܐ ܠܟܪܝܘܬܐ . ܡܢ ܦܣܬܐ ܕܪܓܠܐ ܘܥܕܡܐ ܟܠ ܠܒܣܬܪܟܘܢ . ܠܡܢܐ ܬܘܒ ܬܒܠܥܘܢ : ܘܬܘܣܦܘܢ ܠܡܬܪܕܝܘ .