simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Cor [AB] ܡܕܡ ܡܣܝܒܪ . ܟܠ ܡܕܡ ܡܗܝܡܢ . ܟܠ ܡܣܒܪ . ܟܠ ܣܒܠ . ܚܘܒܐ ܟܠ . ܘܠܐ ܡܬܪܥܐ ܕܒܝܫ . ܠܐ ܚܕܐ ܒܥܘܠܐ ܆ ܐܠܐ ܚܕܐ ܒܩܘܫܬܐ .
Nars:memCreat ܒܪܝܢ̈ ܘܗܢܘ ܬܗܪܐ ܕܟܡܐ ܕܟܣܝܐ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܓܠܝܐ ܗ̣ܝ . ܟܠ ܒܥܬܐ ܕܗ̇ܝ ܟܣܝܘܬܐ . ܟܣܝܐ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܡܐ ⁴⁶ܕܟܣܝܐ ܡ̣ܢ
P:Ps [AB] ܕܚܝ . ܣܟܠܝܢܝ ܡܪܝܐ ܢܡܘܣܟ ܘܕܝܢܝܟ̈ ܐܠܦܝܢܝ .     ܟܠ . ܡܪܝܐ ܠܐ ܬܕܘܢܝܢܝ ܐܝܟ ܚܛܗܝ̈ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܙܟܐ ܩܕܡܝܟ
P:Kings [AB] ܝܘܡܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ . ܐܘܠܝܬܐ̈ ܕܐܪܡܝܐ ܐܝܟܢܐ ܝܬܒܬ ܟܠ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܬܝܗܒܐ ܗܘܬ ܠܗ ܡܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܒܟܠ ܝܘܡ
Shub:BookGifts ܕܡܠܝܠ ܇ ܘܐܦܢ ܣܓܝܐܝܢ̈ ܡܠܠܘܗܝ̈ ܒܠܝܥܝ̈ ܒܪܚܡܬܗ ܟܠ 4 ܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦ ܫܘܦܪܗ ܘܠܐ ܡܫܬܓܢܐ ܗܢܝܢܗ ܇ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܛܘܪ ܕܪܡ ܕܒܗ ܐܝܬܘܗܝ ܦܪܕܝܣܐ ܆ ⁸ܐܠܐ ܐܬܪܐ ܗܘ ܗܢܐ ܥܡܝܩܐ ܟܠ ܇ X ܥܕܝܢ ⁵ܕܝܢXX ܐܡܪܢܐ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܐܬܪܐ ܪܡܐ ܕܪܡ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܦܪܘܣ . ܓܕܫܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܕܐܠܘ ܐܫܬܒܩܘ ܗܠܝܢ ܆ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܟܠ ܒܝܫܐ̈ ܕܐܒܗܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܝܪܬܘܬܐ X ܕܐܒܗܝܗܘẌ ܡܩܒܠܝܢ ܡܢ
ActsStAnth ⁵⁹ܐܢܫ ܇ ܐܠܐ ܕܝܠܗ ܗܘܬ ܕܐܠܗܐ ⁶⁰ܐܡܬܝ ⁶¹ܕܨܒ̇ܐ X ܗܘܐ ܟܠ ܐܢܛܘܢܝܣ ⁵⁶ܕܢܕܥ ⁵⁷ܕܡܢܐ ⁵⁸ܡܬܪܥܐ ܐܠܗܐ 15ܥܠ
JnDalya:Epist ܣܢܝܬܐ̈ ܒܢܦܫܟ ܗ̣ܘܝܬ ܣ̇ܢܐ ܠܗܝܢ . ܘܠܐ ܒܐܚܪܢܐ̈ . ܟܠ ܀ 11ܪܚ̇ܡܐ ܗ̣ܘܝ ܠܟܠܢܫ ܒܪܚܝ̣ܩܘܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܒܪܢܫ .
