simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܠܗ ܘܠܒܪܝܬܐ̈ . ܟܠ ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܡܬܪܥܐ
SevAnt:LuqJul ܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܘܩܛܐ . ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܚܕܪܝܗܘܢ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܙܐ ܚܒܠܐ . ܟܠ ܕܝܢ ܕܝܠܝܬܐ ܕܟܝܢܐ
sugChurch&Zion ܝܗܒ ܠܝ . ܟܠ ܦܘܩܕܢܝܢ̈ ܘܐܦ ܣܒܪܢܝ
SevAnt:LuqJul ܢܗܘܘܢ ܠܟ . ܟܠ ܡܕܡ ܗܟܝܠ ²ܕܡܛܠ
P:Isa [AB] ܘܬܘܣܦܘܢ ܠܡܬܪܕܝܘ . ܟܠ ܪܝܫ ܠܟܐܒܐ :
BarḤadbš:FoundSch ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐ . ܟܠ ܕܒܗܠܝܝܢ ܐܪܘܗܝ ܠܐ
SevAnt:CathHom ܒܝܝܝܐ ܩܪܝܢܢ̈ . ܟܠ ܢ̣ܢܫ ܡ̇ܢ ܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܚܫܘܟܝܐ ܆ 3ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܝ̇ܕܥ ܗ̇ܘܝܬ
JacSer:mem6DaysDay2 ܒܟܬܒܗ 44 850 ܟܠ ܣܝܡܬܐ̈ ܘܓܙܐ̈ ܘܥܘܬܪܐ̈
Tim1:Epist ܓܘܫܡܐ ܫܡܝܢܐ 9ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܘܟ ܒܨ ܡܚܐ̈
P:Deut [AB] ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܟܠ ܡܕܡ ܕܦܩܕܗ ܡܪܝܐ
P:Ezek [AB] : ܒܪܢܫܐ : ܟܠ ܦܬܓܡܝ̈ ܕܐܡܪ ܐܢܐ
P:Num [AB] ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗܐ̈ : ܟܠ ܕܟܪܐ ܠܪܝܫܝܗܘܢ̈ .
BarṢal:LuqArabs ܣܓܕܝܢ ܗܘܝܢ : ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܚ̇ܙܝܢ ³⁶ܐܝܠܢܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܐܡܪܬ ܠܗ̇ : ܟܠ ܡܐ ܕܐܡܪܐ ܐܢܬܝ
P:Neh [AB] ܐܠܗܝ ܠܛܒ : ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕܬ ܚܠܦ
ActsPaulQenṭ&JnEdes . ܘܠܗ [ܢ]ܘܕܐ ܟܠ ܠܫܢ ‏ ‏ܡܢ
Eph:madVirg ܥܘܢܝܬܐ : ]ܡܢ ܟܠ ܕܩܕܝܫܝܢ̈ ܒܐܪܥܐ ܘܒܫܡܝܐ
ChalcedWrit . . X ܟܠ ܩܢܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܗܘ