simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCarNis ܡܐ ܕܣ̣ܒܠܘ ²ܚܛܝܬܐ ܘܫܝܘܠ ܐܬܪܗܒܬ ܙܥ ܡܘܬܐ ܕܡܪܕܘ ܟܠ ܣܡܠܐ ܕܠܝܬ ܒܗܘܢ ܕܠܐ ܐܫ̇ܬܢܩ ²ܫ̇ܪܝܘ ܚܕ ܚܕ ܕܢܬܢܘܢ XX
Eph:madCarNis ܟܡܐ ܟܝܬ ܚܝܠܬܢ ܕܡܗ ܕܝܚܝܕܟ ܕܢܟܠܐ ܪܣܣܗ ܡܡܘܠܢ ܕܗܐ ܟܠ ܐܬ̇ܪܥܡ ܕܕܡܐ ܡܚܝܠܐ ܕܪܣܣ ܢܘܚ XX ܟܠ̣ܐ ܪܘܓܙܐ ܒܟܠ ܕܪ ܡܢ