simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memJesus'Tempt ܘܡܠܝܢܝ ܬܗܪܐ ܕܓܢܒܪܘܬܟ ܕܒܬܕܡܘܪܬܐ ܐܙܝܥ ܡܐܡܪܟ ܟܠ ܡܢܟ ܒܚܙܬܟ ܓܝܪ ܛܥܢܐ ܘܡܠܝܐ ܘܣܒܥܐ ܫܘܦܪܝܟ̈ ܚܙܝܢܝ ܚܙܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܕܪܝܢ̈ 80 ܕܒܗܘ ܕܪܐ ܢܬܟܬܫ ܗܘܐ ܥܠ ܙܟܘܬܐ ܟܢܫ ܝܗܠܘܗܝ̈ ܟܠ ܠܗ ܕܢܥܒܕ ܕܪܐ ܒܬܟܝܠܘܬܐ ܘܟܒܪ ܐܚܝ̈ ܐܗܡܝ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