Cyr:ComLuke ܦܪܘܣ ܕܚܫܐ ܦܪܘܩܝܐ ܢܣܒܘܠ ܚܠܦܝܢ ܃ ܘܠܡܕܪܡܘܬܐ ܟܠ ܂ ܡܢ ܪܘܚܐ ܒܝܫܬܐ ܘܚܪܡܬܐ ܚܪܪ ܠܐܢܫ ܂ ܐܠܐ ܥܬܝܕ ܗܘ̣ܐ ܡܢ
IsaacAnt:memHom : ܚܒܝܫܐ ܐܐܪ ܐܕܫ ܠܗ . ܘܣܛܢܐ ܕܡܟܒܫ ܟܠ : ܚܒܝܫܐ ܕܡܪܢ ܕܐܫ ܟܠ ܐܬܚܝܠܬ : ܘܠܚܣܝܢܐ ܟܒܫܬ̥ ܗܘܬ ܀ ܦܪܙܠܐ ܕܡܩܕ ܘܐܕܫ
Eph:memDomNos ܥܡܡܝܢ̈ . ܠܚܪܬܐ ܗ̣ܘ ܕܝܢ X ܟܢ̇ܫ ܗ̣ܘ ܫܡܐ ܣܓܝܕܐ ܨܝܕ ܡܪ ܗ ܟܠ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܪܗܛܬ ܠܗ̇ XXX--X ܠܘܬܗ ܘܐܦ ܣܓܕܬܐ ܡܢ
PhiloxMab:Disc ܪܓܝܓܢ̈ ܆ ܕܒܟܠ ܡܘܫܚܢ̈ ܝܥܝܢ̈ ܆ ܬܫܬܟܚ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܟܠ ܆ ܡܢ ܫܘܪܝ ܬܪܒܝܬܐ ܕܩܘܡܬܐ . ܕܟܕ ܡܟܐ ܡܫܪܝܐ ܆ ܠܘܬ
Ps-MaruMayph:Canons ܣܝܡܬܐ̈ . ܘܐܝܟܢܐX³ X ܕܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܡܥܬܪܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܘܠܐ ܟܠ . ܣܝܡܬܐ ܗܝ ܓܝܪ ܗܕܐ ܪܒܬܐ ܘܡܥܠܝܬܐ X . ܘܡܝܬܪܐ ܡ̣ܢ
PhiloxMab:Disc ܦܘܩܕܢܝܢ̈ ܡܬܢܛܪܝܢ . ܐܘ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܆ ܐܘ ܒܐܓܪܐ . ܐܘ ܡܢ ܟܠ ܕܚܠܬܐ ܢܛܪܐ ܦܘܩܕܢܐ̈ . ܬܠܬ ܐܢܝܢ̈ ܓܝܪ ܨܒܘܢ̈ ܕܒܗܝܢ
BarBahl:SyrLex ܟܠܗ البتّة . زاد المروزي اصلاً راساً . ܘܐܦ ܟܠ ܟܠ . ܘܗܕܐ ܨܘܪܬܐ ؟؟؟؟ 462 ܟܠܟ̇ܐ ܗ ܩܪܩܘܪܐ زورق كلك ܀
P:Jer [AB] ܕܝܕܥܝܢ ܠܡܫܕܐ ܒܩܫܬܐ : ܫܕܘ ܥܠܝܗ̇ ܡܢ ܚܕܪܝܗ̇̈ : ܠܐ ܟܠ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܢ : ܘܢܩܡܬܐ ܕܗܝܟܠܗ . ܐܫܡܥܘ ܥܠ ܒܒܠ ܣܓܝܐܐ̈ :
SynOr ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܒܪܫܡܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܟܠ ܐ̇ܫܪܬ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܀ ܐܢܐ ܓܪܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐ̇ܫܪܬ
SevAnt:LuqGramm ܠܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܀ ܗܐ ܓܝܪ ܗܐ ܟܕ ܡܫܝܚܐ ܫܘܥ ܫܡܗ ܐܬܡܠ ܟܠ ܇ ܘܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ ܕܒܒܣܪ ܇ ܙ · X ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܒܪܟܐ ܕܥܠ
IsaacAnt:memHom ܨܒܝܢܢ : ܠܘ ܨܠܡܐ ܗܘܐ ܘܕܡܘܬܐ . ܐܠܗܐ ܗܘܐ ܡܫܠܡܢܐ : ܟܠ . ܐܦ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܫܐܠܬܐ̈ : ܥܓܪܐܝܬ ܗܘ ܡܫܬܐܠܢ̈ ܀ ܐܠܘ ܣܥܪ