simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugAngel&Mary ܫܪܒܬܐ̈ ܕܒܥܠܡܐ ܥܝܪܐ ܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ ܠܗ ܢܪܡܪܡܘܢ ܥܝܪܐ̈ ܟܠ ܘܒܪܝܟ ܫܡܗ ܕܒܡܘܟܟܐ ܚܪ ܕܐܡܬܗ . ܡܟܝܠ ܛܘܒܐ ܠܝ ܢܬܠܢ̈